Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 52 (1966), No. 4

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 52 (1966), No. 4

製鋼基礎

Ckikao YOSHII, Fumiyoshi MIURA, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Kazumi MORI, Tsutomu HATANAKA, Yuichi ONO, Tetsuichi MOTEGI, Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Yasutoshi SASAJIMA, Yoshiki GUNJI, Kazuo OKAMOTO, Mineo KOSAKA, Susumu MINOWA

pp. 521-531

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Ckikao YOSHII, Fumiyoshi MIURA, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Kazumi MORI, Tsutomu HATANAKA, Yuichi ONO, Tetsuichi MOTEGI, Takaho KAWAWA, Masuta OKUBO, Yasutoshi SASAJIMA, Yoshiki GUNJI, Kazuo OKAMOTO, Mineo KOSAKA, Susumu MINOWA

pp. 531-542

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

介在物・その他

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Yoshiyuki ADACHI, Yoshio MIYASHITA, Katsuhiko NISHIKAWA, Iichi TAJIRI, Tadamichi TAKEI, Siro WATANABE, Yutaka NAGANO, Hiroshi HARAGUCHI, Yasushi KOJIMA, Kiichi TAKAHASHI, Hiroshi SAKAO, Kokichi SANO, Masuta OHKUBO, Akira MASUI, Yoshio HOSODA, Masahisa TATE, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Kazuo Ishihara, Haruo SHIMADA, Nobuo OBA, Katsumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Kazuki SATO, Mizuo TAJIMA, Ikujiro KITAGAWA, Hiroshi NAGAYAMA, Yoshiharu ISONO, Akira WATANABE, Tametake HORIE, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO, Makoto KATO, Susumu MINOWA

pp. 542-551

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

介在物・その他

介在物・その他

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Yoshiyuki ADACHI, Yoshio MIYASHITA, Katsuhiko NISHIKAWA, Iichi TAJIRI, Tadamichi TAKEI, Siro WATANABE, Yutaka NAGANO, Hiroshi HARAGUCHI, Yasushi KOJIMA, Kiichi TAKAHASHI, Hiroshi SAKAO, Kokichi SANO, Masuta OHKUBO, Akira MASUI, Yoshio HOSODA, Masahisa TATE, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Kazuo Ishihara, Haruo SHIMADA, Nobuo OBA, Katsumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Kazuki SATO, Mizuo TAJIMA, Ikujiro KITAGAWA, Hiroshi NAGAYAMA, Yoshiharu ISONO, Akira WATANABE, Tametake HORIE, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO, Makoto KATO, Susumu MINOWA

pp. 552-560

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

介在物・その他

介在物・その他

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Yoshiyuki ADACHI, Yoshio MIYASHITA, Katsuhiko NISHIKAWA, Iichi TAJIRI, Tadamichi TAKEI, Siro WATANABE, Yutaka NAGANO, Hiroshi HARAGUCHI, Yasushi KOJIMA, Kiichi TAKAHASHI, Hiroshi SAKAO, Kokichi SANO, Masuta OHKUBO, Akira MASUI, Yoshio HOSODA, Masahisa TATE, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Kazuo Ishihara, Haruo SHIMADA, Nobuo OBA, Katsumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Kazuki SATO, Mizuo TAJIMA, Ikujiro KITAGAWA, Hiroshi NAGAYAMA, Yoshiharu ISONO, Akira WATANABE, Tametake HORIE, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO, Makoto KATO, Susumu MINOWA

pp. 560-568

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

介在物・その他

介在物・その他

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Yoshiyuki ADACHI, Yoshio MIYASHITA, Katsuhiko NISHIKAWA, Iichi TAJIRI, Tadamichi TAKEI, Siro WATANABE, Yutaka NAGANO, Hiroshi HARAGUCHI, Yasushi KOJIMA, Kiichi TAKAHASHI, Hiroshi SAKAO, Kokichi SANO, Masuta OHKUBO, Akira MASUI, Yoshio HOSODA, Masahisa TATE, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Kazuo Ishihara, Haruo SHIMADA, Nobuo OBA, Katsumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Kazuki SATO, Mizuo TAJIMA, Ikujiro KITAGAWA, Hiroshi NAGAYAMA, Yoshiharu ISONO, Akira WATANABE, Tametake HORIE, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO, Makoto KATO, Susumu MINOWA

