Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 11

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 11

焼結

Yasumoto OTAKE, Shojiro WATANABE, Michiharu HATANO, Tsuyoshi KOGA, Daizo SAKAMOTO, Yoshiyuki TANAKA, Tatsuya Tsuzi, Hiroaki HIRAHARA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Ken KOTOKU, Ryoichi YAMAKOSHI, Kuniichi UMEGAKI, Junsaku KURIHARA, Hideo TOMOMATSU, Noboru HAYASHI, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Kohshi TOITA, Minoru ASADA, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Tadasi WASAI, Hideo ANDO, Eiichi SATO, Kaoru KAWABATA, Chiyoji SAKAI, Toshio HIRAI, Hiroki TOYOZAWA, Ichiro KURASHIGE, Eiichi EGAMI, Tetsuya YAMAMOTO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuo HAYASHI, Tadashi MURAKAMI, Yasuto TAKASAKI, Ryo ANDO, Tetsuo IZAWA, Tsuneo MIYASHITA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI

pp. 1559-1566

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

焼結

Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Ken KOTOKU, Ryoichi YAMAKOSHI, Kuniichi UMEGAKI, Junsaku KURIHARA, Hideo TOMOMATSU, Noboru HAYASHI, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI

pp. 1566-1573

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

焼結

Yasumoto OTAKE, Shojiro WATANABE, Michiharu HATANO, Tsuyoshi KOGA, Daizo SAKAMOTO, Yoshiyuki TANAKA, Tatsuya Tsuzi, Hiroaki HIRAHARA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Ken KOTOKU, Ryoichi YAMAKOSHI, Kuniichi UMEGAKI, Junsaku KURIHARA, Hideo TOMOMATSU, Noboru HAYASHI, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Kohshi TOITA, Minoru ASADA, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Tadasi WASAI, Hideo ANDO, Eiichi SATO, Kaoru KAWABATA, Chiyoji SAKAI, Toshio HIRAI, Hiroki TOYOZAWA, Ichiro KURASHIGE, Eiichi EGAMI, Tetsuya YAMAMOTO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuo HAYASHI, Tadashi MURAKAMI, Yasuto TAKASAKI, Ryo ANDO, Tetsuo IZAWA, Tsuneo MIYASHITA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI

pp. 1574-1581

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

焼結

Yasumoto OTAKE, Shojiro WATANABE, Michiharu HATANO, Tsuyoshi KOGA, Daizo SAKAMOTO, Yoshiyuki TANAKA, Tatsuya Tsuzi, Hiroaki HIRAHARA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Ken KOTOKU, Ryoichi YAMAKOSHI, Kuniichi UMEGAKI, Junsaku KURIHARA, Hideo TOMOMATSU, Noboru HAYASHI, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Kohshi TOITA, Minoru ASADA, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Tadasi WASAI, Hideo ANDO, Eiichi SATO, Kaoru KAWABATA, Chiyoji SAKAI, Toshio HIRAI, Hiroki TOYOZAWA, Ichiro KURASHIGE, Eiichi EGAMI, Tetsuya YAMAMOTO, Tadashi KOBAYASHI, Yasuo HAYASHI, Tadashi MURAKAMI, Yasuto TAKASAKI, Ryo ANDO, Tetsuo IZAWA, Tsuneo MIYASHITA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI

pp. 1582-1592

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

溶鉱炉作業

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Hideo KANOSHIMA, Tatsuo YAMADA, Toshio TAKEKAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Tomohiro HASEGAWA, Hidetaro NEMOTO, Kazuo TANAKA, Eichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Genji NAKATANI, Tatsuro KANOKOGI, Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA, Yajiro FUKAGAWA, Takao YAMAMOTO, Yukihiro ABE, Noritoshi INAGAKI, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Yuji HOSHIIDE, Sekijun IZUMI, Kenji SASAKI, Hirobumi ANDO, Norihiro SATO, Nobuo TSUCHIYA, Kuniichi UMEGAKI, Yoshinobu SHINOZAKI, Yoshio WATAI, Yoshio KANDA, Mitsugu FUKUSHIMA, Hiroshi NOMIYAMA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JYOMOTO, Bunji ETOU, Chiyoji SAKAI, Toshitaka TSUTSUMI, Takehiro HORIO, Ryosuke TAKAHASHI, Masayuki YASUTAKE, Katsumi SATO, Haruo MORITA, Sumiru MURAO, Hiroshi SASAGAWA

