Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 4

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 4

製銑・ペレット・焼結

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Tatsuo HIGASHI, Shojiro WATANABE, Mayumi YOSHINAGA, Kenjiro KANBARA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Keiki FUJITA, Hideo KANOSHIMA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masanori KATO, Eiro IWAMURA, Wataru IWAHASI, Tamotu NAGAI, Kuniiti UMEGAKI, Jun NAGAI, Toru KADOWAKI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Isamu SERITA, Kazuyuki NAKAYAMA, Sinziro WAKURI, Kozi IWATUKI, Wataru NARUSE, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazu NAGAO, Yoshinori UMEZU

pp. 581-590

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・ペレット・焼結

製銑・ペレット・焼結

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Tatsuo HIGASHI, Shojiro WATANABE, Mayumi YOSHINAGA, Kenjiro KANBARA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Keiki FUJITA, Hideo KANOSHIMA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masanori KATO, Eiro IWAMURA, Wataru IWAHASI, Tamotu NAGAI, Kuniiti UMEGAKI, Jun NAGAI, Toru KADOWAKI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Isamu SERITA, Kazuyuki NAKAYAMA, Sinziro WAKURI, Kozi IWATUKI, Wataru NARUSE, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazu NAGAO, Yoshinori UMEZU

pp. 590-600

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・ペレット・焼結

製銑・ペレット・焼結

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Tatsuo HIGASHI, Shojiro WATANABE, Mayumi YOSHINAGA, Kenjiro KANBARA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Keiki FUJITA, Hideo KANOSHIMA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masanori KATO, Eiro IWAMURA, Wataru IWAHASI, Tamotu NAGAI, Kuniiti UMEGAKI, Jun NAGAI, Toru KADOWAKI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Isamu SERITA, Kazuyuki NAKAYAMA, Sinziro WAKURI, Kozi IWATUKI, Wataru NARUSE, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazu NAGAO, Yoshinori UMEZU

pp. 600-608

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.59(1973), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・ペレット・焼結

製銑・ペレット・焼結

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Tatsuo HIGASHI, Shojiro WATANABE, Mayumi YOSHINAGA, Kenjiro KANBARA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Keiki FUJITA, Hideo KANOSHIMA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masanori KATO, Eiro IWAMURA, Wataru IWAHASI, Tamotu NAGAI, Kuniiti UMEGAKI, Jun NAGAI, Toru KADOWAKI, Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Yasuyoshi MIZUNO, Masahiro MAEKAWA, Teruo TAKATSUKI, Isamu SERITA, Kazuyuki NAKAYAMA, Sinziro WAKURI, Kozi IWATUKI, Wataru NARUSE, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazu NAGAO, Yoshinori UMEZU

pp. 608-614

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・ペレット・焼結

製銑・燃料吹込他

Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAHARA, Masao HIRATO, Keiichi WAKABAYASHI, Kiyoshi EZAKI, Shinjiro WAKURI, Masataka HIMEDA, Tutomu KATAYAMA, Kozo MORINAGA, Keizo KUSUNO, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JYOMOTO, Bunji ETOU, Hiroshi MATSUOKA, Tuneomi SAKAKIBARA, Hideaki SOMA, Soichi KIBA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Tosimitsu OGATA, Tomohiro HASEGAWA, Hidetara NEMOTO, Eiichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masayoshi TANAKA

pp. 614-623

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・燃料吹込他

製銑・燃料吹込他

Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAHARA, Masao HIRATO, Keiichi WAKABAYASHI, Kiyoshi EZAKI, Shinjiro WAKURI, Masataka HIMEDA, Tutomu KATAYAMA, Kozo MORINAGA, Keizo KUSUNO, Kiyoaki HISADA, Yoshimitsu JYOMOTO, Bunji ETOU, Hiroshi MATSUOKA, Tuneomi SAKAKIBARA, Hideaki SOMA, Soichi KIBA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Tosimitsu OGATA, Tomohiro HASEGAWA, Hidetara NEMOTO, Eiichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masayoshi TANAKA

