Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 12

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 12

工具鋼・低温用鋼およびその他

Kazuyoshi SATSUMABAYASHI, Mamoru MASUMURA, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Riyousuke MANO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Yoshimasa KUBO, Yasuo TANIFUJI, Masatoshi MIURA, Tokutaka GOTO, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Kenji HAYASHI, Shigeki SAWA, Hiroshi NOMURA, Tsutomu AIZAWA, Takeshi ITO, Hiroshi YOSHIDA, Motoo NAGARE, Schunji YAMAMOTO, Masamichi TAKAHASHI, Masayuki KAWASAKI, Tadato FUJIMURA, Chozaburo NAKAZAKI, Hiroshi NAMATAME, Osamu HANITA, Isamu SHINODA, Sotoyuki YAMANISHI, Masatosi SUZUKI, Mitutane FUJITA, Kimio MUKAEWAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Yasuhira UTSUGI, Kozo YOKOTA, Shoichi KATOH, Rikio NEMOTO, Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA

pp. 1935-1945

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・低温用鋼およびその他

工具鋼・低温用鋼およびその他

Kazuyoshi SATSUMABAYASHI, Mamoru MASUMURA, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Riyousuke MANO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Yoshimasa KUBO, Yasuo TANIFUJI, Masatoshi MIURA, Tokutaka GOTO, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Kenji HAYASHI, Shigeki SAWA, Hiroshi NOMURA, Tsutomu AIZAWA, Takeshi ITO, Hiroshi YOSHIDA, Motoo NAGARE, Schunji YAMAMOTO, Masamichi TAKAHASHI, Masayuki KAWASAKI, Tadato FUJIMURA, Chozaburo NAKAZAKI, Hiroshi NAMATAME, Osamu HANITA, Isamu SHINODA, Sotoyuki YAMANISHI, Masatosi SUZUKI, Mitutane FUJITA, Kimio MUKAEWAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Yasuhira UTSUGI, Kozo YOKOTA, Shoichi KATOH, Rikio NEMOTO, Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA

pp. 1946-1955

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・低温用鋼およびその他

工具鋼・低温用鋼およびその他

Kazuyoshi SATSUMABAYASHI, Mamoru MASUMURA, Kunio KUSAKA, Kousuke MURAI, Riyousuke MANO, Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Yoshimasa KUBO, Yasuo TANIFUJI, Masatoshi MIURA, Tokutaka GOTO, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Kenji HAYASHI, Shigeki SAWA, Hiroshi NOMURA, Tsutomu AIZAWA, Takeshi ITO, Hiroshi YOSHIDA, Motoo NAGARE, Schunji YAMAMOTO, Masamichi TAKAHASHI, Masayuki KAWASAKI, Tadato FUJIMURA, Chozaburo NAKAZAKI, Hiroshi NAMATAME, Osamu HANITA, Isamu SHINODA, Sotoyuki YAMANISHI, Masatosi SUZUKI, Mitutane FUJITA, Kimio MUKAEWAKI, Nobuyuki KAWAUCHI, Tsuguo SATO, Yasuhira UTSUGI, Kozo YOKOTA, Shoichi KATOH, Rikio NEMOTO, Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA

pp. 1955-1965

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・低温用鋼およびその他

ステンレス鋼および耐熱鋼

Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA, Wataru KOJIMA, Tamio FURUKAWA, Yukio HAYASHI, Iwao TAHARA, Shigeji TAKAI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Ryoichi SASAKI, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Kanji NAKAHARA, Hirofumi HAMADA, Norihisa HARANO, Tohoru MUTA, Susumu TAKEMURA, Hiroki YAMAMOTO, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Yoshiro ARAKI, Bungo MIYANAGA, Kunio KUSAKA, Eijiro ISHIKAWA, Fumio HATAYA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Yosuke MATSUMOTO, Yosiaki KANAI, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Michira YAMAUCHI, Sigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Kano KIKUCHI