pp. 1592-1599

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

溶鉱炉作業

溶鉱炉作業

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Hideo KANOSHIMA, Tatsuo YAMADA, Toshio TAKEKAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Tomohiro HASEGAWA, Hidetaro NEMOTO, Kazuo TANAKA, Eichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Genji NAKATANI, Tatsuro KANOKOGI, Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA, Yajiro FUKAGAWA, Takao YAMAMOTO, Yukihiro ABE, Noritoshi INAGAKI, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Yuji HOSHIIDE, Sekijun IZUMI, Kenji SASAKI, Hirobumi ANDO, Norihiro SATO, Nobuo TSUCHIYA, Kuniichi UMEGAKI, Yoshinobu SHINOZAKI, Yoshio WATAI, Yoshio KANDA, Mitsugu FUKUSHIMA, Hiroshi NOMIYAMA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JYOMOTO, Bunji ETOU, Chiyoji SAKAI, Toshitaka TSUTSUMI, Takehiro HORIO, Ryosuke TAKAHASHI, Masayuki YASUTAKE, Katsumi SATO, Haruo MORITA, Sumiru MURAO, Hiroshi SASAGAWA

pp. 1599-1606

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

溶鉱炉作業

溶鉱炉作業

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Hideo KANOSHIMA, Tatsuo YAMADA, Toshio TAKEKAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Tomohiro HASEGAWA, Hidetaro NEMOTO, Kazuo TANAKA, Eichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Genji NAKATANI, Tatsuro KANOKOGI, Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA, Yajiro FUKAGAWA, Takao YAMAMOTO, Yukihiro ABE, Noritoshi INAGAKI, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Yuji HOSHIIDE, Sekijun IZUMI, Kenji SASAKI, Hirobumi ANDO, Norihiro SATO, Nobuo TSUCHIYA, Kuniichi UMEGAKI, Yoshinobu SHINOZAKI, Yoshio WATAI, Yoshio KANDA, Mitsugu FUKUSHIMA, Hiroshi NOMIYAMA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JYOMOTO, Bunji ETOU, Chiyoji SAKAI, Toshitaka TSUTSUMI, Takehiro HORIO, Ryosuke TAKAHASHI, Masayuki YASUTAKE, Katsumi SATO, Haruo MORITA, Sumiru MURAO, Hiroshi SASAGAWA

pp. 1607-1615

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

溶鉱炉作業

溶鉱炉作業

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Tetsu NISHI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Hideo KANOSHIMA, Tatsuo YAMADA, Toshio TAKEKAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Tomohiro HASEGAWA, Hidetaro NEMOTO, Kazuo TANAKA, Eichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Genji NAKATANI, Tatsuro KANOKOGI, Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA, Yajiro FUKAGAWA, Takao YAMAMOTO, Yukihiro ABE, Noritoshi INAGAKI, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Yuji HOSHIIDE, Sekijun IZUMI, Kenji SASAKI, Hirobumi ANDO, Norihiro SATO, Nobuo TSUCHIYA, Kuniichi UMEGAKI, Yoshinobu SHINOZAKI, Yoshio WATAI, Yoshio KANDA, Mitsugu FUKUSHIMA, Hiroshi NOMIYAMA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JYOMOTO, Bunji ETOU, Chiyoji SAKAI, Toshitaka TSUTSUMI, Takehiro HORIO, Ryosuke TAKAHASHI, Masayuki YASUTAKE, Katsumi SATO, Haruo MORITA, Sumiru MURAO, Hiroshi SASAGAWA

pp. 1616-1625

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

溶鉱炉作業

特殊製鉄

Masanori TOKUDA, Yukio MATSUSHITA, Takao SASABE, Fusatoshi EMOTO, Hideyuki YOSHIKOSHI, Koichi FUKUNAGA, Shin-ichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Isamu TAGUCHI, Hideo SAKURAI, Jiro HIRAO, Tanekazu SOMI, Ryuzo IYODA, Hideo ARAKAWA, Atsumi OHNO, H.U. Ross, Eiichi TUNETOMI, Shin-ichiro AOYAMA, Tadatsugu YABUTA, Masao KAWAI, Teiji TERAMINE, Naraharu YAMAMOTO, Kunio AIBE, Kaname WADA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Hiromu TANIMURA, Susumu SAKAI, Koki GUNJI, Ryuichi ISHIZUKA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO

