Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 11

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 11

性質・試験

Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Takehiko FUJII, Saburo OGAWA, Takao HINO, Kiyoshi SEGAWA, Eichi TSUNETOMI, Kaname WADA, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Norihiko ODANI, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Hideo SHIMODA, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Tadashi KATOU, Shiro YOSHIMATSU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Etsuro SHUTO, Ichiro ONODA, Haruhiko FUJITA, Hirooki NAKAJIMA, Keiji ARIGA, Giichiro NOMURA, Shinichi NAGASHIMA, Shozo SEKINO, Yukito SASAKI, Yoshiaki MATSUOKA, Kimio MUKAEWAKI, Mikio ETO, Shigeru MATSUKUMA, Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MARUHASHI

pp. 1987-1998

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・試験

性質・試験

Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Takehiko FUJII, Saburo OGAWA, Takao HINO, Kiyoshi SEGAWA, Eichi TSUNETOMI, Kaname WADA, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Norihiko ODANI, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Hideo SHIMODA, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Tadashi KATOU, Shiro YOSHIMATSU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Etsuro SHUTO, Ichiro ONODA, Haruhiko FUJITA, Hirooki NAKAJIMA, Keiji ARIGA, Giichiro NOMURA, Shinichi NAGASHIMA, Shozo SEKINO, Yukito SASAKI, Yoshiaki MATSUOKA, Kimio MUKAEWAKI, Mikio ETO, Shigeru MATSUKUMA, Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MARUHASHI

pp. 1998-2005

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・試験

性質・試験

Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Takehiko FUJII, Saburo OGAWA, Takao HINO, Kiyoshi SEGAWA, Eichi TSUNETOMI, Kaname WADA, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Norihiko ODANI, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Hideo SHIMODA, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Tadashi KATOU, Shiro YOSHIMATSU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Etsuro SHUTO, Ichiro ONODA, Haruhiko FUJITA, Hirooki NAKAJIMA, Keiji ARIGA, Giichiro NOMURA, Shinichi NAGASHIMA, Shozo SEKINO, Yukito SASAKI, Yoshiaki MATSUOKA, Kimio MUKAEWAKI, Mikio ETO, Shigeru MATSUKUMA, Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MARUHASHI

pp. 2006-2016

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・試験

性質・試験

Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Takehiko FUJII, Saburo OGAWA, Takao HINO, Kiyoshi SEGAWA, Eichi TSUNETOMI, Kaname WADA, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Norihiko ODANI, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Hideo SHIMODA, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Tadashi KATOU, Shiro YOSHIMATSU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Etsuro SHUTO, Ichiro ONODA, Haruhiko FUJITA, Hirooki NAKAJIMA, Keiji ARIGA, Giichiro NOMURA, Shinichi NAGASHIMA, Shozo SEKINO, Yukito SASAKI, Yoshiaki MATSUOKA, Kimio MUKAEWAKI, Mikio ETO, Shigeru MATSUKUMA, Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MARUHASHI

pp. 2017-2025

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・試験

性質

Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MARUHASHI, Hisashi IWAMA, Toshisada MORI, Masaharu TOKIZANE, Yoshiyuki NAKAZIMA, Toshihide SAHEKI, Kentaro OKAMOTO

pp. 2025-2036

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質・熱処理

Shin'ichi NAGASHIMA, Naomichi MORI, Ryuichi HABU, Rikio CHIJIIWA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Mizuo SAKAKIHARA, Teiji ITO, Morihiro KUMAGAI, Ko MORIYAMA, Tokio NISHIDA, Keiji SHIMOKAWA, G. STERN, R. KNOPF, J. CIHI, Ryukichi NAGASAKI, Tsuji NAGATANI, Yung-Ha Yum, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Hideji HOTTA, Takehiko SHIBAI, Masao KOHDA, Kimio MUKAEWAKI, Hiromi INAGAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Takesi TAKAHASHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Suumu Yuki, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI

pp. 2037-2047

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・熱処理

性質・熱処理

Shin'ichi NAGASHIMA, Naomichi MORI, Ryuichi HABU, Rikio CHIJIIWA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Mizuo SAKAKIHARA, Teiji ITO, Morihiro KUMAGAI, Ko MORIYAMA, Tokio NISHIDA, Keiji SHIMOKAWA, G. STERN, R. KNOPF, J. CIHI, Ryukichi NAGASAKI, Tsuji NAGATANI, Yung-Ha Yum, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Hideji HOTTA, Takehiko SHIBAI, Masao KOHDA, Kimio MUKAEWAKI, Hiromi INAGAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Takesi TAKAHASHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Suumu Yuki, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI

pp. 2047-2055

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・熱処理

性質・熱処理

Shin'ichi NAGASHIMA, Naomichi MORI, Ryuichi HABU, Rikio CHIJIIWA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Mizuo SAKAKIHARA, Teiji ITO, Morihiro KUMAGAI, Ko MORIYAMA, Tokio NISHIDA, Keiji SHIMOKAWA, G. STERN, R. KNOPF, J. CIHI, Ryukichi NAGASAKI, Tsuji NAGATANI, Yung-Ha Yum, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Hideji HOTTA, Takehiko SHIBAI, Masao KOHDA, Kimio MUKAEWAKI, Hiromi INAGAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Takesi TAKAHASHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Suumu Yuki, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI

pp. 2056-2063

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・熱処理

性質・熱処理

Shin'ichi NAGASHIMA, Naomichi MORI, Ryuichi HABU, Rikio CHIJIIWA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Mizuo SAKAKIHARA, Teiji ITO, Morihiro KUMAGAI, Ko MORIYAMA, Tokio NISHIDA, Keiji SHIMOKAWA, G. STERN, R. KNOPF, J. CIHI, Ryukichi NAGASAKI, Tsuji NAGATANI, Yung-Ha Yum, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Hideji HOTTA, Takehiko SHIBAI, Masao KOHDA, Kimio MUKAEWAKI, Hiromi INAGAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Takesi TAKAHASHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Suumu Yuki, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI

pp. 2063-2073

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・熱処理

高張力鋼・合金鋼

Toru ARAKI, Takashi YASUNAKA, Shigeo YACHI, Kozo YOKOTA, Kazuo EBATO, Yosiaki KANAI, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Michiro UCHIYAMA

pp. 2074-2082

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高張力鋼・合金鋼

高張力鋼・合金鋼

Yosiaki KANAI, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Michiro UCHIYAMA, Kunio KUSAKA, Shotaro ARAKI, Hiroshi SASAKI, Etsujiro YAJIMA, Koichi FURUSAWA, Minoru KOBAYASHI

pp. 2082-2089

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高張力鋼・合金鋼

高張力鋼・合金鋼

Kiichiro SHINJI, Kingo KIYONAGA, Rikizo WATANABE, Yozo TOYOSHIMA, Eiichi FUKUDA, Toru ISHIDA, Yutaka WANO, Hideaki KUWAZIMA, Toyohisa ODA, Ryuzo YANAGIMOTO

pp. 2089-2098

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高張力鋼・合金鋼

高張力鋼・合金鋼

Shunji YAMAMOTO, Tatsu FUJITA, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Takafumi YOSHIMURA, Shohei FUJITSU, Juro WATANABE, Toshio ICHIOKA, Kiyozo SAKABE

pp. 2098-2107

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

高張力鋼・合金鋼

耐熱鋼

Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Keiji YAGI, Eiji MIYOSHI, Takayasu OKADA, Toyosuke TANOUE, Teruo YUKITOSHI, Kirninari KAWAKAMI, Kohei KAWAI, Hirohiko NOZAKI, Gengo MONMA

pp. 2107-2117

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

耐熱鋼・加工

Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Ryohei TANAKA, Takayuki SHINODA, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Hirooki NAKAJIMA, Toru ARAKI, Genjiro MIMA, Junzo TAKAHASHI, Toshimi YAMANE, Yoichi TODA, Toshitaka TAMANO, Osamu FUKUSHIMA, Masamichi TAKAHASHI, Taisuke AKAMATSU, Samon YANAGIMOTO, Mikio TAUMI

pp. 2117-2127

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼・加工

耐熱鋼・加工

Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Ryohei TANAKA, Takayuki SHINODA, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Hirooki NAKAJIMA, Toru ARAKI, Genjiro MIMA, Junzo TAKAHASHI, Toshimi YAMANE, Yoichi TODA, Toshitaka TAMANO, Osamu FUKUSHIMA, Masamichi TAKAHASHI, Taisuke AKAMATSU, Samon YANAGIMOTO, Mikio TAUMI

pp. 2127-2139

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼・加工

加工・鋳造・溶接

Fumiaki KANZAKI, Yo ITO, Masaru UTAKOJI, Hiroshi TAKIGUCHI, Kimio MUKAEWAKI, Takeshi ASANO, Seiji FUKATSU, Eisuke NIIYAMA, Katsumi TAKAMI, Takeomi OKUMOTO, Ryutaro MORI, Toshiaki TANAKA, Samon YANAGIMOTO, Kiyoshi HORI, Noboru KAKIMI, Michitaka FUJITA, Toshio SHIRAIWA, Nobukatsu FUJINO, Fumio MATSUNO, Toshio TORIHATA, Shinichi SERA, Isao MIZUKI, Mizunori KURAO, Kohei TANIGUCHI, Takao YAMAZAKI, Toyoko OGURI, Toshiro KIKUCHI, Juro WATANABE, Yutaka ARAKIDA, Koichi KUDO, Takushi SAITO, Kiyosi YOSHIDA, Noriaki WAKASA

