Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 5

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 51 (1965), No. 5

加工・熱処理

Katumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Hidemitu TAKEUCHI, Masuo HAYASHI, Shoichi SHIKANO, Yasumasa MAEDA, Mutsuo INOUE, Keizou TAKAHASHI, Ryukichi YOKOYAMA, Shinichiro AOKI, Hiroshi KOJIMA, Masaru UTAKOJI, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Yuzo OTAKARA, Heihachiro KOBAYASHI, Yoshio KOTANI, Naohisa JYOKEI, Shinsaku MISE, Iwao TAKAI, Norio MATUAI, Ichiro KUNO, Kazunaga MISONO, Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Yutaka ARAKIDA, Kiyoshi HORI, Koichi KUDO, Masabumi YASUDA, Shigeru MASUMOTO, Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE

pp. 911-920

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・熱処理

加工・熱処理

Katumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Hidemitu TAKEUCHI, Masuo HAYASHI, Shoichi SHIKANO, Yasumasa MAEDA, Mutsuo INOUE, Keizou TAKAHASHI, Ryukichi YOKOYAMA, Shinichiro AOKI, Hiroshi KOJIMA, Masaru UTAKOJI, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Yuzo OTAKARA, Heihachiro KOBAYASHI, Yoshio KOTANI, Naohisa JYOKEI, Shinsaku MISE, Iwao TAKAI, Norio MATUAI, Ichiro KUNO, Kazunaga MISONO, Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Yutaka ARAKIDA, Kiyoshi HORI, Koichi KUDO, Masabumi YASUDA, Shigeru MASUMOTO, Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE

pp. 921-931

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・熱処理

加工・熱処理

Katumi SHIBUYA, Masato TAKESHITA, Hidemitu TAKEUCHI, Masuo HAYASHI, Shoichi SHIKANO, Yasumasa MAEDA, Mutsuo INOUE, Keizou TAKAHASHI, Ryukichi YOKOYAMA, Shinichiro AOKI, Hiroshi KOJIMA, Masaru UTAKOJI, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Yuzo OTAKARA, Heihachiro KOBAYASHI, Yoshio KOTANI, Naohisa JYOKEI, Shinsaku MISE, Iwao TAKAI, Norio MATUAI, Ichiro KUNO, Kazunaga MISONO, Hideo SHIMODA, Kiyozo SAKABE, Haruo MATSUO, Yutaka ARAKIDA, Kiyoshi HORI, Koichi KUDO, Masabumi YASUDA, Shigeru MASUMOTO, Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE

pp. 931-940

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・熱処理

加工・熱処理

Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Hiroshi HIRANO, Eiji TAKAHASHI, Tatsuo YAMAZAKI, Osamu OCHIAI, Keiichiro HAMADA, Katsuhiko SHIMADA, Motoo YAGI, Hideaki OTANI, Hiroshi KOHIRA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Etsujiro YAJIMA, Masahumi AIBA, Koichi HURUSAWA, Hiroyuki OGASAWARA

pp. 940-949

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・熱処理

加工・熱処理

Syoichi NAKANISHI, Akio TAKEMASA, Toshiaki HAZE, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Hiroshi HIRANO, Eiji TAKAHASHI, Tatsuo YAMAZAKI, Osamu OCHIAI, Keiichiro HAMADA, Katsuhiko SHIMADA, Motoo YAGI, Hideaki OTANI, Hiroshi KOHIRA, Kazuo OKAMOTO, Sadao NAKAMURA, Saburo SHIKO, Etsujiro YAJIMA, Masahumi AIBA, Koichi HURUSAWA, Hiroyuki OGASAWARA

pp. 949-956

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・熱処理

性質

Etsujiro Yajima, Masahumi AIBA, Koichi HURUSAWA, Hiroyuki OGASAWARA, Kazunori KAMISHOHARA, Fujio SEKI, Yoshiaki KANAI, Michira UCHIYAMA, Kuniichi TAKEMOTO, Teruaki FUJII, Hiroyuki HARADA, Kineo TAKAGI, Eiji MIYOSHI, Kazuhiro AZUMI, Tadashi KATOU, Yasuya OMORI, Masaru NAKAGAWA, Kiichi NARITA, Susum NASU, Takeshi SASAKI