pp. 1626-1634

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

特殊製鉄

特殊製鉄

Masanori TOKUDA, Yukio MATSUSHITA, Takao SASABE, Fusatoshi EMOTO, Hideyuki YOSHIKOSHI, Koichi FUKUNAGA, Shin-ichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Isamu TAGUCHI, Hideo SAKURAI, Jiro HIRAO, Tanekazu SOMI, Ryuzo IYODA, Hideo ARAKAWA, Atsumi OHNO, H.U. Ross, Eiichi TUNETOMI, Shin-ichiro AOYAMA, Tadatsugu YABUTA, Masao KAWAI, Teiji TERAMINE, Naraharu YAMAMOTO, Kunio AIBE, Kaname WADA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Hiromu TANIMURA, Susumu SAKAI, Koki GUNJI, Ryuichi ISHIZUKA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO

pp. 1634-1643

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

特殊製鉄

特殊製鉄

Masanori TOKUDA, Yukio MATSUSHITA, Takao SASABE, Fusatoshi EMOTO, Hideyuki YOSHIKOSHI, Koichi FUKUNAGA, Shin-ichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Isamu TAGUCHI, Hideo SAKURAI, Jiro HIRAO, Tanekazu SOMI, Ryuzo IYODA, Hideo ARAKAWA, Atsumi OHNO, H.U. Ross, Eiichi TUNETOMI, Shin-ichiro AOYAMA, Tadatsugu YABUTA, Masao KAWAI, Teiji TERAMINE, Naraharu YAMAMOTO, Kunio AIBE, Kaname WADA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Hiromu TANIMURA, Susumu SAKAI, Koki GUNJI, Ryuichi ISHIZUKA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO

pp. 1643-1650

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

特殊製鉄

特殊製鉄

Masanori TOKUDA, Yukio MATSUSHITA, Takao SASABE, Fusatoshi EMOTO, Hideyuki YOSHIKOSHI, Koichi FUKUNAGA, Shin-ichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Isamu TAGUCHI, Hideo SAKURAI, Jiro HIRAO, Tanekazu SOMI, Ryuzo IYODA, Hideo ARAKAWA, Atsumi OHNO, H.U. Ross, Eiichi TUNETOMI, Shin-ichiro AOYAMA, Tadatsugu YABUTA, Masao KAWAI, Teiji TERAMINE, Naraharu YAMAMOTO, Kunio AIBE, Kaname WADA, Takeo FURUI, Toshiharu SHUDO, Hiromu TANIMURA, Susumu SAKAI, Koki GUNJI, Ryuichi ISHIZUKA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO

pp. 1651-1662

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

特殊製鉄

焼結

Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Mayumi YOSHINAGA, Tatsuya TSUJI, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Matoka DOSODEN, Hiroshi Jo, Tohru MURATA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Syoichi YAMASAKI, Taichi YANO, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Tomio HARU, Takeji OGASAWARA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yoshio OKUNO, Mitsuru TATE, Chihu NAKANE, Cheoul Woo KIM, Kichiya SUZUKI, Hirobumi ANDO, Nobuo TSUCHIYA

pp. 1662-1671

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.11

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

焼結

Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Mayumi YOSHINAGA, Tatsuya TSUJI, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Matoka DOSODEN, Hiroshi Jo, Tohru MURATA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Syoichi YAMASAKI, Taichi YANO, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Tomio HARU, Takeji OGASAWARA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yoshio OKUNO, Mitsuru TATE, Chihu NAKANE, Cheoul Woo KIM, Kichiya SUZUKI, Hirobumi ANDO, Nobuo TSUCHIYA

