Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 10

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 10

製銑

Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yuji KANAYAMA, Yoshio OKUNO, Masashi ISOYAMA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Takao YAMADA, Junsaku KURIHARA, Keigo KADOMOTO, Masaaki YOSHIMOTO, Tatsuo YAMADA, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Seisaku SUZUKI, Ryoji YOKOTA, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Tetsuzo SAKAMI, Toshio MATUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Motohiko IZUKA, Kazuo FUKAYA, Saburo YAZAKI, Shigeyuki HASHIZUME, Toru KADOWAKI, Hiromi ASAI, Akitsugu HANABUSA, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Susumu OTA, Yasushi SHIONOYA, Sekijun IZUMI, Hiroshi YOSHIDA, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Hiroburmi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Ryousuke TAKAHASHI, Kazuo MIYAGAWA, Hisashi ISSHIKI, Isamu MISHIMA, Tomohisa YAMAMOTO, Yoshihiko NAGANO

pp. 1713-1722

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yuji KANAYAMA, Yoshio OKUNO, Masashi ISOYAMA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Takao YAMADA, Junsaku KURIHARA, Keigo KADOMOTO, Masaaki YOSHIMOTO, Tatsuo YAMADA, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Seisaku SUZUKI, Ryoji YOKOTA, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Tetsuzo SAKAMI, Toshio MATUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Motohiko IZUKA, Kazuo FUKAYA, Saburo YAZAKI, Shigeyuki HASHIZUME, Toru KADOWAKI, Hiromi ASAI, Akitsugu HANABUSA, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Susumu OTA, Yasushi SHIONOYA, Sekijun IZUMI, Hiroshi YOSHIDA, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Hiroburmi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Ryousuke TAKAHASHI, Kazuo MIYAGAWA, Hisashi ISSHIKI, Isamu MISHIMA, Tomohisa YAMAMOTO, Yoshihiko NAGANO

pp. 1722-1730

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yuji KANAYAMA, Yoshio OKUNO, Masashi ISOYAMA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Takao YAMADA, Junsaku KURIHARA, Keigo KADOMOTO, Masaaki YOSHIMOTO, Tatsuo YAMADA, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Seisaku SUZUKI, Ryoji YOKOTA, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Tetsuzo SAKAMI, Toshio MATUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Motohiko IZUKA, Kazuo FUKAYA, Saburo YAZAKI, Shigeyuki HASHIZUME, Toru KADOWAKI, Hiromi ASAI, Akitsugu HANABUSA, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Susumu OTA, Yasushi SHIONOYA, Sekijun IZUMI, Hiroshi YOSHIDA, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Hiroburmi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Ryousuke TAKAHASHI, Kazuo MIYAGAWA, Hisashi ISSHIKI, Isamu MISHIMA, Tomohisa YAMAMOTO, Yoshihiko NAGANO

pp. 1730-1739

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yuji KANAYAMA, Yoshio OKUNO, Masashi ISOYAMA, Eiro IWAMURA, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Takao YAMADA, Junsaku KURIHARA, Keigo KADOMOTO, Masaaki YOSHIMOTO, Tatsuo YAMADA, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Seisaku SUZUKI, Ryoji YOKOTA, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Tetsuzo SAKAMI, Toshio MATUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Motohiko IZUKA, Kazuo FUKAYA, Saburo YAZAKI, Shigeyuki HASHIZUME, Toru KADOWAKI, Hiromi ASAI, Akitsugu HANABUSA, Isao AOKI, Jun SAWAMURA, Susumu OTA, Yasushi SHIONOYA, Sekijun IZUMI, Hiroshi YOSHIDA, Takeshi HAMADA, Kenji SASAKI, Hiroburmi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Ryousuke TAKAHASHI, Kazuo MIYAGAWA, Hisashi ISSHIKI, Isamu MISHIMA, Tomohisa YAMAMOTO, Yoshihiko NAGANO

