Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 52 (1966), No. 3

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 109 (2023)

 2. Vol. 108 (2022)

 3. Vol. 107 (2021)

 4. Vol. 106 (2020)

 5. Vol. 105 (2019)

 6. Vol. 104 (2018)

 7. Vol. 103 (2017)

 8. Vol. 102 (2016)

 9. Vol. 101 (2015)

 10. Vol. 100 (2014)

 11. Vol. 99 (2013)

 12. Vol. 98 (2012)

 13. Vol. 97 (2011)

 14. Vol. 96 (2010)

 15. Vol. 95 (2009)

 16. Vol. 94 (2008)

 17. Vol. 93 (2007)

 18. Vol. 92 (2006)

 19. Vol. 91 (2005)

 20. Vol. 90 (2004)

 21. Vol. 89 (2003)

 22. Vol. 88 (2002)

 23. Vol. 87 (2001)

 24. Vol. 86 (2000)

 25. Vol. 85 (1999)

 26. Vol. 84 (1998)

 27. Vol. 83 (1997)

 28. Vol. 82 (1996)

 29. Vol. 81 (1995)

 30. Vol. 80 (1994)

 31. Vol. 79 (1993)

 32. Vol. 78 (1992)

 33. Vol. 77 (1991)

 34. Vol. 76 (1990)

 35. Vol. 75 (1989)

 36. Vol. 74 (1988)

 37. Vol. 73 (1987)

 38. Vol. 72 (1986)

 39. Vol. 71 (1985)

 40. Vol. 70 (1984)

 41. Vol. 69 (1983)

 42. Vol. 68 (1982)

 43. Vol. 67 (1981)

 44. Vol. 66 (1980)

 45. Vol. 65 (1979)

 46. Vol. 64 (1978)

 47. Vol. 63 (1977)

 48. Vol. 62 (1976)

 49. Vol. 61 (1975)

 50. Vol. 60 (1974)

 51. Vol. 59 (1973)

 52. Vol. 58 (1972)

 53. Vol. 57 (1971)

 54. Vol. 56 (1970)

 55. Vol. 55 (1969)

 56. Vol. 54 (1968)

 57. Vol. 53 (1967)

 58. Vol. 52 (1966)

 59. Vol. 51 (1965)

 60. Vol. 50 (1964)

 61. Vol. 49 (1963)

 62. Vol. 48 (1962)

 63. Vol. 47 (1961)

 64. Vol. 46 (1960)

 65. Vol. 45 (1959)

 66. Vol. 44 (1958)

 67. Vol. 43 (1957)

 68. Vol. 42 (1956)

 69. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 52 (1966), No. 3

ペレット・その他

Minoru TANAKA, Masaya OZAWA, Masahiko SIMOZAKI, Kazuo KUNII, Koji HOSOMI, Shin-ichi INABA, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Kojiro KOJIMA, Nobunao NISHIDA, Kyoichi NAGANO, Hisashi KAHATA, Tadao KISHI, Reijiro NISHIDA, Hideo KOIZUMI, Shinichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Minoru SASAKI, Takao NAKAZAWA, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Taizo NAKATA, Koji KAMIYA, Akira OHBA

pp. 223-233

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ペレット・その他

ペレット・その他

Minoru TANAKA, Masaya OZAWA, Masahiko SIMOZAKI, Kazuo KUNII, Koji HOSOMI, Shin-ichi INABA, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Kojiro KOJIMA, Nobunao NISHIDA, Kyoichi NAGANO, Hisashi KAHATA, Tadao KISHI, Reijiro NISHIDA, Hideo KOIZUMI, Shinichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Minoru SASAKI, Takao NAKAZAWA, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Taizo NAKATA, Koji KAMIYA, Akira OHBA

