Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 53 (1967), No. 3

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 53 (1967), No. 3

ペレット製造

Shinichi KONDO, Minoru SASAKI, Takao NAKAZAWA, Ryutaro MATSUMOTO, Yasuo SAKURADA, Yoshinosuke TADA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masanori KATO, Hiroshi KOMINAMI, Kazumasa TAGUCHI, Suketaka HIGUCHI, Masakazu KATSUMATA, Kan AKETA, Kazuo KUNII, Reijiro NISHIDA, Sonosuke MIKI

pp. 183-197

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ペレット製造

ペレット還元

Minoru TANAKA, Toru KINOSITA, Masaya OAZWA, Kazuo KUNII, Reijiro NISHIDA, Hideo Koizumi, Masazi KITAMURA, Koujiro KOJIMA, Hisashi KAHATA, Shinichi KONDO, Naochika MIYASAKA, Takashi SUGIYAMA

pp. 197-207

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ペレット還元

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

Minoru ASADA, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Mitsunori TAKAMI, Chikao YOSHII, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Muneaki OKUDA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shozo SAITO, Minoru MIZUNO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuteru TAKAHASHI, Fumio ISHIWATA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kojiro KOJIMA, Kyoichi NAGANO, Tetsuo OGUCHI, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Kango SAKAI, Masabumi NISHI, Seiiti OTABE, Shunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Tomohiro HASEGAWA, Kazutoku MAEDA, Hidekazu SAKAMOTO, Takeo SATO, Yasuo HAYASHI, Ryoji YAMAMOTO, Kazuo KUNII, Masahiro MAEKAWA, Shin-ichi INABA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masataka MATSUO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA

pp. 207-214

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

Minoru ASADA, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Mitsunori TAKAMI, Chikao YOSHII, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Muneaki OKUDA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shozo SAITO, Minoru MIZUNO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuteru TAKAHASHI, Fumio ISHIWATA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kojiro KOJIMA, Kyoichi NAGANO, Tetsuo OGUCHI, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Kango SAKAI, Masabumi NISHI, Seiiti OTABE, Shunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Tomohiro HASEGAWA, Kazutoku MAEDA, Hidekazu SAKAMOTO, Takeo SATO, Yasuo HAYASHI, Ryoji YAMAMOTO, Kazuo KUNII, Masahiro MAEKAWA, Shin-ichi INABA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masataka MATSUO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA

pp. 214-221

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

Minoru ASADA, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Mitsunori TAKAMI, Chikao YOSHII, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Muneaki OKUDA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shozo SAITO, Minoru MIZUNO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuteru TAKAHASHI, Fumio ISHIWATA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kojiro KOJIMA, Kyoichi NAGANO, Tetsuo OGUCHI, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Kango SAKAI, Masabumi NISHI, Seiiti OTABE, Shunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Tomohiro HASEGAWA, Kazutoku MAEDA, Hidekazu SAKAMOTO, Takeo SATO, Yasuo HAYASHI, Ryoji YAMAMOTO, Kazuo KUNII, Masahiro MAEKAWA, Shin-ichi INABA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masataka MATSUO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA

pp. 221-229

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

Minoru ASADA, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Mitsunori TAKAMI, Chikao YOSHII, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Muneaki OKUDA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shozo SAITO, Minoru MIZUNO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuteru TAKAHASHI, Fumio ISHIWATA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kojiro KOJIMA, Kyoichi NAGANO, Tetsuo OGUCHI, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Kango SAKAI, Masabumi NISHI, Seiiti OTABE, Shunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Tomohiro HASEGAWA, Kazutoku MAEDA, Hidekazu SAKAMOTO, Takeo SATO, Yasuo HAYASHI, Ryoji YAMAMOTO, Kazuo KUNII, Masahiro MAEKAWA, Shin-ichi INABA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masataka MATSUO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA

pp. 229-239

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

Minoru ASADA, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Mitsunori TAKAMI, Chikao YOSHII, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Muneaki OKUDA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shozo SAITO, Minoru MIZUNO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuteru TAKAHASHI, Fumio ISHIWATA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kojiro KOJIMA, Kyoichi NAGANO, Tetsuo OGUCHI, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Kango SAKAI, Masabumi NISHI, Seiiti OTABE, Shunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Tomohiro HASEGAWA, Kazutoku MAEDA, Hidekazu SAKAMOTO, Takeo SATO, Yasuo HAYASHI, Ryoji YAMAMOTO, Kazuo KUNII, Masahiro MAEKAWA, Shin-ichi INABA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masataka MATSUO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA

pp. 239-247

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結・高炉操業・炉内付着物・耐火物

製銑基礎

Koretaka KODAMA, Noritoshi INAGAKI, Yukihiro HIDA, Ryosuke TAKAHASHI, Shigeyoshi FUJII, Masateru HAYASHI, Masaji SAITO

pp. 248-251

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑基礎

高炉操業

Shigeyoshi FUJII, Masateru HAYASHI, Masaji SAITO, Koichi KURODA, Teruo SHIMOTSUMA, Kazuo SANO, Tomohiro HASEGAWA, Eiichi SAKAMOTO, Koretaka KODAMA, Hideo KANOSHIMA, Ryosuke TAKAHASHI, Hirosi JOH, Tetu Nisi, Hiroyuki NAKAMA, Takehiro HORIO, Chiyoji SAKAI, Tadashi WATANABE, Toshitaka TSUTSUMI, Kunihiko OCHI, Naraharu YAMAMOTO, Keiichi WAKABAYASHI, Shunsaku SHIMADA, Kiyoshi ESAKI, Shunsuke TAKAGI

