Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 47 (1961), No. 10

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 47 (1961), No. 10

製銑

Keiji TSUJIHATA, Koretaka KODAMA, Masatoshi SHIMADA, Kentaro UENO, Mutsuo UCHIHIRA, Kogo KATO, Yasushi ANZAI, Mitsugu FUKUSHIMA, Toshitaka TORIGOE, Gyoichi SUZUKI, Yasuo HAYASHI, Kazunori MAEDA, Teiji SHIBUYA, Keiiti WAKABAYASI, Kazuyuki NAKAYAMA, Kiyosi EZAKI, Kenjiro KANBARA, Tokuzo NISUGI, Tadashi KOBAYASHI, Kokichi HAGIWARA, Motohiko IIZUKA, Tomozi IWATA, Hideo SUGIZAWA, Eiichi MATSUO, Seiichi KOJIMA, Kazuo KUNII, Masaharu KITAJIMA

pp. 1255-1264

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hideo SUGIZAWA, Eiichi MATSUO, Seiichi KOJIMA, Kazuo KUNII, Masaharu KITAJIMA, Masatoshi SHIMADA, Kogo KATO, Zensaku AYUHA, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Toshimitsu OGATA, Takehiro HORIO, Yosikazu KANAMORI, Iwao HAGIHARA, Riyoushuke TAKAHASHI, Yoshio KANDA, Shigeyoshi YABE, Takehiko MASUO, Noboru TSUBOI, Akira KOBAYASHI, Naoto NAKAMURA, Takashi TURU, Jushichi YAMAGUCHI, Tadashi NAKAZONO, Toshimi YAMANE, Tadahisa HASEGAWA, Yasushi ISHIKAWA, Yasuhiro SAWADA, Minoru IWATA, Takashi DOINOUCHI, Tateo YATUTUKA, Shiro SHONO, Tomogiro TOTTORI, Shunichi KOMAKI, Kazuo MIYAGAWA

pp. 1264-1275

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hideo SUGIZAWA, Eiichi MATSUO, Seiichi KOJIMA, Kazuo KUNII, Masaharu KITAJIMA, Masatoshi SHIMADA, Kogo KATO, Zensaku AYUHA, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Toshimitsu OGATA, Takehiro HORIO, Yosikazu KANAMORI, Iwao HAGIHARA, Riyoushuke TAKAHASHI, Yoshio KANDA, Shigeyoshi YABE, Takehiko MASUO, Noboru TSUBOI, Akira KOBAYASHI, Naoto NAKAMURA, Takashi TURU, Jushichi YAMAGUCHI, Tadashi NAKAZONO, Toshimi YAMANE, Tadahisa HASEGAWA, Yasushi ISHIKAWA, Yasuhiro SAWADA, Minoru IWATA, Takashi DOINOUCHI, Tateo YATUTUKA, Shiro SHONO, Tomogiro TOTTORI, Shunichi KOMAKI, Kazuo MIYAGAWA

pp. 1275-1283

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hideo SUGIZAWA, Eiichi MATSUO, Seiichi KOJIMA, Kazuo KUNII, Masaharu KITAJIMA, Masatoshi SHIMADA, Kogo KATO, Zensaku AYUHA, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Toshimitsu OGATA, Takehiro HORIO, Yosikazu KANAMORI, Iwao HAGIHARA, Riyoushuke TAKAHASHI, Yoshio KANDA, Shigeyoshi YABE, Takehiko MASUO, Noboru TSUBOI, Akira KOBAYASHI, Naoto NAKAMURA, Takashi TURU, Jushichi YAMAGUCHI, Tadashi NAKAZONO, Toshimi YAMANE, Tadahisa HASEGAWA, Yasushi ISHIKAWA, Yasuhiro SAWADA, Minoru IWATA, Takashi DOINOUCHI, Tateo YATUTUKA, Shiro SHONO, Tomogiro TOTTORI, Shunichi KOMAKI, Kazuo MIYAGAWA