pp. 568-579

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

介在物・その他

介在物・その他

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masaji KITAMURA, Masao KAWAI, Saburo KOBAYASHI, Hiromu YONEZAWA, Yoshiyuki ADACHI, Yoshio MIYASHITA, Katsuhiko NISHIKAWA, Iichi TAJIRI, Tadamichi TAKEI, Siro WATANABE, Yutaka NAGANO, Hiroshi HARAGUCHI, Yasushi KOJIMA, Kiichi TAKAHASHI, Hiroshi SAKAO, Kokichi SANO, Masuta OHKUBO, Akira MASUI, Yoshio HOSODA, Masahisa TATE, Shoji TERAI, Shigeto ETO, Yoichi UMEDA, Kazuo Ishihara, Haruo SHIMADA, Nobuo OBA, Katsumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Kazuki SATO, Mizuo TAJIMA, Ikujiro KITAGAWA, Hiroshi NAGAYAMA, Yoshiharu ISONO, Akira WATANABE, Tametake HORIE, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO, Makoto KATO, Susumu MINOWA

pp. 580-588

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

介在物・その他

性質

Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MURAHASHI, Masaji HASEGAWA, Sinsaku ONODERA, Katao MIYANO, Kunio YAMADA, Ryuichi TIBA, Takashi TSUJIMURA, Hiroshi IMAMURA, Haruhiko FUJITA, Toru ARAKI, Hirooki NAKAJTMA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Suehiro HIYOSHI, Yoshinori YAMAGUCHI, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Tadashi KATOU, Hiroyuki KUBOTA, Tatsumi OSUKA, Junichi TANAKA, Yoshinobu TSUJIMOTO, Masanori OTA, Masao KANAO, Takao AOKI, Hideo NUMATA

pp. 589-601

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Hisashi IWAMIYA, Takuzi KAKUTANI, Yoshio IRITANI, Shigeaki MURAHASHI, Masaji HASEGAWA, Sinsaku ONODERA, Katao MIYANO, Kunio YAMADA, Ryuichi TIBA, Takashi TSUJIMURA, Hiroshi IMAMURA, Haruhiko FUJITA, Toru ARAKI, Hirooki NAKAJTMA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Suehiro HIYOSHI, Yoshinori YAMAGUCHI, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Tadashi KATOU, Hiroyuki KUBOTA, Tatsumi OSUKA, Junichi TANAKA, Yoshinobu TSUJIMOTO, Masanori OTA, Masao KANAO, Takao AOKI, Hideo NUMATA

pp. 602-613

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

加工

Kazuro SUZUKI, Osamu HIRAIWA, Chiaki HANADA, Kin-ichi SAEKI, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Masahisa KOZAKI, Akitoshi YOSHIMOCHI, Shigenari SHIMIZU, Kaoru UCHINO, Masao TAKUMI, Fujio MOROZUMI, Hisao MATSTJSITA, Hiroyosi MATSUBARA, Hideto KUBOTA, Toyosuke TANOUE, Chuji KAWAI, Junpei TANABE, Masaru FUKUMOTO, Kazuo OKAMOTO, Akito YOSHIDA, Michihiko SHIMADA, Ryo SHIMIZU, Masashi MITSUZUKA, Taro SUGIYAMA, Kosi KATO, Zenzo NOZAKI, Kimio MUKAEWAKI, Teruo TAMURA, Seiji FUKATU, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Takashi KUSAKABE, Tadao HIRASAWA

pp. 613-624

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazuro SUZUKI, Osamu HIRAIWA, Chiaki HANADA, Kin-ichi SAEKI, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Masahisa KOZAKI, Akitoshi YOSHIMOCHI, Shigenari SHIMIZU, Kaoru UCHINO, Masao TAKUMI, Fujio MOROZUMI, Hisao MATSTJSITA, Hiroyosi MATSUBARA, Hideto KUBOTA, Toyosuke TANOUE, Chuji KAWAI, Junpei TANABE, Masaru FUKUMOTO, Kazuo OKAMOTO, Akito YOSHIDA, Michihiko SHIMADA, Ryo SHIMIZU, Masashi MITSUZUKA, Taro SUGIYAMA, Kosi KATO, Zenzo NOZAKI, Kimio MUKAEWAKI, Teruo TAMURA, Seiji FUKATU, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Takashi KUSAKABE, Tadao HIRASAWA

