Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 4

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 4

性質・分析

Shiro YOSHIMATSU, Tomomi KAWADA, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yutaka ADACHI, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Masaichi SUZUKI, Masanori ANDO, Fumihiko KUSAMA, Ryoichi YOSHIMURA, Shigeki SOEDA, Yasuteru TAKAHASHI, Toshimitsu SATO, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Taro SUGIYAMA, Kosi KATO, Minoru YANAGIDA

pp. 559-567

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

性質・分析

Shiro YOSHIMATSU, Tomomi KAWADA, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yutaka ADACHI, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Masaichi SUZUKI, Masanori ANDO, Fumihiko KUSAMA, Ryoichi YOSHIMURA, Shigeki SOEDA, Yasuteru TAKAHASHI, Toshimitsu SATO, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Taro SUGIYAMA, Kosi KATO, Minoru YANAGIDA

pp. 567-576

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

性質・分析

Shiro YOSHIMATSU, Tomomi KAWADA, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yutaka ADACHI, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Masaichi SUZUKI, Masanori ANDO, Fumihiko KUSAMA, Ryoichi YOSHIMURA, Shigeki SOEDA, Yasuteru TAKAHASHI, Toshimitsu SATO, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Taro SUGIYAMA, Kosi KATO, Minoru YANAGIDA

pp. 576-585

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

加工

Tamio SANTO, Isao MIYAWAKI, Nobuya IWAMOTO, Akira ADACHI, Fumiaki KANZAKI, Yoshio NAKAZATO, Yo ITO, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Shinsaku ONODERA, Yoshikazu ONOUCHI, Akira TOKUDA

pp. 586-595

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Satosu MIZUTANI, Masahisa KOZAKI, Akitaka YOSHIMOCHI, Takeomi OKUMOTO, Eisuke NIIYAMA, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Ziro TOMINAGA, Ichiro IMAI, Toshio SHIGESAWA, Hideo KOMORI, Takashi KUSAKABE, Tadao HIRASAWA, Shoji ONAKA, Masaichi NISHIKAWA, Yoshio SAITO, Gakuji IWATSU, Tohru KATOH, Sakuji NINAGAWA

pp. 595-603

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Satosu MIZUTANI, Masahisa KOZAKI, Akitaka YOSHIMOCHI, Takeomi OKUMOTO, Eisuke NIIYAMA, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Ziro TOMINAGA, Ichiro IMAI, Toshio SHIGESAWA, Hideo KOMORI, Takashi KUSAKABE, Tadao HIRASAWA, Shoji ONAKA, Masaichi NISHIKAWA, Yoshio SAITO, Gakuji IWATSU, Tohru KATOH, Sakuji NINAGAWA

pp. 603-612

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工・性質

Osamu SAHEKI, Kiyoshi NAKAZAWA, Teiji ITOH, Takeshi NISHI, Koh MORIYAMA, Hiroshi NOZAKI, Takeshi OKAMURA, Tsuyoshi OHUCHI, Shoji TERAI, Keizou TAKAHASHI, Shigeru MASUMOTO, Masabumi YASUDA, Katao MIYANO, Yuzuru SHINDO, Junjiro MURAKI, Takayoshi ISHIGURO, Mitsugu HANZAWA, Nobuhiko KATAYA, Hikojiro YOKOTA, Tatsuo FUJIWARA, Shoichi FUKUI, Iichi AKAZAWA, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Toshiro YAMAMOTO, Kunio KUSAKA, Kuosuke MURAI

pp. 612-621

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・性質

加工・性質

Osamu SAHEKI, Kiyoshi NAKAZAWA, Teiji ITOH, Takeshi NISHI, Koh MORIYAMA, Hiroshi NOZAKI, Takeshi OKAMURA, Tsuyoshi OHUCHI, Shoji TERAI, Keizou TAKAHASHI, Shigeru MASUMOTO, Masabumi YASUDA, Katao MIYANO, Yuzuru SHINDO, Junjiro MURAKI, Takayoshi ISHIGURO, Mitsugu HANZAWA, Nobuhiko KATAYA, Hikojiro YOKOTA, Tatsuo FUJIWARA, Shoichi FUKUI, Iichi AKAZAWA, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Toshiro YAMAMOTO, Kunio KUSAKA, Kuosuke MURAI

pp. 621-628

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・性質

加工・性質

Osamu SAHEKI, Kiyoshi NAKAZAWA, Teiji ITOH, Takeshi NISHI, Koh MORIYAMA, Hiroshi NOZAKI, Takeshi OKAMURA, Tsuyoshi OHUCHI, Shoji TERAI, Keizou TAKAHASHI, Shigeru MASUMOTO, Masabumi YASUDA, Katao MIYANO, Yuzuru SHINDO, Junjiro MURAKI, Takayoshi ISHIGURO, Mitsugu HANZAWA, Nobuhiko KATAYA, Hikojiro YOKOTA, Tatsuo FUJIWARA, Shoichi FUKUI, Iichi AKAZAWA, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Toshiro YAMAMOTO, Kunio KUSAKA, Kuosuke MURAI