pp. 251-259

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉操業

高炉操業

Shigeyoshi FUJII, Masateru HAYASHI, Masaji SAITO, Koichi KURODA, Teruo SHIMOTSUMA, Kazuo SANO, Tomohiro HASEGAWA, Eiichi SAKAMOTO, Koretaka KODAMA, Hideo KANOSHIMA, Ryosuke TAKAHASHI, Hirosi JOH, Tetu Nisi, Hiroyuki NAKAMA, Takehiro HORIO, Chiyoji SAKAI, Tadashi WATANABE, Toshitaka TSUTSUMI, Kunihiko OCHI, Naraharu YAMAMOTO, Keiichi WAKABAYASHI, Shunsaku SHIMADA, Kiyoshi ESAKI, Shunsuke TAKAGI

pp. 260-270

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉操業

平炉・転炉

Uichiro IIHAMA, Kiyoshi SHIWAKU, Toyohiko OTA, Yoshiharu IDA, Humio SUDO, Takehiko SAKADA, Hajime NAKAGAWA, Masahiro SAKAMOTO, Takekazu YAMAGUCHI, Yasushi KUROIWA, Keiichi KOMODA, Arito OKAZAKI, Takao KOSHIKAWA, Takuo IMAI, Koji MORIWAKI

pp. 271-286

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

平炉・転炉

製鋼基礎・電気炉・真空脱ガス・その他

Michio INOUYE, Takao CHOH, Hidetake KUSAMICHI, Yoshihiro FUKUHARA, Katsunori TAKINAMI, Isamu EGUCHI, Sadaie SONE, Jun OKADA

pp. 286-294

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎・電気炉・真空脱ガス・その他

製鋼基礎・電気炉・真空脱ガス・その他

Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA, Hideo WATANABE, Koichi ASANO, Tsuyoshi SAEKI, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Zeno NOZAKI, Toshio ADACHI, Toshio KISHIDA, Kiyoshi MORII

pp. 294-304

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎・電気炉・真空脱ガス・その他

転炉

Tomoshiro HASEGAWA, Kaoru NIKAMI, Kazutoshi MATSUDA, Takayuki KOYANO, Takashi YASUI, Toyosuke TANOUE, Kyoichi AKAMATSU, Akira YAMAZAKI, Shizuo OKUBO, Tadao TAKASHIMA, Masaru MAKINO, Hisashi MATSUNAGA, Jun-ichi MATSUNO, Takao KOSHIKAWA, Hitoshi NAKAJIMA, Masaharu DOI, Akira HORIKAWA, Tatsuro KUWABARA, Toru FURUSAKI, Masao YANAGISAWA, Shozo ARIGA, Kunisuke CHIHARA, Yozo TAKEMURA

pp. 304-311

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Tomoshiro HASEGAWA, Kaoru NIKAMI, Kazutoshi MATSUDA, Takayuki KOYANO, Takashi YASUI, Toyosuke TANOUE, Kyoichi AKAMATSU, Akira YAMAZAKI, Shizuo OKUBO, Tadao TAKASHIMA, Masaru MAKINO, Hisashi MATSUNAGA, Jun-ichi MATSUNO, Takao KOSHIKAWA, Hitoshi NAKAJIMA, Masaharu DOI, Akira HORIKAWA, Tatsuro KUWABARA, Toru FURUSAKI, Masao YANAGISAWA, Shozo ARIGA, Kunisuke CHIHARA, Yozo TAKEMURA

pp. 312-320

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

製鋼基礎

Koji MIWA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Keizo KOBAYASHI, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Kazumi MORI, Tsutomu HATANAKA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Hirotaka CHINO, Yasushi NAKAMURA, Eiichi TSUNETOMI, Kiyoshi SEGAWA

pp. 321-328

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Koji MIWA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Keizo KOBAYASHI, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Kazumi MORI, Tsutomu HATANAKA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Hirotaka CHINO, Yasushi NAKAMURA, Eiichi TSUNETOMI, Kiyoshi SEGAWA

pp. 328-333

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Koji MIWA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Keizo KOBAYASHI, Yasuo OMORI, Koji SANBONGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Kazumi MORI, Tsutomu HATANAKA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Hirotaka CHINO, Yasushi NAKAMURA, Eiichi TSUNETOMI, Kiyoshi SEGAWA

pp. 334-341

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 342-349

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 350-357

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 357-365

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 365-373

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 374-380

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 380-388

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 388-397

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

造塊・非金属介在物

Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Ichiro TAKAHASHI, Toyoyuki SAKAE, Takeshi YOSHIDA, Seiki TSUZUKI, Bunji ETO, Takuzo HATAKEYAMA, Eiji ISONO, Tatsuru UENO, Toshiharu MITSUO, Hisashi MORI, Kiyohito TANIZAWA, Midori MATSUO, Minoru YAMATE, Koichi ASANO, Tetsro OHASHI, Yoshio NURI, Shigeru MATSUKUMA, Kimio MUKAEWAKI, Takami IKEDA, Katsukiyo MARUKAWA

pp. 397-405

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・非金属介在物

I鉄鉱石の熱割れに関する問題

Akitoshi ISHIMITSU, Haruo ADACHI, Yukio YAMADA, Tatsuo KOYAMA, Yoshihiro IZEKI, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Seisaku SUZUKI

pp. 406-418

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

I鉄鉱石の熱割れに関する問題

II純酸素上吹転炉における脱炭反応とその他の反応

Sachio MATOBA, Tasuku FUWA, Mayumi SOMENO, Kazuhiro GOTO, Iwao MUCHI, Mitsuru OTSUKI, Shigeo ASAI

pp. 419-427

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

II純酸素上吹転炉における脱炭反応とその他の反応

Article Access Ranking

19 Jul. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.