pp. 956-964

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Etsujiro Yajima, Masahumi AIBA, Koichi HURUSAWA, Hiroyuki OGASAWARA, Kazunori KAMISHOHARA, Fujio SEKI, Yoshiaki KANAI, Michira UCHIYAMA, Kuniichi TAKEMOTO, Teruaki FUJII, Hiroyuki HARADA, Kineo TAKAGI, Eiji MIYOSHI, Kazuhiro AZUMI, Tadashi KATOU, Yasuya OMORI, Masaru NAKAGAWA, Kiichi NARITA, Susum NASU, Takeshi SASAKI

pp. 964-972

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

耐熱鋼

Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Ryoichi SASAKI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Kazuo NAKAZAWA, Rempei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Kanetoshi IWAMOTO, Yukishige FUKASE, Shoichi KATOH, Nobuhiro OKUBO, Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Sadao OHTA, Hiroshi OSUNA, Tsutomu AIZAWA, Masayuki SUZUKI, Seigo SHIMIZU, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Humio HATAYA

pp. 973-981

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

耐熱鋼

Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Ryoichi SASAKI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Kazuo NAKAZAWA, Rempei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Kanetoshi IWAMOTO, Yukishige FUKASE, Shoichi KATOH, Nobuhiro OKUBO, Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Sadao OHTA, Hiroshi OSUNA, Tsutomu AIZAWA, Masayuki SUZUKI, Seigo SHIMIZU, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Humio HATAYA

pp. 982-992

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

耐熱鋼

Tomitaka NISHIMURA, Yoshiyuki SHINYAMA, Ryoichi SASAKI, Kazuo KAWANO, Kiyoshi FUJIWARA, Kazuo NAKAZAWA, Rempei YODA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Kanetoshi IWAMOTO, Yukishige FUKASE, Shoichi KATOH, Nobuhiro OKUBO, Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Sadao OHTA, Hiroshi OSUNA, Tsutomu AIZAWA, Masayuki SUZUKI, Seigo SHIMIZU, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Toshio FUJITA, Hidekatsu KUKI, Humio HATAYA

pp. 993-1001

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

耐熱鋼

Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Hideo NUMATA, Isao UEHARA, Shigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATSUMOTO, Hitoshi IIDA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Kazuo KAWANO, Hisayoshi NAGAE, Hiroo NAGANO, Toshio MORI

pp. 1001-1011

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

耐熱鋼

Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Hideo NUMATA, Isao UEHARA, Shigeki SAWA, Yoshizumi NISHI, Yoshimichi MATSUMOTO, Hitoshi IIDA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Kazuo KAWANO, Hisayoshi NAGAE, Hiroo NAGANO, Toshio MORI

pp. 1011-1020

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

工具鋼・肌焼鋼

Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Yoshihiro YAMAGUCHI, Takamitsu ENDO, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Kenji HAYASHI, Hideji HOTTA, Hyojiro KURABE, Hirohumi MIYAZI, Zen-ichiro MORITA, Yasuhiko NAKAMURA, Hironori NAKAJIMA, Hirooki NAKAJIMA

pp. 1021-1031

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・肌焼鋼

工具鋼・肌焼鋼

Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Yoshihiro YAMAGUCHI, Takamitsu ENDO, Satoshi WATANABE, Toru ARAKI, Takeji ARAKAWA, Shogo ODA, Michihiko SUZUKI, Kenji HAYASHI, Hideji HOTTA, Hyojiro KURABE, Hirohumi MIYAZI, Zen-ichiro MORITA, Yasuhiko NAKAMURA, Hironori NAKAJIMA, Hirooki NAKAJIMA