pp. 628-636

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・性質

性質

Akihiko HOSHINO, Hideji HOTTA, Fujio SERI, Yoshiaki KANAI, Kazunori KAMISHOHARA, Michira UCHIYAMA, Hiroshi SHIMIZU, Noboru HIRAOKA, Masao KANAO, Takao AOKI, Shinsaku ONODESA, Shun-ichi TOMIZUKA

pp. 644-651

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Akihiko HOSHINO, Hideji HOTTA, Fujio SERI, Yoshiaki KANAI, Kazunori KAMISHOHARA, Michira UCHIYAMA, Hiroshi SHIMIZU, Noboru HIRAOKA, Masao KANAO, Takao AOKI, Shinsaku ONODESA, Shun-ichi TOMIZUKA

pp. 652-662

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

工具鋼

Tatsuro KUNITAKE, Tadashi KATOU, Kotomichi KOMADA, Kunio NISHIOKA, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Iichi AKAZAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Shigeki SAWA, Hiroshi NOMURA, Takeshi ITO, Kiichiro SHINJI, Kingo KIYONAGA, Toshio OKUNO

pp. 662-673

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼

工具鋼

Tatsuro KUNITAKE, Tadashi KATOU, Kotomichi KOMADA, Kunio NISHIOKA, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Iichi AKAZAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Shigeki SAWA, Hiroshi NOMURA, Takeshi ITO, Kiichiro SHINJI, Kingo KIYONAGA, Toshio OKUNO

pp. 673-683

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼

性質

Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, TOTU MIZUUCHI, Seiichi AIHARA, Akira KOYANAGI, Toru ARAKI, Makoto OSAWA, Toru KARASUDANI, Hisamichi OHASHI, Haruhiko HIRAI

pp. 684-698

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

クリープ試験と耐熱鋼

Toshio FUJITA, Noboru SHINODA, Yoshio KURANUKI, Isao TAMADA, Yasusuke INOUE, Shunji YAMAMOTO, Masamichi TAKAHASHI, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yuko KUMADA

pp. 698-706

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

クリープ試験と耐熱鋼

クリープ試験と耐熱鋼

Toshio FUJITA, Noboru SHINODA, Yoshio KURANUKI, Isao TAMADA, Yasusuke INOUE, Shunji YAMAMOTO, Masamichi TAKAHASHI, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yuko KUMADA

pp. 706-713

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

クリープ試験と耐熱鋼

耐熱鋼・ステンレス鋼

Hideo OSAWA, Seikichi YAMADA, Tokio AMAMIYA, Shigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Haruo NAKAJIMA, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Shushi KINOSHITA, Eiji NIINA, Masao KAWAHATA, Kozo YOKOTA, Shigeru MORITA, Kazuo EBATO, Kanetoshi IWAMOTO, Yukishige FUKASE, Shoichi KATO, Nobuhiro OKUBO, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Hideo NUMATA, Ryoichi NAKAGAWA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Toshihiko SASAKURA, Kunio KUSAKA, Mmsuo YAMAZAKI

pp. 713-721

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼・ステンレス鋼

耐熱鋼・ステンレス鋼

Hideo OSAWA, Seikichi YAMADA, Tokio AMAMIYA, Shigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Haruo NAKAJIMA, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Shushi KINOSHITA, Eiji NIINA, Masao KAWAHATA, Kozo YOKOTA, Shigeru MORITA, Kazuo EBATO, Kanetoshi IWAMOTO, Yukishige FUKASE, Shoichi KATO, Nobuhiro OKUBO, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Hideo NUMATA, Ryoichi NAKAGAWA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Toshihiko SASAKURA, Kunio KUSAKA, Mmsuo YAMAZAKI

pp. 722-732

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼・ステンレス鋼

耐熱鋼・ステンレス鋼

Hideo OSAWA, Seikichi YAMADA, Tokio AMAMIYA, Shigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Haruo NAKAJIMA, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Shushi KINOSHITA, Eiji NIINA, Masao KAWAHATA, Kozo YOKOTA, Shigeru MORITA, Kazuo EBATO, Kanetoshi IWAMOTO, Yukishige FUKASE, Shoichi KATO, Nobuhiro OKUBO, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Hideo NUMATA, Ryoichi NAKAGAWA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Toshihiko SASAKURA, Kunio KUSAKA, Mmsuo YAMAZAKI

pp. 733-740

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼・ステンレス鋼

Article Access Ranking

15 Apr. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.