pp. 1672-1682

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

焼結

Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Mayumi YOSHINAGA, Tatsuya TSUJI, Akihiko TANAKA, Hiroshi KATAYAMA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Matoka DOSODEN, Hiroshi Jo, Tohru MURATA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Syoichi YAMASAKI, Taichi YANO, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Tomio HARU, Takeji OGASAWARA, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yoshio OKUNO, Mitsuru TATE, Chihu NAKANE, Cheoul Woo KIM, Kichiya SUZUKI, Hirobumi ANDO, Nobuo TSUCHIYA

pp. 1682-1692

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

転炉

Koyo KASHIWABARA, Sumio IZUMI, Jiro MATSUMOTO, Tohei OTOTANI, Masuteru MARUYAMA, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Tadashi KAWAGUCHI, Masashi MITSUTSUKA, Akira SUZUKI, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Hiroaki NAKAJIMA, Takeshi Suzuki, Etsuro HOMMA, Tatsuo OYA, Kazushi TSUCHIYA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Isao TANAKA, Takekazu YAMAGUCHI, Toshio HARA, Seizo HAYASI, Syujiro ONO, Hiromi NAKA, Kiminari KAWAKAMI, Takashi ITAOKA

pp. 1693-1702

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Koyo KASHIWABARA, Sumio IZUMI, Jiro MATSUMOTO, Tohei OTOTANI, Masuteru MARUYAMA, Akito YOSHIDA, Toshiya MORISUE, Tadashi KAWAGUCHI, Masashi MITSUTSUKA, Akira SUZUKI, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Hiroaki NAKAJIMA, Takeshi Suzuki, Etsuro HOMMA, Tatsuo OYA, Kazushi TSUCHIYA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Isao TANAKA, Takekazu YAMAGUCHI, Toshio HARA, Seizo HAYASI, Syujiro ONO, Hiromi NAKA, Kiminari KAWAKAMI, Takashi ITAOKA

pp. 1702-1712

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi ITAOKA, Hirohiko NOZAKI, Yoshimitu NISHIO, Katashi SAITO, Narito KINURA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Masateru HAYASHI, Akira MATSUNAGA, Seiji KOBAYASHI, Etsuro HOMMA, Tatsuo OYA, Hisashi MATSUNAGA, Satoshi NAKATA, Masao TAKEDA, Osamu TSUBAKIHARA, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Masazumi ANDO, Mineo KOSAKA, Susumu MINOWA, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Masumi AIHARA, Jyuichiro FUKUTOMI, Hachiro ARAKI, Koichi TAGIRI, Susumu NARITA, Kaoru NIKAMI, Yoshichika MIZUNO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Shigetaro SAITO, Takayuki KOYANO, Soichi TAKEUCHI, Tsuyoshi TACHIBANA

pp. 1712-1720

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi ITAOKA, Hirohiko NOZAKI, Yoshimitu NISHIO, Katashi SAITO, Narito KINURA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Masateru HAYASHI, Akira MATSUNAGA, Seiji KOBAYASHI, Etsuro HOMMA, Tatsuo OYA, Hisashi MATSUNAGA, Satoshi NAKATA, Masao TAKEDA, Osamu TSUBAKIHARA, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Masazumi ANDO, Mineo KOSAKA, Susumu MINOWA, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Masumi AIHARA, Jyuichiro FUKUTOMI, Hachiro ARAKI, Koichi TAGIRI, Susumu NARITA, Kaoru NIKAMI, Yoshichika MIZUNO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Shigetaro SAITO, Takayuki KOYANO, Soichi TAKEUCHI, Tsuyoshi TACHIBANA

pp. 1720-1727

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi ITAOKA, Hirohiko NOZAKI, Yoshimitu NISHIO, Katashi SAITO, Narito KINURA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Masateru HAYASHI, Akira MATSUNAGA, Seiji KOBAYASHI, Etsuro HOMMA, Tatsuo OYA, Hisashi MATSUNAGA, Satoshi NAKATA, Masao TAKEDA, Osamu TSUBAKIHARA, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Masazumi ANDO, Mineo KOSAKA, Susumu MINOWA, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Masumi AIHARA, Jyuichiro FUKUTOMI, Hachiro ARAKI, Koichi TAGIRI, Susumu NARITA, Kaoru NIKAMI, Yoshichika MIZUNO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Shigetaro SAITO, Takayuki KOYANO, Soichi TAKEUCHI, Tsuyoshi TACHIBANA