pp. 1283-1293

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

性質

Kazuo MIYAGAWA, Takeji SANEMATSU, Shizuo KIRIYAMA, Yoshiyuki TANAKA, Sanehiko SAITO, Isamu SERITA, Takashi DOINOUCHI, Ryosuke AOYAGI, Akio CHIDA, Ariro HOSAKA, Takeshi KITAGAWA, Hideo SUEMITU, Sigemi FUJI, Hideo ANDO, Eiiti SATO, Hiromune MANTO, Shigeji OBUCHI, Haruo ADACHI, Tatuo KOYAMA, Michihiko SHIMADA, Masashi MITSUTSUKA, Minoru YAMATE, Akitoshi ISHIMITSU, Shozo WAKAYAMA, Sokichi TOMURA, Yasumasa SAWAMURA, Shiro SHONO, Takanori KANAMARU, Takeo KOYAMA, Saburo HIGASHINO, Hisashi KAWATO, Gotaro TADA, Daisuke KAMIJIMA, Hirota KAMIJIMA

pp. 1293-1302

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Kazuo MIYAGAWA, Takeji SANEMATSU, Shizuo KIRIYAMA, Yoshiyuki TANAKA, Sanehiko SAITO, Isamu SERITA, Takashi DOINOUCHI, Ryosuke AOYAGI, Akio CHIDA, Ariro HOSAKA, Takeshi KITAGAWA, Hideo SUEMITU, Sigemi FUJI, Hideo ANDO, Eiiti SATO, Hiromune MANTO, Shigeji OBUCHI, Haruo ADACHI, Tatuo KOYAMA, Michihiko SHIMADA, Masashi MITSUTSUKA, Minoru YAMATE, Akitoshi ISHIMITSU, Shozo WAKAYAMA, Sokichi TOMURA, Yasumasa SAWAMURA, Shiro SHONO, Takanori KANAMARU, Takeo KOYAMA, Saburo HIGASHINO, Hisashi KAWATO, Gotaro TADA, Daisuke KAMIJIMA, Hirota KAMIJIMA

pp. 1302-1310

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Kazuo MIYAGAWA, Takeji SANEMATSU, Shizuo KIRIYAMA, Yoshiyuki TANAKA, Sanehiko SAITO, Isamu SERITA, Takashi DOINOUCHI, Ryosuke AOYAGI, Akio CHIDA, Ariro HOSAKA, Takeshi KITAGAWA, Hideo SUEMITU, Sigemi FUJI, Hideo ANDO, Eiiti SATO, Hiromune MANTO, Shigeji OBUCHI, Haruo ADACHI, Tatuo KOYAMA, Michihiko SHIMADA, Masashi MITSUTSUKA, Minoru YAMATE, Akitoshi ISHIMITSU, Shozo WAKAYAMA, Sokichi TOMURA, Yasumasa SAWAMURA, Shiro SHONO, Takanori KANAMARU, Takeo KOYAMA, Saburo HIGASHINO, Hisashi KAWATO, Gotaro TADA, Daisuke KAMIJIMA, Hirota KAMIJIMA

pp. 1311-1321

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

製鋼・基礎

Kazuhiro GOTO, Shiro BAN-YA, Sachio MATOBA, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Takeshi KUWANA, Hideo KOIZUMI, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Mituo KANDA, Nobuo SANO, Sumio SHIOMI, Yukio MATSUSHITA, Jiro HIRAO, Chikao YOSHII

pp. 1322-1335

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.71(1985), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・基礎

製銑・製鋼

Jiro HIRAO, Chikao YOSHII, Masao KAWAI, Hiroshi KIMURA, Teiji TERAMINE, Yozo TAKEMURA, Akimitu OKURA, Masanori TOKUDA, Yukio MATUSHITA, Tsunemi MATSUDA, Akira SAITO, Heishiro MORIKAWA, Shinsaku ONODERA, Noboru HIRAOKA, Keizo ONISHI, Ryozo SATO, Nofu TAHATA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Shiro YAMAMOTO, Hachiro ARAKI, Masashi OISHI, Kazuo WAKABAYASHI, Masao TAKEDA, Kiyoshi SEGAWA, Shiro WATANABE, Noriyuki TANAKA, Takashi ITAOKA, Kiyoshi Mizui, Masaharu ITO, Kozo YANO, Katashi SAITO

pp. 1335-1345

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・製鋼

製銑・製鋼

Jiro HIRAO, Chikao YOSHII, Masao KAWAI, Hiroshi KIMURA, Teiji TERAMINE, Yozo TAKEMURA, Akimitu OKURA, Masanori TOKUDA, Yukio MATUSHITA, Tsunemi MATSUDA, Akira SAITO, Heishiro MORIKAWA, Shinsaku ONODERA, Noboru HIRAOKA, Keizo ONISHI, Ryozo SATO, Nofu TAHATA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Shiro YAMAMOTO, Hachiro ARAKI, Masashi OISHI, Kazuo WAKABAYASHI, Masao TAKEDA, Kiyoshi SEGAWA, Shiro WATANABE, Noriyuki TANAKA, Takashi ITAOKA, Kiyoshi Mizui, Masaharu ITO, Kozo YANO, Katashi SAITO