pp. 624-633

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazuro SUZUKI, Osamu HIRAIWA, Chiaki HANADA, Kin-ichi SAEKI, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMURA, Masahisa KOZAKI, Akitoshi YOSHIMOCHI, Shigenari SHIMIZU, Kaoru UCHINO, Masao TAKUMI, Fujio MOROZUMI, Hisao MATSTJSITA, Hiroyosi MATSUBARA, Hideto KUBOTA, Toyosuke TANOUE, Chuji KAWAI, Junpei TANABE, Masaru FUKUMOTO, Kazuo OKAMOTO, Akito YOSHIDA, Michihiko SHIMADA, Ryo SHIMIZU, Masashi MITSUZUKA, Taro SUGIYAMA, Kosi KATO, Zenzo NOZAKI, Kimio MUKAEWAKI, Teruo TAMURA, Seiji FUKATU, Kiyoshi HORI, Yutaka ARAKIDA, Hirosuke TABE, Takashi KUSAKABE, Tadao HIRASAWA

pp. 633-643

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

性質

Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE, Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Takuji KAKUTANI, Shigeaki MARUHASHI, Arihiko MORITA, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Kazuichi TSUBOTA, Masae SUMITA, Iku UCHIYAMA, Toru ARAKI, Kuniichi SHIBASAKI, Yutaka TANAKA, Tadashi NEMOTO, Yukihiko KATO, Isamu EGUCHI, Zenzo NOZAKI, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Matsuo MIYAZAKI, Yutaka ADACHI

pp. 644-656

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE, Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Takuji KAKUTANI, Shigeaki MARUHASHI, Arihiko MORITA, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Kazuichi TSUBOTA, Masae SUMITA, Iku UCHIYAMA, Toru ARAKI, Kuniichi SHIBASAKI, Yutaka TANAKA, Tadashi NEMOTO, Yukihiko KATO, Isamu EGUCHI, Zenzo NOZAKI, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Matsuo MIYAZAKI, Yutaka ADACHI

pp. 656-667

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

工具鋼・耐熱鋼

Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Hirobumi MIYAJI, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Shigeki SAWA, Taekshi ITO, Katsumi Tsuji, Tatsuo MASUDA, Osamu USUNAGA, Akira KOYANAGI, Kazuo KAZIKAWA, Takasi SAKAZYO, Mitutosi AGUNE, Juro WATANABE, Yuko KUMADA, Taizo IWASAKI, Satoru MITO, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yutaka FUKUI, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Tamotsu MUKOYAMA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATHUMOTO, Kano KIKUCHI, Tohru MIMINO, Akira NAGAO, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA

pp. 667-675

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・耐熱鋼

工具鋼・耐熱鋼

Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Hirobumi MIYAJI, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Shigeki SAWA, Taekshi ITO, Katsumi Tsuji, Tatsuo MASUDA, Osamu USUNAGA, Akira KOYANAGI, Kazuo KAZIKAWA, Takasi SAKAZYO, Mitutosi AGUNE, Juro WATANABE, Yuko KUMADA, Taizo IWASAKI, Satoru MITO, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yutaka FUKUI, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Tamotsu MUKOYAMA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATHUMOTO, Kano KIKUCHI, Tohru MIMINO, Akira NAGAO, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA

pp. 675-686

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・耐熱鋼

工具鋼・耐熱鋼

Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Hirobumi MIYAJI, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Shigeki SAWA, Taekshi ITO, Katsumi Tsuji, Tatsuo MASUDA, Osamu USUNAGA, Akira KOYANAGI, Kazuo KAZIKAWA, Takasi SAKAZYO, Mitutosi AGUNE, Juro WATANABE, Yuko KUMADA, Taizo IWASAKI, Satoru MITO, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yutaka FUKUI, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Tamotsu MUKOYAMA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATHUMOTO, Kano KIKUCHI, Tohru MIMINO, Akira NAGAO, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA

pp. 687-697

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・耐熱鋼

工具鋼・耐熱鋼

Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Hirobumi MIYAJI, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Shigeki SAWA, Taekshi ITO, Katsumi Tsuji, Tatsuo MASUDA, Osamu USUNAGA, Akira KOYANAGI, Kazuo KAZIKAWA, Takasi SAKAZYO, Mitutosi AGUNE, Juro WATANABE, Yuko KUMADA, Taizo IWASAKI, Satoru MITO, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yutaka FUKUI, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Tamotsu MUKOYAMA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATHUMOTO, Kano KIKUCHI, Tohru MIMINO, Akira NAGAO, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA

pp. 697-704

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・耐熱鋼

工具鋼・耐熱鋼

Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Yutaka ARAKIDA, Haruo MATSUO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Hirobumi MIYAJI, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Shigeki SAWA, Taekshi ITO, Katsumi Tsuji, Tatsuo MASUDA, Osamu USUNAGA, Akira KOYANAGI, Kazuo KAZIKAWA, Takasi SAKAZYO, Mitutosi AGUNE, Juro WATANABE, Yuko KUMADA, Taizo IWASAKI, Satoru MITO, Hiroshi YOSHIDA, Ei KANAZAWA, Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yutaka FUKUI, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Tamotsu MUKOYAMA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATHUMOTO, Kano KIKUCHI, Tohru MIMINO, Akira NAGAO, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA

pp. 704-715

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・耐熱鋼

性質

Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Toyohisa ODA, Kisaburo FUKAMACHI, Ryuzo YANAGIMOTO, Iwao HAGIWARA, Tadayoshi TAKAHASHI, Hirotada OSUZU, Toshiyuki WATANABE, Shoichi FUKUI, Chiaki ASADA, Kikuo TAKASHINA, Shinzo HARADA, Shiro YOSHIMATU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Shinsaku ONODERA, Ryosuke HOMMA, Kunio YAMADA, Yasuhisa ABE, Kenji AOI, Hideaki OMORI, Hideji HOTTA, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA

pp. 716-729

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Toyohisa ODA, Kisaburo FUKAMACHI, Ryuzo YANAGIMOTO, Iwao HAGIWARA, Tadayoshi TAKAHASHI, Hirotada OSUZU, Toshiyuki WATANABE, Shoichi FUKUI, Chiaki ASADA, Kikuo TAKASHINA, Shinzo HARADA, Shiro YOSHIMATU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Shinsaku ONODERA, Ryosuke HOMMA, Kunio YAMADA, Yasuhisa ABE, Kenji AOI, Hideaki OMORI, Hideji HOTTA, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA

pp. 729-739

Readers Who Read This Article Also Read

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.47(1961), No.3

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質・分析

Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI, Takayuki OOKA, Hidemaro TAKEUCHI, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Takeo HORIGOME, Taketomo YAMAZAKI, Katsuhiko YABE, Yoshiteru JYOMOTO, Hiroshi MATSUOKA, Soichi KIBA, Katsuaki KOKA, Yoshikazu KUWANO, Mitsuru TATE, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Kiyoyuki TANAKA, Hujio TSUGANE, Humio SAWAI, Hiromu SAITO, Masataka KAMAKURA, Yasushi MIYAMOTO, Shigeo NAGAMURA, Naonabu HARADA, Shigeo WAKAMATSU, Ohiko KAMMORI, Hirahisa KAWASE, Koichi SAKAI

pp. 739-747

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

性質・分析

Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI, Takayuki OOKA, Hidemaro TAKEUCHI, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Takeo HORIGOME, Taketomo YAMAZAKI, Katsuhiko YABE, Yoshiteru JYOMOTO, Hiroshi MATSUOKA, Soichi KIBA, Katsuaki KOKA, Yoshikazu KUWANO, Mitsuru TATE, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Kiyoyuki TANAKA, Hujio TSUGANE, Humio SAWAI, Hiromu SAITO, Masataka KAMAKURA, Yasushi MIYAMOTO, Shigeo NAGAMURA, Naonabu HARADA, Shigeo WAKAMATSU, Ohiko KAMMORI, Hirahisa KAWASE, Koichi SAKAI