pp. 2140-2149

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・鋳造・溶接

加工・鋳造・溶接

Fumiaki KANZAKI, Yo ITO, Masaru UTAKOJI, Hiroshi TAKIGUCHI, Kimio MUKAEWAKI, Takeshi ASANO, Seiji FUKATSU, Eisuke NIIYAMA, Katsumi TAKAMI, Takeomi OKUMOTO, Ryutaro MORI, Toshiaki TANAKA, Samon YANAGIMOTO, Kiyoshi HORI, Noboru KAKIMI, Michitaka FUJITA, Toshio SHIRAIWA, Nobukatsu FUJINO, Fumio MATSUNO, Toshio TORIHATA, Shinichi SERA, Isao MIZUKI, Mizunori KURAO, Kohei TANIGUCHI, Takao YAMAZAKI, Toyoko OGURI, Toshiro KIKUCHI, Juro WATANABE, Yutaka ARAKIDA, Koichi KUDO, Takushi SAITO, Kiyosi YOSHIDA, Noriaki WAKASA

pp. 2149-2156

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・鋳造・溶接

加工・鋳造・溶接

Fumiaki KANZAKI, Yo ITO, Masaru UTAKOJI, Hiroshi TAKIGUCHI, Kimio MUKAEWAKI, Takeshi ASANO, Seiji FUKATSU, Eisuke NIIYAMA, Katsumi TAKAMI, Takeomi OKUMOTO, Ryutaro MORI, Toshiaki TANAKA, Samon YANAGIMOTO, Kiyoshi HORI, Noboru KAKIMI, Michitaka FUJITA, Toshio SHIRAIWA, Nobukatsu FUJINO, Fumio MATSUNO, Toshio TORIHATA, Shinichi SERA, Isao MIZUKI, Mizunori KURAO, Kohei TANIGUCHI, Takao YAMAZAKI, Toyoko OGURI, Toshiro KIKUCHI, Juro WATANABE, Yutaka ARAKIDA, Koichi KUDO, Takushi SAITO, Kiyosi YOSHIDA, Noriaki WAKASA

pp. 2156-2163

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・鋳造・溶接

加工・鋳造・溶接

Fumiaki KANZAKI, Yo ITO, Masaru UTAKOJI, Hiroshi TAKIGUCHI, Kimio MUKAEWAKI, Takeshi ASANO, Seiji FUKATSU, Eisuke NIIYAMA, Katsumi TAKAMI, Takeomi OKUMOTO, Ryutaro MORI, Toshiaki TANAKA, Samon YANAGIMOTO, Kiyoshi HORI, Noboru KAKIMI, Michitaka FUJITA, Toshio SHIRAIWA, Nobukatsu FUJINO, Fumio MATSUNO, Toshio TORIHATA, Shinichi SERA, Isao MIZUKI, Mizunori KURAO, Kohei TANIGUCHI, Takao YAMAZAKI, Toyoko OGURI, Toshiro KIKUCHI, Juro WATANABE, Yutaka ARAKIDA, Koichi KUDO, Takushi SAITO, Kiyosi YOSHIDA, Noriaki WAKASA

pp. 2163-2171

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・鋳造・溶接

分析

Tadamichi TAKEI, Eiji FUTAMURA, Seiichi YAMAZAKI, Shigeo WAKAMATSU, Toshimutsu KANAI, Hidemaro TAKEUCHI, Michio WAKAMATSU, Kazuteru SHIMURA, Kazuo HAMANAKA, Minoru AMANO, Isao FUJII

pp. 2171-2180

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

分析

熱処理・表面処理・腐食

Ryosuke HONMA, Hyojiro KURABE, Toru ARAKI, Isao KAWASAKI, Genjiro MIMA, Shigenori HORI, Tohru MIMINO, Sadahiko MURASE, Katsuyuki HASHIDA, Tadashi ENDO, Toshio NAKAZAWA, Tatsuaki MORISHIMA, Kazuo TSUTSUMI, Toshihiko SAKAI, Takeshi NISHIMURA

pp. 2181-2189

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

熱処理・表面処理・腐食

熱処理・表面処理・腐食

Ryosuke HONMA, Hyojiro KURABE, Toru ARAKI, Isao KAWASAKI, Genjiro MIMA, Shigenori HORI, Tohru MIMINO, Sadahiko MURASE, Katsuyuki HASHIDA, Tadashi ENDO, Toshio NAKAZAWA, Tatsuaki MORISHIMA, Kazuo TSUTSUMI, Toshihiko SAKAI, Takeshi NISHIMURA

pp. 2189-2199

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

熱処理・表面処理・腐食

Article Access Ranking

15 Apr. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.