pp. 1346-1354

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・製鋼

製銑・製鋼

Jiro HIRAO, Chikao YOSHII, Masao KAWAI, Hiroshi KIMURA, Teiji TERAMINE, Yozo TAKEMURA, Akimitu OKURA, Masanori TOKUDA, Yukio MATUSHITA, Tsunemi MATSUDA, Akira SAITO, Heishiro MORIKAWA, Shinsaku ONODERA, Noboru HIRAOKA, Keizo ONISHI, Ryozo SATO, Nofu TAHATA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Shiro YAMAMOTO, Hachiro ARAKI, Masashi OISHI, Kazuo WAKABAYASHI, Masao TAKEDA, Kiyoshi SEGAWA, Shiro WATANABE, Noriyuki TANAKA, Takashi ITAOKA, Kiyoshi Mizui, Masaharu ITO, Kozo YANO, Katashi SAITO

pp. 1355-1363

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・製鋼

製銑

Takeo FURUI, Masumi AIHARA, Juzo ABE, Seisaku OSAWA, Masuo KITAMURA, Haruzo NARISATO, Shozo WATANABE, Hiroshi KUMAI, Akira ONO, Hideo MATSUOKA, Toyohiko OTA, Arito OKAZAKI, Tsuyoshi KAI, Shigetoshi ASAKUMA, Kazuyoshi YASUNAGA, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Makoto SAIGUSA, Nobumasa SHIOKAWA, Yoji KITAMURA, Masato NAKAMURA, Akiji CHO, Shunichi TANAKA, Masao TAKAMUKU, Shunji YAMAZAKI, Shinji TSUDA, Taiji ARAKI, Tunezo SAITO, Yasuji KAWAI, Yasuhide TSU, Masayoshi KAWANISHI, Koichi MORI

pp. 1364-1375

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Takeo FURUI, Masumi AIHARA, Juzo ABE, Seisaku OSAWA, Masuo KITAMURA, Haruzo NARISATO, Shozo WATANABE, Hiroshi KUMAI, Akira ONO, Hideo MATSUOKA, Toyohiko OTA, Arito OKAZAKI, Tsuyoshi KAI, Shigetoshi ASAKUMA, Kazuyoshi YASUNAGA, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Makoto SAIGUSA, Nobumasa SHIOKAWA, Yoji KITAMURA, Masato NAKAMURA, Akiji CHO, Shunichi TANAKA, Masao TAKAMUKU, Shunji YAMAZAKI, Shinji TSUDA, Taiji ARAKI, Tunezo SAITO, Yasuji KAWAI, Yasuhide TSU, Masayoshi KAWANISHI, Koichi MORI

pp. 1375-1386

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

コークス・耐火物

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Ryoichi MIWA, Mataichi UTSUNOMIYA, Minoru NAKAHARA, Tosihiko SADA, Hirosi OBA, Masayosi TANAKA, Takasi SIBATA, Akihiko TANAKA, Keisuke HIRAGUSHI, Yukio ITO, Toshihiko OSHIMA, Katsumi KAWABE, TSUNEO ADACHI

pp. 1387-1402

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

コークス・耐火物

製銑

Yukio ITO, Toshihiko OSHIMA, Katsumi KAWABE, TSUNEO ADACHI, Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA, Shigeki SHIBATA, Yoshihiko ABE, Eiichiro ASANO, Sichiro FUKUSIMA, Iwao SIMAZAKI, Shigeaki ARAKI, Yuzo SAMIZO, Shigeaki MARUHASHI, Yoshio AKETA, Kiyoto USHIJIMA, Shohei NIWA, Isao MATSUMURA, Yasushige HAYASHI, Mamoru NISHIHARA, Yoshiro YAGI, Kiichi NARITA, Masao KURIHARA, Yoshitaro OKADA, Koichi OKADA, Katsukichi NAKAMACHI, Tomojiro TOTTORI, Keizo MATSUMASA, Toshiro INOUE, Yoshihiro MITARASHI, Etsuro NISHIMURA, Humio ONO, Minoru OKA, Toshio MIYATE, Kiichi SAKANOUE