pp. 1031-1039

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

工具鋼・肌焼鋼

性質

Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Akio MIYACHI, Tsuyoshi OHAMA, Noboru KONDO, Hirotaka HORIMAI, Masayoshi HASEGAWA, Masayuki SANO, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Tsuyoshi MATSUMOTO, Hirofumi HAMADA, Takehiko OSHIRO, Shohei FUJITSU, Yutaka ADACHI, Kingo NAGAOKA, Shigeru TAKEUCHI, Masahiro IIZUKA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Shigenobu MATSUDA, Yoshio BAN, Tadashi YASUI, Koshi MIYAZAKI, Koji ONISHI, Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI

pp. 1040-1047

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Akio MIYACHI, Tsuyoshi OHAMA, Noboru KONDO, Hirotaka HORIMAI, Masayoshi HASEGAWA, Masayuki SANO, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Tsuyoshi MATSUMOTO, Hirofumi HAMADA, Takehiko OSHIRO, Shohei FUJITSU, Yutaka ADACHI, Kingo NAGAOKA, Shigeru TAKEUCHI, Masahiro IIZUKA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Shigenobu MATSUDA, Yoshio BAN, Tadashi YASUI, Koshi MIYAZAKI, Koji ONISHI, Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI

pp. 1047-1056

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Taro OYAMA, Kikuo MATSUSAKA, Akio MIYACHI, Tsuyoshi OHAMA, Noboru KONDO, Hirotaka HORIMAI, Masayoshi HASEGAWA, Masayuki SANO, Kokichi TAKAHASHI, Tadatoshi ONISHI, Tsuyoshi MATSUMOTO, Hirofumi HAMADA, Takehiko OSHIRO, Shohei FUJITSU, Yutaka ADACHI, Kingo NAGAOKA, Shigeru TAKEUCHI, Masahiro IIZUKA, Yuichiro SATO, Kiyoshi MATSUKURA, Shigenobu MATSUDA, Yoshio BAN, Tadashi YASUI, Koshi MIYAZAKI, Koji ONISHI, Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI

pp. 1057-1064

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI, Ryosuke HONMA, Hirosuke TABE, Tamao YAMASHITA, Koichi KUDO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Shiro YOSHIMATSU, Ryuichi NAKAGAWA, Taturo MITUI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Fukunaga TERASAKI, Tadashi KATOU, Susumu MINOWA, Makoto KATO, Mineo KOSAKA

pp. 1064-1071

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI, Ryosuke HONMA, Hirosuke TABE, Tamao YAMASHITA, Koichi KUDO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Shiro YOSHIMATSU, Ryuichi NAKAGAWA, Taturo MITUI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Fukunaga TERASAKI, Tadashi KATOU, Susumu MINOWA, Makoto KATO, Mineo KOSAKA

pp. 1071-1078

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Yukio MATSUSHITA, Ryuhei SAGAWA, Haruki SHIRAISHI, Ryosuke HONMA, Hirosuke TABE, Tamao YAMASHITA, Koichi KUDO, Toru ARAKI, Shigeo YACHI, Shiro YOSHIMATSU, Ryuichi NAKAGAWA, Taturo MITUI, Akira SUZUKI, Tsugio KANEDA, Eiji NIINA, Haruo KAJI, Eiji MIYOSHI, Tatsuro KUNITAKE, Takayasu OKADA, Fukunaga TERASAKI, Tadashi KATOU, Susumu MINOWA, Makoto KATO, Mineo KOSAKA

pp. 1078-1085

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Susumu MINOWA, Makoto KATO, Mineo KOSAKA, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Yunoshin IMAl, Tsuyoshi MASUMOTO, Koki ABE, Masao KANAO, Takao Aoki, Tomojiro TOTTORI, Yasuhisa ABE, Yoshijiro SUGIURA, Seiji YAMAMOTO, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Ziro TOMINAGA

pp. 1085-1094

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Susumu MINOWA, Makoto KATO, Mineo KOSAKA, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Yunoshin IMAI, Tsuyoshi MASUMOTO, Koki ABE, Masao KANAO, Takao Aoki, Tomojiro TOTTORI, Yasuhisa ABE, Yoshijiro SUGIURA, Seiji YAMAMOTO, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Ziro TOMINAGA

pp. 1094-1104

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

Article Access Ranking

15 Apr. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.