pp. 623-630

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・燃料吹込他

製銑・設備

Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masayoshi TANAKA, Hisashi MORI, Tetsuro TAKEMURA, Minoru YAMATE, Tsuyoshi KOGA, Yoshio KANDA, Masanori MIYAJI, Michiyasu YOSHIKI, Makoto OGAKI, Tadasu TAKAGI, Masayuki KAWABE, Takeshi KITAGAWA, Yoshimasa YAMADA, Akira TAYAMA, Isamu SERITA, Syunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Kenzi KOBAYASHI

pp. 630-637

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・設備

製銑・設備

Hiroshi OHBA, Keisuke HIRAGUSHI, Masayoshi TANAKA, Hisashi MORI, Tetsuro TAKEMURA, Minoru YAMATE, Tsuyoshi KOGA, Yoshio KANDA, Masanori MIYAJI, Michiyasu YOSHIKI, Makoto OGAKI, Tadasu TAKAGI, Masayuki KAWABE, Takeshi KITAGAWA, Yoshimasa YAMADA, Akira TAYAMA, Isamu SERITA, Syunsaku SHIMADA, Akira HASEGAWA, Kenzi KOBAYASHI

pp. 638-646

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・設備

製銑・鉱石還元

Isao ICHIJIMA, Shinichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masayasu SUGATA, Takao NAKAZAWA, Hideki ISIKAWA, Yukio MATSUSHITA, Masanori TOKUDA, Atsumi OHNO, H. U. Ross, Takehiko SAKATA, Y. Teinosuke, Toshiaki ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Hideo ARAKAWA, Koji SANBONGI, Takashi UCHIYAMA, Takashi KOBAYASHI, Kouhei KOMUKAI, Tadao HATAKEYAMA, Hajime SIMIZU, Akihisa HARADA, Jutara YOSHIMORI, Yoichi Ono, Masanobu SUEYASU

pp. 647-654

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・鉱石還元

製銑・鉱石還元

Isao ICHIJIMA, Shinichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masayasu SUGATA, Takao NAKAZAWA, Hideki ISIKAWA, Yukio MATSUSHITA, Masanori TOKUDA, Atsumi OHNO, H. U. Ross, Takehiko SAKATA, Y. Teinosuke, Toshiaki ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Hideo ARAKAWA, Koji SANBONGI, Takashi UCHIYAMA, Takashi KOBAYASHI, Kouhei KOMUKAI, Tadao HATAKEYAMA, Hajime SIMIZU, Akihisa HARADA, Jutara YOSHIMORI, Yoichi Ono, Masanobu SUEYASU

pp. 654-661

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・鉱石還元

製銑・鉱石還元

Isao ICHIJIMA, Shinichi KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masayasu SUGATA, Takao NAKAZAWA, Hideki ISIKAWA, Yukio MATSUSHITA, Masanori TOKUDA, Atsumi OHNO, H. U. Ross, Takehiko SAKATA, Y. Teinosuke, Toshiaki ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Hideo ARAKAWA, Koji SANBONGI, Takashi UCHIYAMA, Takashi KOBAYASHI, Kouhei KOMUKAI, Tadao HATAKEYAMA, Hajime SIMIZU, Akihisa HARADA, Jutara YOSHIMORI, Yoichi Ono, Masanobu SUEYASU

pp. 661-669

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・鉱石還元

製銑・鉱石還元

Teinosuke YAGI, Yoichi Ono, Masanobu SUEYASU, Takao SASABE, Koichi FUKUNAGA, Hideyuki YOSHIKOSHI, Fusatoshi EMOTO, Akitoshi ISHIMITSU, Tetsuro TAKEMURA, Katsuhiko SATO, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA

pp. 669-678

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・鉱石還元

製銑・鉱石還元

Teinosuke YAGI, Yoichi Ono, Masanobu SUEYASU, Takao SASABE, Koichi FUKUNAGA, Hideyuki YOSHIKOSHI, Fusatoshi EMOTO, Akitoshi ISHIMITSU, Tetsuro TAKEMURA, Katsuhiko SATO, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Susumu MINOWA, Mamoru YAMADA