pp. 1965-1975

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ステンレス鋼および耐熱鋼

ステンレス鋼および耐熱鋼

Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA, Wataru KOJIMA, Tamio FURUKAWA, Yukio HAYASHI, Iwao TAHARA, Shigeji TAKAI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Ryoichi SASAKI, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Kanji NAKAHARA, Hirofumi HAMADA, Norihisa HARANO, Tohoru MUTA, Susumu TAKEMURA, Hiroki YAMAMOTO, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Yoshiro ARAKI, Bungo MIYANAGA, Kunio KUSAKA, Eijiro ISHIKAWA, Fumio HATAYA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Yosuke MATSUMOTO, Yosiaki KANAI, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Michira YAMAUCHI, Sigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Kano KIKUCHI

pp. 1975-1985

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ステンレス鋼および耐熱鋼

ステンレス鋼および耐熱鋼

Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA, Wataru KOJIMA, Tamio FURUKAWA, Yukio HAYASHI, Iwao TAHARA, Shigeji TAKAI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Ryoichi SASAKI, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Kanji NAKAHARA, Hirofumi HAMADA, Norihisa HARANO, Tohoru MUTA, Susumu TAKEMURA, Hiroki YAMAMOTO, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Yoshiro ARAKI, Bungo MIYANAGA, Kunio KUSAKA, Eijiro ISHIKAWA, Fumio HATAYA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Yosuke MATSUMOTO, Yosiaki KANAI, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Michira YAMAUCHI, Sigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Kano KIKUCHI

pp. 1985-1995

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ステンレス鋼および耐熱鋼

ステンレス鋼および耐熱鋼

Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Takayasu OKADA, Wataru KOJIMA, Tamio FURUKAWA, Yukio HAYASHI, Iwao TAHARA, Shigeji TAKAI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Ryoichi SASAKI, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Kanji NAKAHARA, Hirofumi HAMADA, Norihisa HARANO, Tohoru MUTA, Susumu TAKEMURA, Hiroki YAMAMOTO, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Yoshiro ARAKI, Bungo MIYANAGA, Kunio KUSAKA, Eijiro ISHIKAWA, Fumio HATAYA, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Yosuke MATSUMOTO, Yosiaki KANAI, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Michira YAMAUCHI, Sigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Kano KIKUCHI

pp. 1995-2003

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

ステンレス鋼および耐熱鋼

性質

Tosisada MORI, Masaharu TOKIZANE, Toru KARASUDANI, Tadamichi TAKEI, Shinichi NAGASHIMA, Toshiyuki FUJISHIMA, Haruo SHIMADA, Teruo YOKOOJI, Kaichi MATSUBARA, Norio KASAMATSU, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Eiji TAKAHASHI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Katsujiro ENDO, Masao KANAO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Akira KOYANAGI, Kunio KUSAKA, Shotaro ARAKI, Hiroshi SASAKI, Hiroshi ISHIZUKA, Ryuichi CHIBA, Keizo ONISHI, Masumi OHSAWA, Masao KONDO, Ikuo MAKABE, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Jiro TOMINAGA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Hiromasa NOGUCHI, Koji ISHIHARA, Hisasi TAKADA, Yasusiro HAYASI, Yasuo TANIFUJI

pp. 2004-2013

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Tosisada MORI, Masaharu TOKIZANE, Toru KARASUDANI, Tadamichi TAKEI, Shinichi NAGASHIMA, Toshiyuki FUJISHIMA, Haruo SHIMADA, Teruo YOKOOJI, Kaichi MATSUBARA, Norio KASAMATSU, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Eiji TAKAHASHI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Katsujiro ENDO, Masao KANAO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Akira KOYANAGI, Kunio KUSAKA, Shotaro ARAKI, Hiroshi SASAKI, Hiroshi ISHIZUKA, Ryuichi CHIBA, Keizo ONISHI, Masumi OHSAWA, Masao KONDO, Ikuo MAKABE, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Jiro TOMINAGA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Hiromasa NOGUCHI, Koji ISHIHARA, Hisasi TAKADA, Yasusiro HAYASI, Yasuo TANIFUJI