pp. 1727-1735

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi ITAOKA, Hirohiko NOZAKI, Yoshimitu NISHIO, Katashi SAITO, Narito KINURA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Masateru HAYASHI, Akira MATSUNAGA, Seiji KOBAYASHI, Etsuro HOMMA, Tatsuo OYA, Hisashi MATSUNAGA, Satoshi NAKATA, Masao TAKEDA, Osamu TSUBAKIHARA, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Masazumi ANDO, Mineo KOSAKA, Susumu MINOWA, Takehiko FUJII, Taiji ARAKI, Masumi AIHARA, Jyuichiro FUKUTOMI, Hachiro ARAKI, Koichi TAGIRI, Susumu NARITA, Kaoru NIKAMI, Yoshichika MIZUNO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Shigetaro SAITO, Takayuki KOYANO, Soichi TAKEUCHI, Tsuyoshi TACHIBANA

pp. 1735-1746

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

造塊・鋼塊・脱ガス

Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Tomoyasu OGAWA, Noboru HIRAOKA, Masayoshi FURUSAWA, Kanichiro CHIHARA, Genichi USUI, Takeshi TADA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Isao TANAKA, Asahiko Hojo, Shunkichi MIYOSHI, Nobuhiro YOKOYAMA, Akira FURUYAMA, Takashi TAKAHASHI, Masayoshi ICHINOE, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuuo KANDA, Hideshi KUSANO, Osamu KIKKAWA, Hidetaro NEMOTO, Motoji OTA, Genkichi ENDO, Hiroyoshi MATSUBARA, Norio ISHIKAWA, Etsuo NISHIMURA, Kenji OHBA, Toyohiko OTA, Toru SAITO, Motoyoshi OGAWA, Saburo FUMIYAMA, Shinsaku ONODERA, Goro SUGANO, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Sinji KOYAMA, Taizo HASEBA, Sadao SUZUKI, Syozo WATANABE, Hideo WATANABE, Koichi ASANO, Masatoki NAKAYAMA, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masao ITO, Kiyokazu SASAKI, Hideomi MORITA, Hisashi GONDO, Yasushigc UCHIDA, Sciva TANAKA

pp. 1747-1756

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・鋼塊・脱ガス

造塊・鋼塊・脱ガス

Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Tomoyasu OGAWA, Noboru HIRAOKA, Masayoshi FURUSAWA, Kanichiro CHIHARA, Genichi USUI, Takeshi TADA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Isao TANAKA, Asahiko Hojo, Shunkichi MIYOSHI, Nobuhiro YOKOYAMA, Akira FURUYAMA, Takashi TAKAHASHI, Masayoshi ICHINOE, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuuo KANDA, Hideshi KUSANO, Osamu KIKKAWA, Hidetaro NEMOTO, Motoji OTA, Genkichi ENDO, Hiroyoshi MATSUBARA, Norio ISHIKAWA, Etsuo NISHIMURA, Kenji OHBA, Toyohiko OTA, Toru SAITO, Motoyoshi OGAWA, Saburo FUMIYAMA, Shinsaku ONODERA, Goro SUGANO, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Sinji KOYAMA, Taizo HASEBA, Sadao SUZUKI, Syozo WATANABE, Hideo WATANABE, Koichi ASANO, Masatoki NAKAYAMA, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masao ITO, Kiyokazu SASAKI, Hideomi MORITA, Hisashi GONDO, Yasushigc UCHIDA, Sciva TANAKA

pp. 1756-1765

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・鋼塊・脱ガス

造塊・鋼塊・脱ガス

Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Tomoyasu OGAWA, Noboru HIRAOKA, Masayoshi FURUSAWA, Kanichiro CHIHARA, Genichi USUI, Takeshi TADA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Isao TANAKA, Asahiko Hojo, Shunkichi MIYOSHI, Nobuhiro YOKOYAMA, Akira FURUYAMA, Takashi TAKAHASHI, Masayoshi ICHINOE, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuuo KANDA, Hideshi KUSANO, Osamu KIKKAWA, Hidetaro NEMOTO, Motoji OTA, Genkichi ENDO, Hiroyoshi MATSUBARA, Norio ISHIKAWA, Etsuo NISHIMURA, Kenji OHBA, Toyohiko OTA, Toru SAITO, Motoyoshi OGAWA, Saburo FUMIYAMA, Shinsaku ONODERA, Goro SUGANO, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Sinji KOYAMA, Taizo HASEBA, Sadao SUZUKI, Syozo WATANABE, Hideo WATANABE, Koichi ASANO, Masatoki NAKAYAMA, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masao ITO, Kiyokazu SASAKI, Hideomi MORITA, Hisashi GONDO, Yasushigc UCHIDA, Sciva TANAKA