pp. 1402-1411

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Yukio ITO, Toshihiko OSHIMA, Katsumi KAWABE, TSUNEO ADACHI, Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA, Shigeki SHIBATA, Yoshihiko ABE, Eiichiro ASANO, Sichiro FUKUSIMA, Iwao SIMAZAKI, Shigeaki ARAKI, Yuzo SAMIZO, Shigeaki MARUHASHI, Yoshio AKETA, Kiyoto USHIJIMA, Shohei NIWA, Isao MATSUMURA, Yasushige HAYASHI, Mamoru NISHIHARA, Yoshiro YAGI, Kiichi NARITA, Masao KURIHARA, Yoshitaro OKADA, Koichi OKADA, Katsukichi NAKAMACHI, Tomojiro TOTTORI, Keizo MATSUMASA, Toshiro INOUE, Yoshihiro MITARASHI, Etsuro NISHIMURA, Humio ONO, Minoru OKA, Toshio MIYATE, Kiichi SAKANOUE

pp. 1411-1421

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Yukio ITO, Toshihiko OSHIMA, Katsumi KAWABE, TSUNEO ADACHI, Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA, Shigeki SHIBATA, Yoshihiko ABE, Eiichiro ASANO, Sichiro FUKUSIMA, Iwao SIMAZAKI, Shigeaki ARAKI, Yuzo SAMIZO, Shigeaki MARUHASHI, Yoshio AKETA, Kiyoto USHIJIMA, Shohei NIWA, Isao MATSUMURA, Yasushige HAYASHI, Mamoru NISHIHARA, Yoshiro YAGI, Kiichi NARITA, Masao KURIHARA, Yoshitaro OKADA, Koichi OKADA, Katsukichi NAKAMACHI, Tomojiro TOTTORI, Keizo MATSUMASA, Toshiro INOUE, Yoshihiro MITARASHI, Etsuro NISHIMURA, Humio ONO, Minoru OKA, Toshio MIYATE, Kiichi SAKANOUE

pp. 1421-1429

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製鋼・造塊

Toshio MIYATE, Kiichi SAKANOUE, Shoki SATO, Yosaku KOIKE, Hideo TAKEBAYASHI, Yoichi TODA, Yasuhisa ABE, Noboru HIRANO, Michimasa SUZUKI, Eijiro ISHIKAWA, Yukio SAKAMOTO, Toru MIMINO, Koichiro MIYAUCHI, Tetsuo YAMAGUCHI, Masatoshi KOBAYASHI, Hiroshi HARA, Kanichiro CHIHARA, Toyosuke TANOUE, Chiaki Asada, Kumesaburo SAKAI, Tetsuo TAKAHASHI, Hideo KOBAYASHI, Toshiaki ITO, Teruyo Sakurayama, Sadamitsu IWAMURA, Susumu SHINAGAWA, Tamaki OKAMOTO, Kozo OJIMA

pp. 1429-1438

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・造塊

製鋼・造塊

Toshio MIYATE, Kiichi SAKANOUE, Shoki SATO, Yosaku KOIKE, Hideo TAKEBAYASHI, Yoichi TODA, Yasuhisa ABE, Noboru HIRANO, Michimasa SUZUKI, Eijiro ISHIKAWA, Yukio SAKAMOTO, Toru MIMINO, Koichiro MIYAUCHI, Tetsuo YAMAGUCHI, Masatoshi KOBAYASHI, Hiroshi HARA, Kanichiro CHIHARA, Toyosuke TANOUE, Chiaki Asada, Kumesaburo SAKAI, Tetsuo TAKAHASHI, Hideo KOBAYASHI, Toshiaki ITO, Teruyo Sakurayama, Sadamitsu IWAMURA, Susumu SHINAGAWA, Tamaki OKAMOTO, Kozo OJIMA

pp. 1438-1448

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・造塊

加工

Zenroku BABA, Shigenari SHIMIZU, Tadao SUGIYAMA, Takashi KUSAKABE, Goro AIKO, Takenori HIRAMOTO, Koshi KATO, Fujio MOROZUMI, Seizo TESIMA, Mineo SIMIZU, Masaki IDE, Kiyohiko KIZUKI, Hachiro KOBAYAKAWA, Takuo SHIRAISHI