pp. 747-755

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

性質・分析

Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI, Takayuki OOKA, Hidemaro TAKEUCHI, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Takeo HORIGOME, Taketomo YAMAZAKI, Katsuhiko YABE, Yoshiteru JYOMOTO, Hiroshi MATSUOKA, Soichi KIBA, Katsuaki KOKA, Yoshikazu KUWANO, Mitsuru TATE, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Kiyoyuki TANAKA, Hujio TSUGANE, Humio SAWAI, Hiromu SAITO, Masataka KAMAKURA, Yasushi MIYAMOTO, Shigeo NAGAMURA, Naonabu HARADA, Shigeo WAKAMATSU, Ohiko KAMMORI, Hirahisa KAWASE, Koichi SAKAI

pp. 755-764

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

性質・分析

Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI, Takayuki OOKA, Hidemaro TAKEUCHI, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Takeo HORIGOME, Taketomo YAMAZAKI, Katsuhiko YABE, Yoshiteru JYOMOTO, Hiroshi MATSUOKA, Soichi KIBA, Katsuaki KOKA, Yoshikazu KUWANO, Mitsuru TATE, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Kiyoyuki TANAKA, Hujio TSUGANE, Humio SAWAI, Hiromu SAITO, Masataka KAMAKURA, Yasushi MIYAMOTO, Shigeo NAGAMURA, Naonabu HARADA, Shigeo WAKAMATSU, Ohiko KAMMORI, Hirahisa KAWASE, Koichi SAKAI

pp. 764-772

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

性質・分析

Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Takayoshi OTA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Susumu YUKI, Kazuo KAZIKAWA, Akira YAMAGUCHI, Takayuki OOKA, Hidemaro TAKEUCHI, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetsuo OGUCHI, Takeo HORIGOME, Taketomo YAMAZAKI, Katsuhiko YABE, Yoshiteru JYOMOTO, Hiroshi MATSUOKA, Soichi KIBA, Katsuaki KOKA, Yoshikazu KUWANO, Mitsuru TATE, Taku HAGIHARA, Kanetoshi NARAKI, Kiyoyuki TANAKA, Hujio TSUGANE, Humio SAWAI, Hiromu SAITO, Masataka KAMAKURA, Yasushi MIYAMOTO, Shigeo NAGAMURA, Naonabu HARADA, Shigeo WAKAMATSU, Ohiko KAMMORI, Hirahisa KAWASE, Koichi SAKAI

pp. 772-785

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・分析

III. 構造用鋼の特注におよぼす微量ニオブ添加の影響 (特に強化機構)

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Yutaka IIDA, Kiichi NARITA, Sinji KOYAMA, Shogo KANAZAWA, Akira NAKASHIMA, Koji TANABE, Susumu NAKAZAWA, Mitsuru TANINO, Susumu GOHDA, Hisashi GONDOH, Isao KIMURA, Akira YONEI

pp. 786-799

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

III. 構造用鋼の特注におよぼす微量ニオブ添加の影響 (特に強化機構)

IV. 鋼中非金属介在物と機械的性質

Kozo MORINAGA, Susumu SATO, Shiro INOUE, Hisashi UCHIDA, Shinichi NAGASHIMA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Suehiro HIYOSHI, Mizuo SAKAKIBARA, Yosaku KOIKE, Mahito KOIZUMI, Takashi FURUKAWA, Naohiko MIZUNO, Kunio NISHIOKA

pp. 800-807

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

IV. 鋼中非金属介在物と機械的性質

IV. 鋼中非金属介在物と機械的性質

Kozo MORINAGA, Susumu SATO, Shiro INOUE, Hisashi UCHIDA, Shinichi NAGASHIMA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Suehiro HIYOSHI, Mizuo SAKAKIBARA, Yosaku KOIKE, Mahito KOIZUMI, Takashi FURUKAWA, Naohiko MIZUNO, Kunio NISHIOKA

pp. 807-816

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

IV. 鋼中非金属介在物と機械的性質

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.