pp. 1765-1777

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・鋼塊・脱ガス

電気炉・平炉・溶銑予備処理・耐火物

Hisashi MORI, Yoshikuni NAWATA, Yasushiga UCHIDA, Seiva TANAKA, Kiyoji DEGUCHI, Masatsune YOSHIMURA, Goro YUASA, Tsuneo IKEMI, Yasuhiro IWATA, Sadao HARA, Seita YAMADA, Hajime NAKAGAWA, Masahiro SAKAMOTO, Kazuya KUDO, Michito SUGINO, Kiyokazu SASAKI, Hitoshi Yosii, Hirosuke WATANABE, Ryozo KAWAKAMI, Etsuo NISHIMURA, Iichi TAJIRI, Kiyoshi SEGAWA, Michihiko SHIMADA, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Takeshi OKURO, Genzo Mori, Noboru HAYASHI, Rinnosuke YAGURA, Akira FUKUSHIMA, Kazuo WAKABAYASHI, Akira HOKAZONO, Yasushi KUROIWA, Jiro YAGI, Kazuo MIYAGAWA, Tunemi OCHIAI, Jun-ichi IKEDA, Hisashi ISSHIKI, Yoshimasa KUBO, Yoji KOHASI, Tetsuhiko MIYAWAKI, Takayasu NIIMI, Hiroshi KYODEN, Takashi AOKI, Hajime NASHIWA, Hiroshi WADAGUCHI

pp. 1777-1786

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

電気炉・平炉・溶銑予備処理・耐火物

電気炉・平炉・溶銑予備処理・耐火物

Hisashi MORI, Yoshikuni NAWATA, Yasushiga UCHIDA, Seiva TANAKA, Kiyoji DEGUCHI, Masatsune YOSHIMURA, Goro YUASA, Tsuneo IKEMI, Yasuhiro IWATA, Sadao HARA, Seita YAMADA, Hajime NAKAGAWA, Masahiro SAKAMOTO, Kazuya KUDO, Michito SUGINO, Kiyokazu SASAKI, Hitoshi Yosii, Hirosuke WATANABE, Ryozo KAWAKAMI, Etsuo NISHIMURA, Iichi TAJIRI, Kiyoshi SEGAWA, Michihiko SHIMADA, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Takeshi OKURO, Genzo Mori, Noboru HAYASHI, Rinnosuke YAGURA, Akira FUKUSHIMA, Kazuo WAKABAYASHI, Akira HOKAZONO, Yasushi KUROIWA, Jiro YAGI, Kazuo MIYAGAWA, Tunemi OCHIAI, Jun-ichi IKEDA, Hisashi ISSHIKI, Yoshimasa KUBO, Yoji KOHASI, Tetsuhiko MIYAWAKI, Takayasu NIIMI, Hiroshi KYODEN, Takashi AOKI, Hajime NASHIWA, Hiroshi WADAGUCHI

pp. 1786-1795

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

電気炉・平炉・溶銑予備処理・耐火物

電気炉・平炉・溶銑予備処理・耐火物

Hisashi MORI, Yoshikuni NAWATA, Yasushiga UCHIDA, Seiva TANAKA, Kiyoji DEGUCHI, Masatsune YOSHIMURA, Goro YUASA, Tsuneo IKEMI, Yasuhiro IWATA, Sadao HARA, Seita YAMADA, Hajime NAKAGAWA, Masahiro SAKAMOTO, Kazuya KUDO, Michito SUGINO, Kiyokazu SASAKI, Hitoshi Yosii, Hirosuke WATANABE, Ryozo KAWAKAMI, Etsuo NISHIMURA, Iichi TAJIRI, Kiyoshi SEGAWA, Michihiko SHIMADA, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Takeshi OKURO, Genzo Mori, Noboru HAYASHI, Rinnosuke YAGURA, Akira FUKUSHIMA, Kazuo WAKABAYASHI, Akira HOKAZONO, Yasushi KUROIWA, Jiro YAGI, Kazuo MIYAGAWA, Tunemi OCHIAI, Jun-ichi IKEDA, Hisashi ISSHIKI, Yoshimasa KUBO, Yoji KOHASI, Tetsuhiko MIYAWAKI, Takayasu NIIMI, Hiroshi KYODEN, Takashi AOKI, Hajime NASHIWA, Hiroshi WADAGUCHI