pp. 2014-2025

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Tosisada MORI, Masaharu TOKIZANE, Toru KARASUDANI, Tadamichi TAKEI, Shinichi NAGASHIMA, Toshiyuki FUJISHIMA, Haruo SHIMADA, Teruo YOKOOJI, Kaichi MATSUBARA, Norio KASAMATSU, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Eiji TAKAHASHI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Katsujiro ENDO, Masao KANAO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Akira KOYANAGI, Kunio KUSAKA, Shotaro ARAKI, Hiroshi SASAKI, Hiroshi ISHIZUKA, Ryuichi CHIBA, Keizo ONISHI, Masumi OHSAWA, Masao KONDO, Ikuo MAKABE, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Jiro TOMINAGA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Hiromasa NOGUCHI, Koji ISHIHARA, Hisasi TAKADA, Yasusiro HAYASI, Yasuo TANIFUJI

pp. 2025-2034

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Tosisada MORI, Masaharu TOKIZANE, Toru KARASUDANI, Tadamichi TAKEI, Shinichi NAGASHIMA, Toshiyuki FUJISHIMA, Haruo SHIMADA, Teruo YOKOOJI, Kaichi MATSUBARA, Norio KASAMATSU, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Eiji TAKAHASHI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Katsujiro ENDO, Masao KANAO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Akira KOYANAGI, Kunio KUSAKA, Shotaro ARAKI, Hiroshi SASAKI, Hiroshi ISHIZUKA, Ryuichi CHIBA, Keizo ONISHI, Masumi OHSAWA, Masao KONDO, Ikuo MAKABE, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Jiro TOMINAGA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Hiromasa NOGUCHI, Koji ISHIHARA, Hisasi TAKADA, Yasusiro HAYASI, Yasuo TANIFUJI

pp. 2034-2042

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

加工

Akira SUZUKI, Hisasi TAKADA, Yasusiro HAYASI, Yasuo TANIFUJI, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Hiroshi KOJIMA, Masaru UTAKOZI, Tomoyoshi KAWADA, Masatoshi SUZUKI, Sadao IKEDA, Tomoo KUMABE

pp. 2042-2050

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Shinsaku MISE, Iwao TAKAI, Mutsuo INOUE, Norio MATSUKI, Chihiro HAYASHI, Ichiro KUNO, Kazunaga MISONOO, Kaznari HOSOKI

pp. 2050-2057

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Akira ABE, Hiroshi KAWAMURA, Isamu NAKAYAMA, Hideo SHIMODA, Yutaka ARAKIDA, Kiyoshi HORI, Koichi KUDO, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO

pp. 2057-2066

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Katsumi SHIBUYA, Katsuto TAKESHITA, Hidemitsu TAKEUCHI, Etsuro FUKUDA, Yoshio HIRAI, Taizo HIROSHIMA, Takuya ATARASHI, Tadashi MIYAHARA, Kazuo SHIMIZU

pp. 2066-2073

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazutomo KITAGAWA, Syujiro ONO, Osamu MIKUNI, Chikara SAITO, Keiichi SUZUKI, Junichiro YOURA, Yoichi KITAMURA, Nobuyuki TSUTSUI, Tsuneo INUI, Takeshi NISHIMURA, Takashi HADA, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Kaichi KONDO, Takuo ANDO, Etsuro SHUTO, Toru SAITO, Hiroshi NONAKA, Kiyoyuki IGARASHI, Shiro SAKODA, Takehiko SHIBAI, Satoshi MORISHITA, Mineo SHIMIZU, Kameo MATSUKURA, Nobuyuki TAKAHASHI, Yasuo SHINAGAWA, Yuzo SADAMURA, Narumi ANDO, Kenji TAKAHASHI, Koe NAKAJIMA, Shohei FUJISU, Ryukichi HASIGUCHI, Naohio IGATA, Tomomi OKA, Hiroshi NEMOTO, Asaji HOSOI, Kinji YAMASAKI