pp. 678-689

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・鉱石還元

製銑・操業

Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA, Tamotsu SUGAHARA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Masaaki TOKUHISA, Hiroyuki NAKAMA, Yoshimitsu JYOMOTO, Taizo YONEZAWA, Kazuo MIYAGAWA, Tomoro HAGIWARA, Michiharu HATANO, Akira HONDA, Yajiro HUKAGAWA, Nobuo NOGUCHI, Masataka TATEOKA, Takashi YAMAMOTO, Cheaul Woo KIMM, Kazukiyo UEDA, Mitsuru Tate

pp. 689-698

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・操業

製銑・操業

Fumitada NAKATANI, Fumio NAKAMURA, Tamotsu SUGAHARA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Masaaki TOKUHISA, Hiroyuki NAKAMA, Yoshimitsu JYOMOTO, Taizo YONEZAWA, Kazuo MIYAGAWA, Tomoro HAGIWARA, Michiharu HATANO, Akira HONDA, Yajiro HUKAGAWA, Nobuo NOGUCHI, Masataka TATEOKA, Takashi YAMAMOTO, Cheaul Woo KIMM, Kazukiyo UEDA, Mitsuru Tate

pp. 698-705

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・操業

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Seizo HAYASHI, Shyujiro ONO, Takeomi KOBAYASHI, Tatsuro KUWABARA, Hidetaro NEMOTO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Yoshichika MIZUNO, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Heita KATAYAMA, Masayuki HANMYO, Hiroshi OHBA, Satoshi NAKATA, Haruo ANAN, Katashi SAITO, Toshio TAMAKI, Kinya INAMOTO, Tatuo OYA, Issei FURUGAKI, Kazushi TUCHIYA, Naoyuki NAMEISHI, Taiji ARAKI, Katuma YOSHIDA, Katukiyo MARUKAWA, Masao TAKEDA

pp. 706-714

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Seizo HAYASHI, Shyujiro ONO, Takeomi KOBAYASHI, Tatsuro KUWABARA, Hidetaro NEMOTO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Yoshichika MIZUNO, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Heita KATAYAMA, Masayuki HANMYO, Hiroshi OHBA, Satoshi NAKATA, Haruo ANAN, Katashi SAITO, Toshio TAMAKI, Kinya INAMOTO, Tatuo OYA, Issei FURUGAKI, Kazushi TUCHIYA, Naoyuki NAMEISHI, Taiji ARAKI, Katuma YOSHIDA, Katukiyo MARUKAWA, Masao TAKEDA

pp. 714-722

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Seizo HAYASHI, Shyujiro ONO, Takeomi KOBAYASHI, Tatsuro KUWABARA, Hidetaro NEMOTO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Yoshichika MIZUNO, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Heita KATAYAMA, Masayuki HANMYO, Hiroshi OHBA, Satoshi NAKATA, Haruo ANAN, Katashi SAITO, Toshio TAMAKI, Kinya INAMOTO, Tatuo OYA, Issei FURUGAKI, Kazushi TUCHIYA, Naoyuki NAMEISHI, Taiji ARAKI, Katuma YOSHIDA, Katukiyo MARUKAWA, Masao TAKEDA

pp. 722-729

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Seizo HAYASHI, Shyujiro ONO, Takeomi KOBAYASHI, Tatsuro KUWABARA, Hidetaro NEMOTO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Yoshichika MIZUNO, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Heita KATAYAMA, Masayuki HANMYO, Hiroshi OHBA, Satoshi NAKATA, Haruo ANAN, Katashi SAITO, Toshio TAMAKI, Kinya INAMOTO, Tatuo OYA, Issei FURUGAKI, Kazushi TUCHIYA, Naoyuki NAMEISHI, Taiji ARAKI, Katuma YOSHIDA, Katukiyo MARUKAWA, Masao TAKEDA