pp. 1739-1747

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

焼結

Yajiro FUKAGAWA, Minoru KAWAMURA, Shozo WAKAYAMA, Yoshinori UMEZU, Yoshimitsu JYOMOTO, Kenjiro KANBARA, Kazuo MIYAGAWA, Tomoro HAGIWARA, Kosei OKIGAWA

pp. 1747-1753

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結

製銑

Tanekazu SOMA, Hirobumi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Takashi HARADA, Eiro IWAMURA, Kenji SASAKI, Tamotsu NAGAI, Kuniichi UMEGAKI, Akitoshi ISHIMITSU, Kin-ichi SUGAHARA, Katsuhiko SATO, Koretaka KODAMA, Takehiro HORIO, Hideo KANOSHIMA, Kastuy ONO, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Akimitsu OKURA, F. P. CALDERON, Yukio MATSUSHITA, Jiro HIRAO, Teinosuke YAGI, Yochi ONO, Tadakuni MORI

pp. 1753-1760

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Tanekazu SOMA, Hirobumi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Takashi HARADA, Eiro IWAMURA, Kenji SASAKI, Tamotsu NAGAI, Kuniichi UMEGAKI, Akitoshi ISHIMITSU, Kin-ichi SUGAHARA, Katsuhiko SATO, Koretaka KODAMA, Takehiro HORIO, Hideo KANOSHIMA, Kastuy ONO, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Akimitsu OKURA, F. P. CALDERON, Yukio MATSUSHITA, Jiro HIRAO, Teinosuke YAGI, Yochi ONO, Tadakuni MORI

pp. 1760-1768

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Tanekazu SOMA, Hirobumi ANDO, Nobuo TSUCHIYA, Takashi HARADA, Eiro IWAMURA, Kenji SASAKI, Tamotsu NAGAI, Kuniichi UMEGAKI, Akitoshi ISHIMITSU, Kin-ichi SUGAHARA, Katsuhiko SATO, Koretaka KODAMA, Takehiro HORIO, Hideo KANOSHIMA, Kastuy ONO, Yuji TOGINO, Yukihiro ABE, Akimitsu OKURA, F. P. CALDERON, Yukio MATSUSHITA, Jiro HIRAO, Teinosuke YAGI, Yochi ONO, Tadakuni MORI

pp. 1769-1776

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

原料処理・製銑

Teruo IKENO, Makio OTA, Koji YAMADA, Kyoichi NAGANO, Keizo OKAMOTO, Yasztaki UEDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetuo OGUCHI, Shin-ich KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masakazu NAKAMURA, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Yoshihisa HAMADA, Masakatsu OKUYAMA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Takehiko SAKATA, Teinosuke YAGI, Takashi KOSUGE, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Hideo KANOSHIMA, Yukihiro HIDA, Tadashi KOBAYASHI, Koji SATOMI, Hiroshi SAITO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA, Takahiro MORIMUNE, Tadashi KATO, Kyoichi SATO, Toshiji SHIMAZAKI, Kenichi WAKASANI, Tomohiro HASEGAWA, Eiichi SAKAMOTO, Iwataro MIMA, Koichi KURODA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJINAWA

pp. 1777-1784

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料処理・製銑

原料処理・製銑

Teruo IKENO, Makio OTA, Koji YAMADA, Kyoichi NAGANO, Keizo OKAMOTO, Yasztaki UEDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetuo OGUCHI, Shin-ich KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masakazu NAKAMURA, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Yoshihisa HAMADA, Masakatsu OKUYAMA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Takehiko SAKATA, Teinosuke YAGI, Takashi KOSUGE, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Hideo KANOSHIMA, Yukihiro HIDA, Tadashi KOBAYASHI, Koji SATOMI, Hiroshi SAITO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA, Takahiro MORIMUNE, Tadashi KATO, Kyoichi SATO, Toshiji SHIMAZAKI, Kenichi WAKASANI, Tomohiro HASEGAWA, Eiichi SAKAMOTO, Iwataro MIMA, Koichi KURODA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJINAWA

pp. 1784-1792

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料処理・製銑

原料処理・製銑

Teruo IKENO, Makio OTA, Koji YAMADA, Kyoichi NAGANO, Keizo OKAMOTO, Yasztaki UEDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetuo OGUCHI, Shin-ich KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masakazu NAKAMURA, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Yoshihisa HAMADA, Masakatsu OKUYAMA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Takehiko SAKATA, Teinosuke YAGI, Takashi KOSUGE, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Hideo KANOSHIMA, Yukihiro HIDA, Tadashi KOBAYASHI, Koji SATOMI, Hiroshi SAITO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA, Takahiro MORIMUNE, Tadashi KATO, Kyoichi SATO, Toshiji SHIMAZAKI, Kenichi WAKASANI, Tomohiro HASEGAWA, Eiichi SAKAMOTO, Iwataro MIMA, Koichi KURODA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJINAWA

pp. 1792-1800

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料処理・製銑

原料処理・製銑

Teruo IKENO, Makio OTA, Koji YAMADA, Kyoichi NAGANO, Keizo OKAMOTO, Yasztaki UEDA, Yoshikazu TAKAHASHI, Iwao IWASAKI, Hisashi KAHATA, Tetuo OGUCHI, Shin-ich KONDO, Ryutaro MATSUMOTO, Masakazu NAKAMURA, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Yoshihisa HAMADA, Masakatsu OKUYAMA, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Taizo NAKATA, Takehiko SAKATA, Teinosuke YAGI, Takashi KOSUGE, Koretaka KODAMA, Katsuya ONO, Hideo KANOSHIMA, Yukihiro HIDA, Tadashi KOBAYASHI, Koji SATOMI, Hiroshi SAITO, Kazumi MIYATAKE, Ichiro TAKATA, Takahiro MORIMUNE, Tadashi KATO, Kyoichi SATO, Toshiji SHIMAZAKI, Kenichi WAKASANI, Tomohiro HASEGAWA, Eiichi SAKAMOTO, Iwataro MIMA, Koichi KURODA, Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJINAWA

pp. 1800-1808

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原料処理・製銑

焼結・その他

Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shiro SHONO, Kenzo ITO, Shigezi OBUCHI, Daizo SAKAMOTO, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Yasushi ISHIKAWA, Mitsuteru MATSUBARA, Yoshimitsu WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Kiyoshi SAWAMURA, Kazuichi MIZOGUCHI

pp. 1808-1816

Readers Who Read This Article Also Read

焼結

Tetsu-to-Hagané Vol.59(1973), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結・その他

焼結・その他

Toshio MATSUMOTO, Shigeyoshi HORIE, Kazuharu YATSUNAMI, Shuji KAJIKAWA, Shiro SHONO, Kenzo ITO, Shigezi OBUCHI, Daizo SAKAMOTO, Yoshiyuki TANAKA, Hiroaki HIRAHARA, Yasushi ISHIKAWA, Mitsuteru MATSUBARA, Yoshimitsu WATANABE, Akitoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAWARA, Kiyoshi SAWAMURA, Kazuichi MIZOGUCHI

pp. 1816-1822

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

焼結・その他

製鋼基礎

Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Sumio SHIOMI, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Yoshio NISHI, Takao CHO, Michio INOUE, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Fujio ISHII, Tsutomu FUKUSHIMA, Mineo KOSAKA, Takeshi TAKAYANAGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Tunezo SAITO, Keizo SAEKI, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Tetsuya SAITO, Toshiharu MITSUO, Toshihiko TAKAMI, Toshio ITO

pp. 1823-1830

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Sumio SHIOMI, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Yoshio NISHI, Takao CHO, Michio INOUE, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Fujio ISHII, Tsutomu FUKUSHIMA, Mineo KOSAKA, Takeshi TAKAYANAGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Tunezo SAITO, Keizo SAEKI, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Tetsuya SAITO, Toshiharu MITSUO, Toshihiko TAKAMI, Toshio ITO

pp. 1830-1837

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Sumio SHIOMI, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Yoshio NISHI, Takao CHO, Michio INOUE, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Fujio ISHII, Tsutomu FUKUSHIMA, Mineo KOSAKA, Takeshi TAKAYANAGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Tunezo SAITO, Keizo SAEKI, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Tetsuya SAITO, Toshiharu MITSUO, Toshihiko TAKAMI, Toshio ITO