pp. 234-246

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ペレット・その他

原料・焼結

Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA, Yasuyoshi TORII, Teruo IKENO, Shojiro WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Masahiko KAWAZU, Yoshiteru JOMOTO, Tomoro HAGTWARA, Masami YOSHIKAWA, Akira OKAMOTO, Nobunao NISHIDA, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Shozo WAKAYAMA, Tadashi KAWAGUCHI, Kumao UEZIMA, Akira HONDA, Makoto INOUE, Hajime SUEMATASU, Masakazu YOSHINAGA, Toshio HITORA, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Kazuhiro MIIDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kyoichi NAGANO, Tadao KISHI, Katsuhiro TAKAGI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Teinosuke YAGI, Takehiko SAKATA

pp. 246-256

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結

原料・焼結

Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA, Yasuyoshi TORII, Teruo IKENO, Shojiro WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Masahiko KAWAZU, Yoshiteru JOMOTO, Tomoro HAGTWARA, Masami YOSHIKAWA, Akira OKAMOTO, Nobunao NISHIDA, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Shozo WAKAYAMA, Tadashi KAWAGUCHI, Kumao UEZIMA, Akira HONDA, Makoto INOUE, Hajime SUEMATASU, Masakazu YOSHINAGA, Toshio HITORA, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Kazuhiro MIIDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kyoichi NAGANO, Tadao KISHI, Katsuhiro TAKAGI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Teinosuke YAGI, Takehiko SAKATA

pp. 257-265

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結

原料・焼結

Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA, Yasuyoshi TORII, Teruo IKENO, Shojiro WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Masahiko KAWAZU, Yoshiteru JOMOTO, Tomoro HAGTWARA, Masami YOSHIKAWA, Akira OKAMOTO, Nobunao NISHIDA, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Shozo WAKAYAMA, Tadashi KAWAGUCHI, Kumao UEZIMA, Akira HONDA, Makoto INOUE, Hajime SUEMATASU, Masakazu YOSHINAGA, Toshio HITORA, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Kazuhiro MIIDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kyoichi NAGANO, Tadao KISHI, Katsuhiro TAKAGI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Teinosuke YAGI, Takehiko SAKATA

pp. 265-274

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結

原料・焼結

Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA, Yasuyoshi TORII, Teruo IKENO, Shojiro WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Masahiko KAWAZU, Yoshiteru JOMOTO, Tomoro HAGTWARA, Masami YOSHIKAWA, Akira OKAMOTO, Nobunao NISHIDA, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Shozo WAKAYAMA, Tadashi KAWAGUCHI, Kumao UEZIMA, Akira HONDA, Makoto INOUE, Hajime SUEMATASU, Masakazu YOSHINAGA, Toshio HITORA, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Kazuhiro MIIDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kyoichi NAGANO, Tadao KISHI, Katsuhiro TAKAGI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Teinosuke YAGI, Takehiko SAKATA

pp. 274-284

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結

原料・焼結

Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA, Yasuyoshi TORII, Teruo IKENO, Shojiro WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Shiro IDA, Akira SUZUKI, Masahiko KAWAZU, Yoshiteru JOMOTO, Tomoro HAGTWARA, Masami YOSHIKAWA, Akira OKAMOTO, Nobunao NISHIDA, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Shozo WAKAYAMA, Tadashi KAWAGUCHI, Kumao UEZIMA, Akira HONDA, Makoto INOUE, Hajime SUEMATASU, Masakazu YOSHINAGA, Toshio HITORA, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Kazuhiro MIIDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Kyoichi NAGANO, Tadao KISHI, Katsuhiro TAKAGI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Teinosuke YAGI, Takehiko SAKATA

pp. 284-294

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料・焼結

高炉装入物と操業

Koretaka KODAMA, Takehiro HORIO, Yukihiro HIDA, Yuji TOGINO, Masatake TATEOKA, Tetsuzo SAKEMI, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Seisaku SUZUKI, Fujio SHIGEMORI, Shyozo OKAMURA, Hideo SHIMIZU, Kiyoshi MITSUI, Katsuya ONO, Seiji SASAKI, Kosuke OKUDA, Takashi KOSUGE, Noritoshi INAGAKI, Yoshio SHIRAISHI, Akira TAKEUCHI, Nobuyoshi HIRAMOTO, Yasuyoshi MIZUNO, Kazunari YAMAGUCHI, Hideo KANOSHIMA, Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA

pp. 295-305

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉装入物と操業

高炉装入物と操業

Koretaka KODAMA, Takehiro HORIO, Yukihiro HIDA, Yuji TOGINO, Masatake TATEOKA, Tetsuzo SAKEMI, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Seisaku SUZUKI, Fujio SHIGEMORI, Shyozo OKAMURA, Hideo SHIMIZU, Kiyoshi MITSUI, Katsuya ONO, Seiji SASAKI, Kosuke OKUDA, Takashi KOSUGE, Noritoshi INAGAKI, Yoshio SHIRAISHI, Akira TAKEUCHI, Nobuyoshi HIRAMOTO, Yasuyoshi MIZUNO, Kazunari YAMAGUCHI, Hideo KANOSHIMA, Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA

pp. 306-318

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉装入物と操業

高炉操業

Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Seisaku SUZUKI, Yoshimasa YAMADA, Takeshi KITAGAWA, Takahiro FUKUDA, Kenichiro KUSANO, Teruo SHIMOTSUMA, Kumao UEJIMA, Akira HONDA, Yoshio HIRATSUKA, IZUMI HONDA, Makoto INOUE, Masakazu YOSHINAGA, Yooichi HAYASHI, Koji YASUDA

pp. 319-328

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉操業

高炉操業

Makoto INOUE, Hajime SUEMATSU, Masakazu YOSHINAGA, Takeo TAKASHIMA, Yooichi HAYASHI, Kazukiyo BEPPU, Tomohiro HASEGAWA, Kazunori MAEDA, Eiichi SAKAMOTO, Takeo SATO, Satoshi HAYASHI, Tadashi KOBAYASHI, Masanori SAITO, Kazuo MIYAGAWA, Hisashi ISSHIKI

pp. 329-338

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉操業

高炉操業

Yoshio KANDA, Hiroshi NOMIYAMA, Michiyasu YOSHIKI, Fusatoshi EMOTO, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi Tsunetomi, Yasushi NAKAMURA, Hiromasa SUZUKI, Atsumi OHNO, H. U. Ross

pp. 338-347

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高炉操業

転炉

Kazuo WAKABAYASHI, Hajime NAKAGAWA, Heiichiro Iso, Osamu TSUBAKIHARA, Jiro YAGI, Toyosuke TANOUE, Keiichi AKAMATSU, Takami IKEDA, Akira YAMAZAKI, Shoji CHO, Gengo MONMA, Hiroshi MAEDA, Narita KIMURA, Tatsuo OYA, Issei HURUGAKI, Hisashi MATSUNAGA, Masaru MAKINO, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Katsukiyo MARUKAWA, Yawara MORITA, Syozo ARIGA, Yasuyuki ONISHI, Kunisuke CHIHARA, Yozo TAKEMURA, Shiro WATANABE, Yutaka HIROSE, Mitsuo FURUYA, Ichiro KOKUBO, Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO

pp. 348-358

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kazuo WAKABAYASHI, Hajime NAKAGAWA, Heiichiro Iso, Osamu TSUBAKIHARA, Jiro YAGI, Toyosuke TANOUE, Keiichi AKAMATSU, Takami IKEDA, Akira YAMAZAKI, Shoji CHO, Gengo MONMA, Hiroshi MAEDA, Narita KIMURA, Tatsuo OYA, Issei HURUGAKI, Hisashi MATSUNAGA, Masaru MAKINO, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Katsukiyo MARUKAWA, Yawara MORITA, Syozo ARIGA, Yasuyuki ONISHI, Kunisuke CHIHARA, Yozo TAKEMURA, Shiro WATANABE, Yutaka HIROSE, Mitsuo FURUYA, Ichiro KOKUBO, Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO

pp. 358-369

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉・平炉・電炉・その他

Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO, Akira TOMITA, Shigerti TAMANIOTO, Tsuguharu UEDA, Keigo IWASE, Akira HORIKAWA, Norio KUROSU, Shingo SATO, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Hideo UCHIBORI, Ryoichiro IMAI, Shinichi JINBO, Takasaburo DATE, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Shigeru MAEHARA, Minoru NISHIWAKI, Koichi TAGIRI, Masaaki TAKAHASHI, Hiromasa YOSHIHARA, Shozou MITSUSHIMA, Shigeo YOSHINO, Yukio MATSUSHITA, Kazuhiro GOTO, Akiji CHO, Kenjiro ISOBE, Masahisa TATE, Hiroaki SASAO, Yoshio SHIMOGO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Yoshinori NAWATA, Takesaburo KAGAYA, Hajime NAKAMURA, Kazuo TACHIMOTO, Yoshikazu KURIYAMA, Yoshinori TSUNEHISA, Kanichi FUKUI, Shoichi UENAKA, Zenzo NOZAKI, Isamu EGUCHI, Teruo TOKUI, Kosi KATO, Nobuo SUZUKI, Hidenori MATSUOKA, Atsuo MORIYA, Akira WAKABAYASHI, Yasujiro KOYAMA, Mitsuharu OKANO, Kazumi MIYATAKE, Takuo YAGI

pp. 369-378

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉・平炉・電炉・その他

転炉・平炉・電炉・その他

Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO, Akira TOMITA, Shigerti TAMANIOTO, Tsuguharu UEDA, Keigo IWASE, Akira HORIKAWA, Norio KUROSU, Shingo SATO, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Hideo UCHIBORI, Ryoichiro IMAI, Shinichi JINBO, Takasaburo DATE, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Shigeru MAEHARA, Minoru NISHIWAKI, Koichi TAGIRI, Masaaki TAKAHASHI, Hiromasa YOSHIHARA, Shozou MITSUSHIMA, Shigeo YOSHINO, Yukio MATSUSHITA, Kazuhiro GOTO, Akiji CHO, Kenjiro ISOBE, Masahisa TATE, Hiroaki SASAO, Yoshio SHIMOGO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Yoshinori NAWATA, Takesaburo KAGAYA, Hajime NAKAMURA, Kazuo TACHIMOTO, Yoshikazu KURIYAMA, Yoshinori TSUNEHISA, Kanichi FUKUI, Shoichi UENAKA, Zenzo NOZAKI, Isamu EGUCHI, Teruo TOKUI, Kosi KATO, Nobuo SUZUKI, Hidenori MATSUOKA, Atsuo MORIYA, Akira WAKABAYASHI, Yasujiro KOYAMA, Mitsuharu OKANO, Kazumi MIYATAKE, Takuo YAGI

pp. 378-386

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉・平炉・電炉・その他

転炉・平炉・電炉・その他

Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO, Akira TOMITA, Shigerti TAMANIOTO, Tsuguharu UEDA, Keigo IWASE, Akira HORIKAWA, Norio KUROSU, Shingo SATO, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Hideo UCHIBORI, Ryoichiro IMAI, Shinichi JINBO, Takasaburo DATE, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Shigeru MAEHARA, Minoru NISHIWAKI, Koichi TAGIRI, Masaaki TAKAHASHI, Hiromasa YOSHIHARA, Shozou MITSUSHIMA, Shigeo YOSHINO, Yukio MATSUSHITA, Kazuhiro GOTO, Akiji CHO, Kenjiro ISOBE, Masahisa TATE, Hiroaki SASAO, Yoshio SHIMOGO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Yoshinori NAWATA, Takesaburo KAGAYA, Hajime NAKAMURA, Kazuo TACHIMOTO, Yoshikazu KURIYAMA, Yoshinori TSUNEHISA, Kanichi FUKUI, Shoichi UENAKA, Zenzo NOZAKI, Isamu EGUCHI, Teruo TOKUI, Kosi KATO, Nobuo SUZUKI, Hidenori MATSUOKA, Atsuo MORIYA, Akira WAKABAYASHI, Yasujiro KOYAMA, Mitsuharu OKANO, Kazumi MIYATAKE, Takuo YAGI