pp. 2074-2082

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazutomo KITAGAWA, Syujiro ONO, Osamu MIKUNI, Chikara SAITO, Keiichi SUZUKI, Junichiro YOURA, Yoichi KITAMURA, Nobuyuki TSUTSUI, Tsuneo INUI, Takeshi NISHIMURA, Takashi HADA, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Kaichi KONDO, Takuo ANDO, Etsuro SHUTO, Toru SAITO, Hiroshi NONAKA, Kiyoyuki IGARASHI, Shiro SAKODA, Takehiko SHIBAI, Satoshi MORISHITA, Mineo SHIMIZU, Kameo MATSUKURA, Nobuyuki TAKAHASHI, Yasuo SHINAGAWA, Yuzo SADAMURA, Narumi ANDO, Kenji TAKAHASHI, Koe NAKAJIMA, Shohei FUJISU, Ryukichi HASIGUCHI, Naohio IGATA, Tomomi OKA, Hiroshi NEMOTO, Asaji HOSOI, Kinji YAMASAKI

pp. 2083-2091

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazutomo KITAGAWA, Syujiro ONO, Osamu MIKUNI, Chikara SAITO, Keiichi SUZUKI, Junichiro YOURA, Yoichi KITAMURA, Nobuyuki TSUTSUI, Tsuneo INUI, Takeshi NISHIMURA, Takashi HADA, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Kaichi KONDO, Takuo ANDO, Etsuro SHUTO, Toru SAITO, Hiroshi NONAKA, Kiyoyuki IGARASHI, Shiro SAKODA, Takehiko SHIBAI, Satoshi MORISHITA, Mineo SHIMIZU, Kameo MATSUKURA, Nobuyuki TAKAHASHI, Yasuo SHINAGAWA, Yuzo SADAMURA, Narumi ANDO, Kenji TAKAHASHI, Koe NAKAJIMA, Shohei FUJISU, Ryukichi HASIGUCHI, Naohio IGATA, Tomomi OKA, Hiroshi NEMOTO, Asaji HOSOI, Kinji YAMASAKI

pp. 2091-2099

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazutomo KITAGAWA, Syujiro ONO, Osamu MIKUNI, Chikara SAITO, Keiichi SUZUKI, Junichiro YOURA, Yoichi KITAMURA, Nobuyuki TSUTSUI, Tsuneo INUI, Takeshi NISHIMURA, Takashi HADA, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Kaichi KONDO, Takuo ANDO, Etsuro SHUTO, Toru SAITO, Hiroshi NONAKA, Kiyoyuki IGARASHI, Shiro SAKODA, Takehiko SHIBAI, Satoshi MORISHITA, Mineo SHIMIZU, Kameo MATSUKURA, Nobuyuki TAKAHASHI, Yasuo SHINAGAWA, Yuzo SADAMURA, Narumi ANDO, Kenji TAKAHASHI, Koe NAKAJIMA, Shohei FUJISU, Ryukichi HASIGUCHI, Naohio IGATA, Tomomi OKA, Hiroshi NEMOTO, Asaji HOSOI, Kinji YAMASAKI

pp. 2099-2109

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

分析

Tomomi OKA, Hiroshi NEMOTO, Asaji HOSOI, Kinji YAMASAKI, Kiyoshi KANNO, Koki ONUMA, Hidehiro GOTO, Tadamichi TAKEI, Haruo SHIMADA, Tetsuo TAKEDA

pp. 2109-2116

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

分析

分析

Shigeo WAKAMATSU, Tokio FUJIOKA, Takahiko MAEKITA, Hitoshi IWAMOTO, Yasuteru TAKAHASHI, Yozo TAKANO, Yoshiharu ISONO, Hiroshi NAGAYAMA, Akira MATSUMOTO

pp. 2117-2125

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

分析

分析

Hidehiro GOTO, Shigero IKEDA, Akira ONUMA, Fujio TSUGANE, Masataka KAMAKURA, Terumoto SUGIUCHI, Jiro MATSUMOTO, Koki GUNJI

pp. 2126-2133

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

分析

分析

Fujio TSUGANE, Fumio SAWAI, Hiromu SAITO, Tomomi MIZUNO, Yasuo KUDO, Kyoji NISHIZAKI, Kazunori NAKAMURA, Tatsuo HANADA

pp. 2134-2140

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

分析

Article Access Ranking

15 Apr. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.