pp. 1837-1846

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.71(1985), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Sumio SHIOMI, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Yoshio NISHI, Takao CHO, Michio INOUE, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Fujio ISHII, Tsutomu FUKUSHIMA, Mineo KOSAKA, Takeshi TAKAYANAGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Tunezo SAITO, Keizo SAEKI, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Tetsuya SAITO, Toshiharu MITSUO, Toshihiko TAKAMI, Toshio ITO

pp. 1846-1854

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Sumio SHIOMI, Eiichi KATO, Shigeyoshi FUKUDA, Yoshio NISHI, Takao CHO, Michio INOUE, Tasuku FUWA, Shiro BAN-YA, Fujio ISHII, Tsutomu FUKUSHIMA, Mineo KOSAKA, Takeshi TAKAYANAGI, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Tunezo SAITO, Keizo SAEKI, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Tetsuro SUETAKI, Tetsuya SAITO, Toshiharu MITSUO, Toshihiko TAKAMI, Toshio ITO

pp. 1855-1863

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Toshiharu MITSUO, Toshihiko TAKAMI, Toshio ITO, Koki GUNJI, Yoshiro KATASE, Yoshiki AOKI, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi TSUNETOMI, Yasushi NAKAMURA, Hirotaka CHINO, Rokuro SAKAGAMI, Isako SUZUKI, Keiji SATO, Koichi ASANO, Tetsuro OHASHI

pp. 1863-1871

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

造塊

Koichi ASANO, Tetsuro OHASHI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Masayoshi ICHINOE, Shigeaki MORITA, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuo KANDA, Takekazu YAMAGUCHI, Yasuhiko TANAKA, Akihiro MARUOKA, Takatoshi KUSUMOTO, Koichi TASHIRO, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Ryohei ARAKI, Eiji OGA, Kozo MORINAGA, Susumu SATO, Hirosi HIROTANI, Takesi HIROMOTO, Kamematsu MATSUDA, Fusao TANAKA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Shinkichi KOIKE, Tooru HIKAGE

pp. 1871-1879

Readers Who Read This Article Also Read

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

造塊

Koichi ASANO, Tetsuro OHASHI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Masayoshi ICHINOE, Shigeaki MORITA, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuo KANDA, Takekazu YAMAGUCHI, Yasuhiko TANAKA, Akihiro MARUOKA, Takatoshi KUSUMOTO, Koichi TASHIRO, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Ryohei ARAKI, Eiji OGA, Kozo MORINAGA, Susumu SATO, Hirosi HIROTANI, Takesi HIROMOTO, Kamematsu MATSUDA, Fusao TANAKA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Shinkichi KOIKE, Tooru HIKAGE

pp. 1879-1888

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

造塊

Koichi ASANO, Tetsuro OHASHI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Masayoshi ICHINOE, Shigeaki MORITA, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuo KANDA, Takekazu YAMAGUCHI, Yasuhiko TANAKA, Akihiro MARUOKA, Takatoshi KUSUMOTO, Koichi TASHIRO, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Ryohei ARAKI, Eiji OGA, Kozo MORINAGA, Susumu SATO, Hirosi HIROTANI, Takesi HIROMOTO, Kamematsu MATSUDA, Fusao TANAKA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Shinkichi KOIKE, Tooru HIKAGE

pp. 1888-1898

Readers Who Read This Article Also Read

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

造塊

Koichi ASANO, Tetsuro OHASHI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Masayoshi ICHINOE, Shigeaki MORITA, Hiroyuki KAJIOKA, Mitsuo KANDA, Takekazu YAMAGUCHI, Yasuhiko TANAKA, Akihiro MARUOKA, Takatoshi KUSUMOTO, Koichi TASHIRO, Michio HAGA, Toru TODOROKI, Ryohei ARAKI, Eiji OGA, Kozo MORINAGA, Susumu SATO, Hirosi HIROTANI, Takesi HIROMOTO, Kamematsu MATSUDA, Fusao TANAKA, Akira SUZUKI, Hisashi TAKADA, Takeshi SUZUKI, Hiroaki NAKAJIMA, Shinkichi KOIKE, Tooru HIKAGE