pp. 1449-1462

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工・耐熱鋼

Kiyohiko KIZUKI, Hachiro KOBAYAKAWA, Takuo SHIRAISHI, Kohichi AOKI, Isao KIMURA, Akinori ITOH, Kuniichi TAKEMOTO, Etsuro SHUTO, Kazuo TAMURA, Toskimi YAMANE, Fujio TSUKAMOTO, Tadashi KAWASAKI, Kenkichi HOSOE, Shoichi KATOH, Juroh WATANABE, Ryosuke HOMMA, Yukoh KUMADA, Takeshi SUZUKI, Shunji YAMAMOTO, Eiji MIYOSHI, Shoji TERAI, Takashi ABE, Tsugio KANEDA, Tamotsu HIURA, Tatsuo MASUDA, Katsumi TSUJI, Sadao KOSHIBA, Tsuneo KUNOU, Kohei TANAKA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Toru MUTA, Tadashi NISHI, Susumu TAKEMURA, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Teruyuki KISHIE, Toru SUGIYAMA, Isao TANABE, Koichi OKU, Susumu UOTANI

pp. 1462-1490

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・耐熱鋼

加工・耐熱鋼

Kiyohiko KIZUKI, Hachiro KOBAYAKAWA, Takuo SHIRAISHI, Kohichi AOKI, Isao KIMURA, Akinori ITOH, Kuniichi TAKEMOTO, Etsuro SHUTO, Kazuo TAMURA, Toskimi YAMANE, Fujio TSUKAMOTO, Tadashi KAWASAKI, Kenkichi HOSOE, Shoichi KATOH, Juroh WATANABE, Ryosuke HOMMA, Yukoh KUMADA, Takeshi SUZUKI, Shunji YAMAMOTO, Eiji MIYOSHI, Shoji TERAI, Takashi ABE, Tsugio KANEDA, Tamotsu HIURA, Tatsuo MASUDA, Katsumi TSUJI, Sadao KOSHIBA, Tsuneo KUNOU, Kohei TANAKA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Toru MUTA, Tadashi NISHI, Susumu TAKEMURA, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Teruyuki KISHIE, Toru SUGIYAMA, Isao TANABE, Koichi OKU, Susumu UOTANI

pp. 1471-1481

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・耐熱鋼

加工・耐熱鋼

Kiyohiko KIZUKI, Hachiro KOBAYAKAWA, Takuo SHIRAISHI, Kohichi AOKI, Isao KIMURA, Akinori ITOH, Kuniichi TAKEMOTO, Etsuro SHUTO, Kazuo TAMURA, Toskimi YAMANE, Fujio TSUKAMOTO, Tadashi KAWASAKI, Kenkichi HOSOE, Shoichi KATOH, Juroh WATANABE, Ryosuke HOMMA, Yukoh KUMADA, Takeshi SUZUKI, Shunji YAMAMOTO, Eiji MIYOSHI, Shoji TERAI, Takashi ABE, Tsugio KANEDA, Tamotsu HIURA, Tatsuo MASUDA, Katsumi TSUJI, Sadao KOSHIBA, Tsuneo KUNOU, Kohei TANAKA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Toru MUTA, Tadashi NISHI, Susumu TAKEMURA, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Teruyuki KISHIE, Toru SUGIYAMA, Isao TANABE, Koichi OKU, Susumu UOTANI

pp. 1481-1490

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・耐熱鋼

ステンレス・分析

Isao TANABE, Koichi OKU, Susumu UOTANI, Tadatoshi ONISHI, Hirofumi HAMADA, Masaaki OHMURA, Masami KOBORI, Yawara KOBAYASHI, Ichiya SATO, Yasuo OTOGURO, Ryuichi NAKAGAWA, Shigehiro INOUE, Shigeo YASUTOMI, Mutsumi IHIDA, Yasuteru TAKAHASHI, Hideo IWATA, Kenzo OKAMOTO, Yutaka MANABE, Hitosi KINBARA, Takeji KOIZUMI, Fumio SAWAI, Masakazu SUGIMORI, Takami MIZUNO, Hiroshi JOH, Yoshiaki MIURA

pp. 1490-1500

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ステンレス・分析

ステンレス・分析

Isao TANABE, Koichi OKU, Susumu UOTANI, Tadatoshi ONISHI, Hirofumi HAMADA, Masaaki OHMURA, Masami KOBORI, Yawara KOBAYASHI, Ichiya SATO, Yasuo OTOGURO, Ryuichi NAKAGAWA, Shigehiro INOUE, Shigeo YASUTOMI, Mutsumi IHIDA, Yasuteru TAKAHASHI, Hideo IWATA, Kenzo OKAMOTO, Yutaka MANABE, Hitosi KINBARA, Takeji KOIZUMI, Fumio SAWAI, Masakazu SUGIMORI, Takami MIZUNO, Hiroshi JOH, Yoshiaki MIURA