pp. 386-396

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉・平炉・電炉・その他

転炉・平炉・電炉・その他

Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO, Akira TOMITA, Shigerti TAMANIOTO, Tsuguharu UEDA, Keigo IWASE, Akira HORIKAWA, Norio KUROSU, Shingo SATO, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Hideo UCHIBORI, Ryoichiro IMAI, Shinichi JINBO, Takasaburo DATE, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Shigeru MAEHARA, Minoru NISHIWAKI, Koichi TAGIRI, Masaaki TAKAHASHI, Hiromasa YOSHIHARA, Shozou MITSUSHIMA, Shigeo YOSHINO, Yukio MATSUSHITA, Kazuhiro GOTO, Akiji CHO, Kenjiro ISOBE, Masahisa TATE, Hiroaki SASAO, Yoshio SHIMOGO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Yoshinori NAWATA, Takesaburo KAGAYA, Hajime NAKAMURA, Kazuo TACHIMOTO, Yoshikazu KURIYAMA, Yoshinori TSUNEHISA, Kanichi FUKUI, Shoichi UENAKA, Zenzo NOZAKI, Isamu EGUCHI, Teruo TOKUI, Kosi KATO, Nobuo SUZUKI, Hidenori MATSUOKA, Atsuo MORIYA, Akira WAKABAYASHI, Yasujiro KOYAMA, Mitsuharu OKANO, Kazumi MIYATAKE, Takuo YAGI

pp. 396-407

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉・平炉・電炉・その他

転炉・平炉・電炉・その他

Shigeru TOYOTA, Hitoshi NAKAJIMA, Masayoshi MAEDA, Eiji HIRAO, Akira TOMITA, Shigerti TAMANIOTO, Tsuguharu UEDA, Keigo IWASE, Akira HORIKAWA, Norio KUROSU, Shingo SATO, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Hideo UCHIBORI, Ryoichiro IMAI, Shinichi JINBO, Takasaburo DATE, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Shigeru MAEHARA, Minoru NISHIWAKI, Koichi TAGIRI, Masaaki TAKAHASHI, Hiromasa YOSHIHARA, Shozou MITSUSHIMA, Shigeo YOSHINO, Yukio MATSUSHITA, Kazuhiro GOTO, Akiji CHO, Kenjiro ISOBE, Masahisa TATE, Hiroaki SASAO, Yoshio SHIMOGO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Yoshinori NAWATA, Takesaburo KAGAYA, Hajime NAKAMURA, Kazuo TACHIMOTO, Yoshikazu KURIYAMA, Yoshinori TSUNEHISA, Kanichi FUKUI, Shoichi UENAKA, Zenzo NOZAKI, Isamu EGUCHI, Teruo TOKUI, Kosi KATO, Nobuo SUZUKI, Hidenori MATSUOKA, Atsuo MORIYA, Akira WAKABAYASHI, Yasujiro KOYAMA, Mitsuharu OKANO, Kazumi MIYATAKE, Takuo YAGI

pp. 407-417

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉・平炉・電炉・その他

造塊

Masashi OISHI, Takekazu YAMAGUCHI, Hideo SUZUKI, Seiji MASUMOTO, Akihiro MARUOKA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Masayoshi ICHINOE, Masazumi HIRAI, Kazuo KANAMARU, Masaru TOKUSHIGE, Hiroshi IIJIMA, Kinya INAMOTO, Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Kozo TANIGUCHI, Koichi TASHIRO, Ryohei ARAKI, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Eiji OGA, Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI

pp. 418-428

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

造塊

Masashi OISHI, Takekazu YAMAGUCHI, Hideo SUZUKI, Seiji MASUMOTO, Akihiro MARUOKA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Masayoshi ICHINOE, Masazumi HIRAI, Kazuo KANAMARU, Masaru TOKUSHIGE, Hiroshi IIJIMA, Kinya INAMOTO, Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Kozo TANIGUCHI, Koichi TASHIRO, Ryohei ARAKI, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Eiji OGA, Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI

pp. 428-440

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

造塊・脱ガス・連鋳・その他

Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI, Heishiro MORIKAWA, Tsuneo IKEMI, Junpei TANABE, Masaur FUKUMOTO, Hidenori MATSUOKA, Ryuzo KATO, Kiyoto USHIJIMA, Takami IKEDA, Kamemastu MATSUDA, Kenji OBA, Haruo ABE, Masateru KOBA, Masazumi Hirai, Kazuo OKAMOTO, Nobuo KGIWADA, Yoshitaka NAKAGAWA, Toru ARAKI, Haruhiko HIRAI, Yoshihiko KOJIMA, Yukiyoshi ITOH, Akira HOSHINO, Hideo ITOH, Takayoshi OHTA, Shuji MURAYAMA, Takeshi IMADA, Kiyokazu SASAKI, Takashi HARABUCHI, Morihiko KUBOTA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Kenki ISHIZAWA, Shinkichi KOIKE, Akira KIMURA, Masayoshi ICHINOE, Hiroyuki KAJIOKA, Masahiro HUKUTA, Kazuro SUZUKI, OSAMU HIRAIWA, Syozo OHARA, Kiichi NARITA, Akitsu TOMITA, Yasuo MURAKAMI, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA

pp. 440-448

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・脱ガス・連鋳・その他

造塊・脱ガス・連鋳・その他

Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI, Heishiro MORIKAWA, Tsuneo IKEMI, Junpei TANABE, Masaur FUKUMOTO, Hidenori MATSUOKA, Ryuzo KATO, Kiyoto USHIJIMA, Takami IKEDA, Kamemastu MATSUDA, Kenji OBA, Haruo ABE, Masateru KOBA, Masazumi Hirai, Kazuo OKAMOTO, Nobuo KGIWADA, Yoshitaka NAKAGAWA, Toru ARAKI, Haruhiko HIRAI, Yoshihiko KOJIMA, Yukiyoshi ITOH, Akira HOSHINO, Hideo ITOH, Takayoshi OHTA, Shuji MURAYAMA, Takeshi IMADA, Kiyokazu SASAKI, Takashi HARABUCHI, Morihiko KUBOTA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Kenki ISHIZAWA, Shinkichi KOIKE, Akira KIMURA, Masayoshi ICHINOE, Hiroyuki KAJIOKA, Masahiro HUKUTA, Kazuro SUZUKI, OSAMU HIRAIWA, Syozo OHARA, Kiichi NARITA, Akitsu TOMITA, Yasuo MURAKAMI, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA

pp. 448-459

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・脱ガス・連鋳・その他

造塊・脱ガス・連鋳・その他

Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI, Heishiro MORIKAWA, Tsuneo IKEMI, Junpei TANABE, Masaur FUKUMOTO, Hidenori MATSUOKA, Ryuzo KATO, Kiyoto USHIJIMA, Takami IKEDA, Kamemastu MATSUDA, Kenji OBA, Haruo ABE, Masateru KOBA, Masazumi Hirai, Kazuo OKAMOTO, Nobuo KGIWADA, Yoshitaka NAKAGAWA, Toru ARAKI, Haruhiko HIRAI, Yoshihiko KOJIMA, Yukiyoshi ITOH, Akira HOSHINO, Hideo ITOH, Takayoshi OHTA, Shuji MURAYAMA, Takeshi IMADA, Kiyokazu SASAKI, Takashi HARABUCHI, Morihiko KUBOTA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Kenki ISHIZAWA, Shinkichi KOIKE, Akira KIMURA, Masayoshi ICHINOE, Hiroyuki KAJIOKA, Masahiro HUKUTA, Kazuro SUZUKI, OSAMU HIRAIWA, Syozo OHARA, Kiichi NARITA, Akitsu TOMITA, Yasuo MURAKAMI, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA

pp. 459-468

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・脱ガス・連鋳・その他

造塊・脱ガス・連鋳・その他

Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI, Heishiro MORIKAWA, Tsuneo IKEMI, Junpei TANABE, Masaur FUKUMOTO, Hidenori MATSUOKA, Ryuzo KATO, Kiyoto USHIJIMA, Takami IKEDA, Kamemastu MATSUDA, Kenji OBA, Haruo ABE, Masateru KOBA, Masazumi Hirai, Kazuo OKAMOTO, Nobuo KGIWADA, Yoshitaka NAKAGAWA, Toru ARAKI, Haruhiko HIRAI, Yoshihiko KOJIMA, Yukiyoshi ITOH, Akira HOSHINO, Hideo ITOH, Takayoshi OHTA, Shuji MURAYAMA, Takeshi IMADA, Kiyokazu SASAKI, Takashi HARABUCHI, Morihiko KUBOTA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Kenki ISHIZAWA, Shinkichi KOIKE, Akira KIMURA, Masayoshi ICHINOE, Hiroyuki KAJIOKA, Masahiro HUKUTA, Kazuro SUZUKI, OSAMU HIRAIWA, Syozo OHARA, Kiichi NARITA, Akitsu TOMITA, Yasuo MURAKAMI, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA

pp. 469-478

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・脱ガス・連鋳・その他

造塊・脱ガス・連鋳・その他

Shizuo OKUBO, Kazuo MIYAKAWA, Etsuo NOMURA, Tadao TOMINAGA, Takashi MORI, Heishiro MORIKAWA, Tsuneo IKEMI, Junpei TANABE, Masaur FUKUMOTO, Hidenori MATSUOKA, Ryuzo KATO, Kiyoto USHIJIMA, Takami IKEDA, Kamemastu MATSUDA, Kenji OBA, Haruo ABE, Masateru KOBA, Masazumi Hirai, Kazuo OKAMOTO, Nobuo KGIWADA, Yoshitaka NAKAGAWA, Toru ARAKI, Haruhiko HIRAI, Yoshihiko KOJIMA, Yukiyoshi ITOH, Akira HOSHINO, Hideo ITOH, Takayoshi OHTA, Shuji MURAYAMA, Takeshi IMADA, Kiyokazu SASAKI, Takashi HARABUCHI, Morihiko KUBOTA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Kenki ISHIZAWA, Shinkichi KOIKE, Akira KIMURA, Masayoshi ICHINOE, Hiroyuki KAJIOKA, Masahiro HUKUTA, Kazuro SUZUKI, OSAMU HIRAIWA, Syozo OHARA, Kiichi NARITA, Akitsu TOMITA, Yasuo MURAKAMI, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA

pp. 478-487

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・脱ガス・連鋳・その他

I. 焼結鉱の還元時 (特に低温域) における挙動

Shojiro WATANABE, Mayumi YOSHINAGA, Haruo ADACHI, Kenjiro KANBARA, Keiki FUJITA, Kosei OKIKAWA, Takashi KOSUGE, Koretaka KODAMA, Takehiro HORIO, Akitoshi ISHIMITSU, Kin-ichi SUGAHARA, Katsuhiko SATOH

pp. 488-504

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

I. 焼結鉱の還元時 (特に低温域) における挙動

II. 純酸素上吹転炉製鋼法における酸化反応の機構

Kichizo NIWA, Toshio YOKOKAWA, Kazumi MORI, Masakatsu TSUTSUMI, Tsuguyuki KAWAI, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Katsukiyo MARUKAWA, Kiminari KAWAKAMI, Arito OKAZAKI, Jun-ichi MATSUNO, Shinobu OKANO

pp. 505-519

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

II. 純酸素上吹転炉製鋼法における酸化反応の機構

Article Access Ranking

05 Dec. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.