pp. 1898-1906

Readers Who Read This Article Also Read

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

造塊

Tetsu-to-Hagané Vol.51(1965), No.10

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊

製鋼

Masahiro SAKAMOTO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Hiroaki SUGIHARA, Takesaburo KAGAYA, Teruo SIMOTSUMA, Kazuo SANO, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Hideo SHIGEMATSU, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Ryoiichiro IMAI, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Arito OKAZAKI, Jun-ichi MATSUNO, Shinobu OKANO, Tatsuo OYA, Issei FURUGAKI, Hisashi MATSUNAGA, Tadao TOMINAGA, Kazuo Miyagawa, Etsuo NOMURA, Shigeaki MORITA, Hiroshi HIRAHARA, Isao TANAKA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Seiichiro OGAWA, Yawara MORITA, Yasuyuki ONISHI, Hirotoshi NOKAWA, Hidetaro NEMOTO, Tatsuo SHIMIZU, Yoshichika MIZUNO, Nobuo SHIMADA, Masao KISHIDA, Yoshimitu NISHIO, Shoji CHO, Senzo WAKABAYASHI, Katashi SAITO, Gengo MONMA, Narito KIMURA

pp. 1907-1917

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Masahiro SAKAMOTO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Hiroaki SUGIHARA, Takesaburo KAGAYA, Teruo SIMOTSUMA, Kazuo SANO, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Hideo SHIGEMATSU, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Ryoiichiro IMAI, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Arito OKAZAKI, Jun-ichi MATSUNO, Shinobu OKANO, Tatsuo OYA, Issei FURUGAKI, Hisashi MATSUNAGA, Tadao TOMINAGA, Kazuo Miyagawa, Etsuo NOMURA, Shigeaki MORITA, Hiroshi HIRAHARA, Isao TANAKA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Seiichiro OGAWA, Yawara MORITA, Yasuyuki ONISHI, Hirotoshi NOKAWA, Hidetaro NEMOTO, Tatsuo SHIMIZU, Yoshichika MIZUNO, Nobuo SHIMADA, Masao KISHIDA, Yoshimitu NISHIO, Shoji CHO, Senzo WAKABAYASHI, Katashi SAITO, Gengo MONMA, Narito KIMURA

pp. 1917-1925

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Masahiro SAKAMOTO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Hiroaki SUGIHARA, Takesaburo KAGAYA, Teruo SIMOTSUMA, Kazuo SANO, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Hideo SHIGEMATSU, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Ryoiichiro IMAI, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Arito OKAZAKI, Jun-ichi MATSUNO, Shinobu OKANO, Tatsuo OYA, Issei FURUGAKI, Hisashi MATSUNAGA, Tadao TOMINAGA, Kazuo Miyagawa, Etsuo NOMURA, Shigeaki MORITA, Hiroshi HIRAHARA, Isao TANAKA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Seiichiro OGAWA, Yawara MORITA, Yasuyuki ONISHI, Hirotoshi NOKAWA, Hidetaro NEMOTO, Tatsuo SHIMIZU, Yoshichika MIZUNO, Nobuo SHIMADA, Masao KISHIDA, Yoshimitu NISHIO, Shoji CHO, Senzo WAKABAYASHI, Katashi SAITO, Gengo MONMA, Narito KIMURA