pp. 1500-1511

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ステンレス・分析

性質

Kiichi NARITA, Atsusi MIYAMOTO, Fumikazu KAWAGUCHI, Susumu NASU, Shigeo HASEBE, Iku UCHIYAMA, Koichi AOKI, Hisashi GONDOH, Suehiro HIYOSHI, Yukito SASAKI, Kozo MORINAGA, Teruo IKENO, Atsushi OBA, Yukiyoshi ITOH, Koshi KATO, Kano SUZUKI, Sezo TSUDA, Susumu SATO, Soichi IZUMI

pp. 1512-1524

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

製鋼・平炉

Kozo MORINAGA, Sezo TSUDA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Tadashi OTAKE, Hisashi GONDO, Takuo KONO, Yoshiie FUKUDA, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Eiichiro ASANO, Toru ISHIDA, Hideo TAN, Kaizo MONMA, Hiroshi ISHIZUKA, Toshimi SASAKI, Michira UCHIYAMA, Kazunori KAMISHOHARA, Fujio SEKI, Saburo KAWAGUCHI, Kiyoshi HORI, Katao MIYANO, Yoshiyuki ENDO, Kunio YAMADA, Katunobu TOMITA, Shinichi WATANABE, Kinji YOKOYAMA, Akira YAMAMOTO, Jyo YAMAMOTO, Hideo SHIMODA, Hiroshi YOSHIDA, Tatsuo AKIBA, Ei KANAZAWA, Shinsaku ONODERA, Akira TOKUDA, Makoto AIZAWA, Saburo ABE

pp. 1524-1532

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・平炉

製鋼・平炉

Kozo MORINAGA, Sezo TSUDA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Tadashi OTAKE, Hisashi GONDO, Takuo KONO, Yoshiie FUKUDA, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Eiichiro ASANO, Toru ISHIDA, Hideo TAN, Kaizo MONMA, Hiroshi ISHIZUKA, Toshimi SASAKI, Michira UCHIYAMA, Kazunori KAMISHOHARA, Fujio SEKI, Saburo KAWAGUCHI, Kiyoshi HORI, Katao MIYANO, Yoshiyuki ENDO, Kunio YAMADA, Katunobu TOMITA, Shinichi WATANABE, Kinji YOKOYAMA, Akira YAMAMOTO, Jyo YAMAMOTO, Hideo SHIMODA, Hiroshi YOSHIDA, Tatsuo AKIBA, Ei KANAZAWA, Shinsaku ONODERA, Akira TOKUDA, Makoto AIZAWA, Saburo ABE

pp. 1532-1542

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・平炉

製鋼・平炉

Kozo MORINAGA, Sezo TSUDA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Tadashi OTAKE, Hisashi GONDO, Takuo KONO, Yoshiie FUKUDA, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Eiichiro ASANO, Toru ISHIDA, Hideo TAN, Kaizo MONMA, Hiroshi ISHIZUKA, Toshimi SASAKI, Michira UCHIYAMA, Kazunori KAMISHOHARA, Fujio SEKI, Saburo KAWAGUCHI, Kiyoshi HORI, Katao MIYANO, Yoshiyuki ENDO, Kunio YAMADA, Katunobu TOMITA, Shinichi WATANABE, Kinji YOKOYAMA, Akira YAMAMOTO, Jyo YAMAMOTO, Hideo SHIMODA, Hiroshi YOSHIDA, Tatsuo AKIBA, Ei KANAZAWA, Shinsaku ONODERA, Akira TOKUDA, Makoto AIZAWA, Saburo ABE

pp. 1542-1551

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・平炉

性質

Saburo ABE, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Masanobu OHMORI, Shigetomo NUNOMURA, Tsutomu MORI, Masatoshi ASANO, Motosuke KIMURA, Teturo ITO, Tohei OTOTANI, Yoshiaki MASUKO, Mineo SHIMIZU, Kameo MATSUKURA, Takenobu KOGA, Seizo TESHIMA, Morihiko YAZU, Ayazaburo MATSUSHIRO, Hidetaro NEMOTO, Yosaku KOIKE, Sachio SIMIZU, Masaaki MURAKAMI

pp. 1551-1574

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.