pp. 729-737

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kazuo WAKABAYASHI, Heiichiro ISO, Etsuo NISHIMURA, Haruo ANAN, Shigeo MAEDA, Masao TAKEDA, Osamu TSUBAKIHARA, Kiyokazu SASAKI, Shigeru TAMAMOTO, Keigo IWASE, Katsuma YOSHIDA, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Seiji MASUMOTO, Hiroaki KATO, Yoshihiko MORI, Tatuo OYA, Issei FURUGAKI, Akiyosi MINAMI, Masao TOMITA, Teruo SIMOTUMA, Kazuo SANO

pp. 737-744

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

転炉

Kazuo WAKABAYASHI, Heiichiro ISO, Etsuo NISHIMURA, Haruo ANAN, Shigeo MAEDA, Masao TAKEDA, Osamu TSUBAKIHARA, Kiyokazu SASAKI, Shigeru TAMAMOTO, Keigo IWASE, Katsuma YOSHIDA, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Seiji MASUMOTO, Hiroaki KATO, Yoshihiko MORI, Tatuo OYA, Issei FURUGAKI, Akiyosi MINAMI, Masao TOMITA, Teruo SIMOTUMA, Kazuo SANO

pp. 745-755

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

転炉

製銑・ラテライト

Takao SASABE, Fusatoshi EMOTO, Hideyuki YOSHIKOSHI, Koichi FUKUNAGA, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Yoshihisa HAMADA, Masakatsu OKUYAMA, Toshisada MORI, Yoshio SHIMOZATO, Yoshinori SHIRANE, Kiyoto MATUZUKA, Ryozo SATO

pp. 755-764

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・ラテライト

製銑・ラテライト

Takao SASABE, Fusatoshi EMOTO, Hideyuki YOSHIKOSHI, Koichi FUKUNAGA, Takeo FURUI, Kazuhiro MIIDA, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Yoshihisa HAMADA, Masakatsu OKUYAMA, Toshisada MORI, Yoshio SHIMOZATO, Yoshinori SHIRANE, Kiyoto MATUZUKA, Ryozo SATO

pp. 764-773

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・ラテライト

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Yasutoshi SASAJIMA, Hisami TOKUNAGA, Yoshio MIYASHITA, Koki GUNJI, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi TSUNETOMI, Yasushi NAKAMURA, Hirotaka CHINO, Katsuhiko NISHIKAWA, Teruaki ISHII, Toshisada MORI, Akira MOROOKA, Kazumi MORI, Yuichi ONO, Kiyoji DEGUCHI, Masatune YOSHIMURA, Goro YUASA, Hidetake KUSAMICHI, Kiichi NARITA, Yoshihiro FUKUHARA, Shinji KOYAMA

pp. 774-783

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Yasutoshi SASAJIMA, Hisami TOKUNAGA, Yoshio MIYASHITA, Koki GUNJI, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi TSUNETOMI, Yasushi NAKAMURA, Hirotaka CHINO, Katsuhiko NISHIKAWA, Teruaki ISHII, Toshisada MORI, Akira MOROOKA, Kazumi MORI, Yuichi ONO, Kiyoji DEGUCHI, Masatune YOSHIMURA, Goro YUASA, Hidetake KUSAMICHI, Kiichi NARITA, Yoshihiro FUKUHARA, Shinji KOYAMA

pp. 783-790

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Yasutoshi SASAJIMA, Hisami TOKUNAGA, Yoshio MIYASHITA, Koki GUNJI, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi TSUNETOMI, Yasushi NAKAMURA, Hirotaka CHINO, Katsuhiko NISHIKAWA, Teruaki ISHII, Toshisada MORI, Akira MOROOKA, Kazumi MORI, Yuichi ONO, Kiyoji DEGUCHI, Masatune YOSHIMURA, Goro YUASA, Hidetake KUSAMICHI, Kiichi NARITA, Yoshihiro FUKUHARA, Shinji KOYAMA