pp. 1925-1933

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Masahiro SAKAMOTO, Hajime NAKAGAWA, Hideomi MORITA, Hitoshi YOSHII, Hiroaki SUGIHARA, Takesaburo KAGAYA, Teruo SIMOTSUMA, Kazuo SANO, Seizo HAYASHI, Syujiro ONO, Tatsuro KUWABARA, Hideo SHIGEMATSU, Kiminari KAWAKAMI, Takashi FUJII, Ryoiichiro IMAI, Takashi ITAOKA, Shunkichi MIYOSHI, Motoo YAMAGA, Masayuki HANMIYO, Arito OKAZAKI, Jun-ichi MATSUNO, Shinobu OKANO, Tatsuo OYA, Issei FURUGAKI, Hisashi MATSUNAGA, Tadao TOMINAGA, Kazuo Miyagawa, Etsuo NOMURA, Shigeaki MORITA, Hiroshi HIRAHARA, Isao TANAKA, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Seiichiro OGAWA, Yawara MORITA, Yasuyuki ONISHI, Hirotoshi NOKAWA, Hidetaro NEMOTO, Tatsuo SHIMIZU, Yoshichika MIZUNO, Nobuo SHIMADA, Masao KISHIDA, Yoshimitu NISHIO, Shoji CHO, Senzo WAKABAYASHI, Katashi SAITO, Gengo MONMA, Narito KIMURA

pp. 1933-1942

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Rokuo ICHIYASU, Katuhisa ISHIKAWA, Nobuo NAKAMURA, Kiichi NARITA, Takamichl ITO, Shigeki MATSUMOTO

pp. 1942-1951

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

非金属介在物

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIJIMA, Yoshihiro SAITO, Iku UCHIYAMA, Tetsuya SAITO, Masae SUMITA, Kazuteru SENDA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Takaji KUSAKAWA, Yasuo WATANABE, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Kazuo MIYAKAWA, Etuo NOMURA, Mikihumi KATAGAMI, Ryoji ARIMA, Kozo MORINAGA, SUSUMU SATO, Takeshi HIROMOTO, Hideo ITO, Hiroshi HIROTANI, Hiroshi HORIGUCHI, Yukiyoshi ITOH, Keinosuke TSUJI, Masayuki KINUGASA, Yasumasa WADA, Daisaku YAMAMOTO

pp. 1951-1958

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIJIMA, Yoshihiro SAITO, Iku UCHIYAMA, Tetsuya SAITO, Masae SUMITA, Kazuteru SENDA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Takaji KUSAKAWA, Yasuo WATANABE, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Kazuo MIYAKAWA, Etuo NOMURA, Mikihumi KATAGAMI, Ryoji ARIMA, Kozo MORINAGA, SUSUMU SATO, Takeshi HIROMOTO, Hideo ITO, Hiroshi HIROTANI, Hiroshi HORIGUCHI, Yukiyoshi ITOH, Keinosuke TSUJI, Masayuki KINUGASA, Yasumasa WADA, Daisaku YAMAMOTO

pp. 1959-1967

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIJIMA, Yoshihiro SAITO, Iku UCHIYAMA, Tetsuya SAITO, Masae SUMITA, Kazuteru SENDA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Takaji KUSAKAWA, Yasuo WATANABE, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Kazuo MIYAKAWA, Etuo NOMURA, Mikihumi KATAGAMI, Ryoji ARIMA, Kozo MORINAGA, SUSUMU SATO, Takeshi HIROMOTO, Hideo ITO, Hiroshi HIROTANI, Hiroshi HORIGUCHI, Yukiyoshi ITOH, Keinosuke TSUJI, Masayuki KINUGASA, Yasumasa WADA, Daisaku YAMAMOTO

pp. 1967-1976

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIJIMA, Yoshihiro SAITO, Iku UCHIYAMA, Tetsuya SAITO, Masae SUMITA, Kazuteru SENDA, Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Takaji KUSAKAWA, Yasuo WATANABE, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Kiyohito TANIZAWA, Minoru YAMATE, Kazuo MIYAKAWA, Etuo NOMURA, Mikihumi KATAGAMI, Ryoji ARIMA, Kozo MORINAGA, SUSUMU SATO, Takeshi HIROMOTO, Hideo ITO, Hiroshi HIROTANI, Hiroshi HORIGUCHI, Yukiyoshi ITOH, Keinosuke TSUJI, Masayuki KINUGASA, Yasumasa WADA, Daisaku YAMAMOTO

pp. 1976-1985

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.