pp. 1795-1806

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

電気炉・平炉・溶銑予備処理・耐火物

真空溶解・製鋼基礎

Goro SUGANO, Hidetake KUSAMICHI, Yoshihiro FUKUHARA, Koki GUNJI, Yoshiro KATASE, Yoshiki AOKI, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Koji SANBONGI, Masayasu OHTANI, Yasuo OMORI, Hirobumi INOUE, Kazumi MORI, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Shogo ODA, Hideyo HORI, Koichi MORI, Tomoya KATO

pp. 1807-1815

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

真空溶解・製鋼基礎

真空溶解・製鋼基礎

Goro SUGANO, Hidetake KUSAMICHI, Yoshihiro FUKUHARA, Koki GUNJI, Yoshiro KATASE, Yoshiki AOKI, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Koji SANBONGI, Masayasu OHTANI, Yasuo OMORI, Hirobumi INOUE, Kazumi MORI, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Shogo ODA, Hideyo HORI, Koichi MORI, Tomoya KATO

pp. 1815-1823

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

真空溶解・製鋼基礎

真空溶解・製鋼基礎

Goro SUGANO, Hidetake KUSAMICHI, Yoshihiro FUKUHARA, Koki GUNJI, Yoshiro KATASE, Yoshiki AOKI, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Koji SANBONGI, Masayasu OHTANI, Yasuo OMORI, Hirobumi INOUE, Kazumi MORI, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Shogo ODA, Hideyo HORI, Koichi MORI, Tomoya KATO

pp. 1823-1830

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

真空溶解・製鋼基礎

真空溶解・製鋼基礎

Goro SUGANO, Hidetake KUSAMICHI, Yoshihiro FUKUHARA, Koki GUNJI, Yoshiro KATASE, Yoshiki AOKI, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Koji SANBONGI, Masayasu OHTANI, Yasuo OMORI, Hirobumi INOUE, Kazumi MORI, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Shogo ODA, Hideyo HORI, Koichi MORI, Tomoya KATO

pp. 1831-1841

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

真空溶解・製鋼基礎

非金属介在物

Shogo ODA, Hideyo HORI, Koichi MORI, Tomoya KATO, Kiichi NARITA, Akitsu TOMITA, Yasuo MURAKAMI, Yutaka WANO, Hideaki KUWAJIMA

pp. 1841-1848

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Yasunori YANAGIHARA, Seiji MASUMOTO, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Masahisa TATE, Koichi TASHIRO, Ryohei ARAKI, Toru TODOROKI

pp. 1848-1856

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Kaichi MATSUBARA, Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Mutsumi IHIDA, SUSUMU MINOWA, Mamoru YAMADA

pp. 1857-1864

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Noriyoshi UEDA, Mitsuru UEDA, Shoji SHIJIMA, Hiroshi KUMON, Masa SUMITA, Iku UCHIYAMA

pp. 1864-1873

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Kiichi NARITA, Susumu NASU, Takeshi SASAKI, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Iwao SAWAI, Tadamichi TAKEI, Teruo MATSUO, Ko MIYAMURA, Ikuo BANNO

pp. 1873-1883

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

パネル討論会

Akimitsu OKURA, Yukio MATSUHITA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Kazuo KUNII, Reijiro NISHIDA, Yasuo KAMATA, Hisamitsu HARADA, Yoshikazu KATSUMATA, Takeshi NONOMURA, Mitsuhiro AWAJI, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Tomohiro HASEGAWA, Hidetaro NEMOTO, Eichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Genji NAKATANI, Ryuichi NAKAJIMA

pp. 1884-1899

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

パネル討論会

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.