pp. 790-799

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Yasutoshi SASAJIMA, Hisami TOKUNAGA, Yoshio MIYASHITA, Koki GUNJI, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi TSUNETOMI, Yasushi NAKAMURA, Hirotaka CHINO, Katsuhiko NISHIKAWA, Teruaki ISHII, Toshisada MORI, Akira MOROOKA, Kazumi MORI, Yuichi ONO, Kiyoji DEGUCHI, Masatune YOSHIMURA, Goro YUASA, Hidetake KUSAMICHI, Kiichi NARITA, Yoshihiro FUKUHARA, Shinji KOYAMA

pp. 799-807

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼反応・エレクトロスラグ溶解

非金属介在物

Kazutomo KITAGAWA, Yukiyoshi ITOH, Syogo ODA, Hideyo HORI, Norikazu KURI, Iku UCHIYAMA, Masae SUMITA, Haruhiko HIRAI, Toru ARAKI, Shigeru MATSUKUMA, Yoshihiko KOJIMA, Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Ihoko INOUE, Bunzo TSUJINO, Isao MIYAWAKI

pp. 807-816

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Kazutomo KITAGAWA, Yukiyoshi ITOH, Syogo ODA, Hideyo HORI, Norikazu KURI, Iku UCHIYAMA, Masae SUMITA, Haruhiko HIRAI, Toru ARAKI, Shigeru MATSUKUMA, Yoshihiko KOJIMA, Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Ihoko INOUE, Bunzo TSUJINO, Isao MIYAWAKI

pp. 816-826

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

製鋼反応・分析

Shizuya MAEKAWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Takehiro IWATA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kosi KATO, Shiro BAN-YA, Tasuku FUWA, Kenji ONO, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Yusen YAMAMOTO, Kiyoyuki TANAKA, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA

pp. 827-835

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼反応・分析

製鋼反応・分析

Shizuya MAEKAWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Takehiro IWATA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kosi KATO, Shiro BAN-YA, Tasuku FUWA, Kenji ONO, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Yusen YAMAMOTO, Kiyoyuki TANAKA, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA

pp. 835-847

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼反応・分析

耐火物・連続鋳造

Tetsuo TAKAHASHI, Nobuo SUZUKI, Taro SUGIYAMA, Masayoshi ONISHI, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Toyosuke TANOUE, Takami IKEDA, Yasuo ITO, Takekuma FUJISHIMA, Masanori FUTAMURA, Noburo SHIMADA, Shin HIKAMA, Takeshi HAYASI, Takeo DOIHARA, Susumu MINOWA, Mineo KOSAKA, Makoto KATO, Tetsuya MUKAI, Tatsuro KUNITAKE, Takeshi OKURO, Uichiro IIHAMA, Noboru HAYASHI, Rinnosuke YAGURA, Jiro JIZAIMARU, Kiyoto USHIJIMA, Sadao YONEHARA, Takayoshi OTA, Toshimutsu KANAI, Shigeo HORIO, Yasunosuke Moli, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Nobuo HONDA

pp. 848-857

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐火物・連続鋳造

耐火物・連続鋳造

Tetsuo TAKAHASHI, Nobuo SUZUKI, Taro SUGIYAMA, Masayoshi ONISHI, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Toyosuke TANOUE, Takami IKEDA, Yasuo ITO, Takekuma FUJISHIMA, Masanori FUTAMURA, Noburo SHIMADA, Shin HIKAMA, Takeshi HAYASI, Takeo DOIHARA, Susumu MINOWA, Mineo KOSAKA, Makoto KATO, Tetsuya MUKAI, Tatsuro KUNITAKE, Takeshi OKURO, Uichiro IIHAMA, Noboru HAYASHI, Rinnosuke YAGURA, Jiro JIZAIMARU, Kiyoto USHIJIMA, Sadao YONEHARA, Takayoshi OTA, Toshimutsu KANAI, Shigeo HORIO, Yasunosuke Moli, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Nobuo HONDA

pp. 858-867

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐火物・連続鋳造

耐火物・連続鋳造

Tetsuo TAKAHASHI, Nobuo SUZUKI, Taro SUGIYAMA, Masayoshi ONISHI, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Toyosuke TANOUE, Takami IKEDA, Yasuo ITO, Takekuma FUJISHIMA, Masanori FUTAMURA, Noburo SHIMADA, Shin HIKAMA, Takeshi HAYASI, Takeo DOIHARA, Susumu MINOWA, Mineo KOSAKA, Makoto KATO, Tetsuya MUKAI, Tatsuro KUNITAKE, Takeshi OKURO, Uichiro IIHAMA, Noboru HAYASHI, Rinnosuke YAGURA, Jiro JIZAIMARU, Kiyoto USHIJIMA, Sadao YONEHARA, Takayoshi OTA, Toshimutsu KANAI, Shigeo HORIO, Yasunosuke Moli, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Nobuo HONDA

pp. 867-878

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐火物・連続鋳造

平炉・造塊

Seita YAMADA, Michito SUGINO, Hajime NAKAGAWA, Heichiro Iso, Hitoshi YOSHII, Haruo IWASHITA, Toyohiko OTA, Toru SAITO, Yoshiharu IIDA, Kenzo OSUGI, Fumiaki KANZAKI, Hiroshi NONAKA, Shinobu OKANO, Takao CHO, Michio INOUYE, Shoichi SHIKANO, Masaru FUKUMOTO, Yoshitaka NAKAGAWA, IWAO HAGIWARA, Tadayoshi TAKAHASHI, Tetsuya YAMAMOTO, Takahiko ADACHI, Tamotsu TAKAMATSU, Etsuo NISHIMURA, Seihachiro TAKAGI, Kazuya KUDO, Kazuki SHINCHI, Hideo UEDA

pp. 878-886

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

平炉・造塊

平炉・造塊

Seita YAMADA, Michito SUGINO, Hajime NAKAGAWA, Heichiro Iso, Hitoshi YOSHII, Haruo IWASHITA, Toyohiko OTA, Toru SAITO, Yoshiharu IIDA, Kenzo OSUGI, Fumiaki KANZAKI, Hiroshi NONAKA, Shinobu OKANO, Takao CHO, Michio INOUYE, Shoichi SHIKANO, Masaru FUKUMOTO, Yoshitaka NAKAGAWA, IWAO HAGIWARA, Tadayoshi TAKAHASHI, Tetsuya YAMAMOTO, Takahiko ADACHI, Tamotsu TAKAMATSU, Etsuo NISHIMURA, Seihachiro TAKAGI, Kazuya KUDO, Kazuki SHINCHI, Hideo UEDA

pp. 886-893

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

平炉・造塊

造塊

Toyosuke TANOUE, Bunsho HIRAOKA, Gakuji NIHONYANAGI, Toshiharu SHIMAZAKI, Shigeyoshi KINUGASA, Haruki KUWABARA, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA, Tsuyoshi KAI, Tamotsu ICHIKAWA, Seihachiro TAKAGI, Mitsuo KANDA, Kinya MOTODA, Koichi TOSHIRO, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Iwao HAGIWARA, Tadayoshi TAKAHASHI, Shoichi SHIKANO, Yoshitaka NAKAGAWA

pp. 893-900

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

造塊

Toyosuke TANOUE, Bunsho HIRAOKA, Gakuji NIHONYANAGI, Toshiharu SHIMAZAKI, Shigeyoshi KINUGASA, Haruki KUWABARA, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Yasuteru YAMADA, Tsuyoshi KAI, Tamotsu ICHIKAWA, Seihachiro TAKAGI, Mitsuo KANDA, Kinya MOTODA, Koichi TOSHIRO, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Iwao HAGIWARA, Tadayoshi TAKAHASHI, Shoichi SHIKANO, Yoshitaka NAKAGAWA

pp. 900-910

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.